fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne

Jakie dokumenty należy złożyć w procesie kwalifikacyjnym na uprawnienia budowlane?

wymagane dokumenty kwalifikacyjne

W artykule znajdziesz:

Zestawienie dokumentów kwalifikacyjnych

Wniosek

Główny dokument jaki należy złożyć do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej to wniosek o nadanie uprawnień

Do niego dołączane są załączniki, które mają przekonać komisję kwalifikacyjną o spełnieniu wymagań. Dotyczą one głównie udokumentowania posiadanego wykształcenia oraz praktyki budowanej. 

Najważniejszym dokumentem jest wniosek o nadanie uprawnień - jak powinien wyglądać?

wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Podstawowe załączniki

1. Potwierdzenie wymaganego wyksztalcenia w postaci jednego z poniższych dokumentów:

 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza;
 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 
 

2. Suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów*.

3. Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej w postaci (wzory dokumentów poniżej)

 • oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej;
 • zaświadczenia;
 • książki praktyk zawodowej.
 
 

4. Dowód uiszczanie pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (sprawdź jaką kwotę należy zapłacić)

5. Formularz osobowy

6. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa*;

7. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej (sprawdź)

 

8. Życiorys zawodowy

 

* jeśli dotyczy

Dodatkowe załączniki, których mogą żądać Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne

1. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawnienia lub potwierdzone notarialnie. 

2. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby osób nadzorujących praktykę zawodową (za okres odbywania praktyki).

3. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

4. Kserokopię dowodu osobistego. 

5. Potwierdzenie zatrudnienia lub charakteru umowy, na podstawie której odbywana była praktyka zawodowa.

UWAGA: Niezależnie od wymagań danej Izby warto złożyć powyższe dokumenty, aby Komisja Kwalifikacyjna nie miała wątpliwości czy dopuścić kandydata do egzaminu.

Wzory dokumentów

O czym warto pamiętać?

Porady i uwagi

 1. Większość Okręgowych Izb wymaga aktualnie zarejestrowania wniosku w systemie  informacji o kwalifikacjach. W takiej sytuacji wnioski w formie wydrukowanej przyjmowane są TYLKO po wcześniejszym zarejestrowaniu wniosku.
 2. Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI literami.
 3. Wniosek należy złożyć w kompletem dokumentów w teczce formatu A-4.
 4. Przed złożeniem dokumentów wejdź na stronę internetową swojej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i sprawdź jakie są ostateczne wymagania.
 5. Sprawdź czy wszystkie dokumenty są podpisane i opatrzone datą.
 6. Wpisane do wniosku informacje będą widniały na decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Uważaj aby nie popełnić błędu.  

Oryginał czy kopia

Zgodne z zapisami KPA, art. 76a dokumenty w postępowaniu administracyjnym powinny być składane w formie oryginału lub  uwierzytelnionej kopii. Uwierzytelniona kopia może być złożona w formie:

 • odpisu dokumentu poświadczonego urzędowo przez organ, który go wydał ( np. kopia odpisu dyplomu),
 • odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,
 • kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika biura okręgowego PIIB. To rozwiązanie jest najwygodniejsze, jednak nie zawsze dopuszczalne przez Izbę, dlatego przed złożeniem dokumentu w takiej formie warto skontaktować się ze swoją Izbą i uzyskać informację czy dopuszczają takie rozwiązanie. 
 •  

Zwrot dokumentów złożonych w procesie kwalifikacji

Czy Komisja ma obowiązek zwrócić dokumenty?

Dokumenty złożone przez kandydata ubiegającego się o uprawnienia stanowią akta administracyjne i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu postępowania. Należy o tym pamiętać szczególnie w kontekście dokumentów potwierdzające wykształcenie (dyplom lub suplement do niego) lub decyzji potwierdzających wcześniejsze nadanie uprawnień budowlanych. W tej sytuacji lepiej wykorzystać uwierzytelnione kopie dokumentów.

Jeśli złożyliśmy oryginalny dokument to mamy możliwość skorzystania z zapisu art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zgodnie z nim „strona postępowania ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów”. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem o dostęp do akt, podając uzasadnienie. 

Gdzie złożyć wniosek o uprawnienia budowlane

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych należy złożyć w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa lub Izbie Architektów w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Wiąże się to z rygorystycznym przestrzeganiem terminów oraz koniecznością przedłożenia wielu dokumentów.

Siedziby Izb zlokalizowane są w każdym mieście wojewódzkim oraz dodatkowo w biurach terenowych. Sprawdź jaki jest adres Twojej Izby.

To w jakiej Izbie powinieneś złożyć wniosek zależy od miejsca zamieszkania. Nie jest to w żaden sposób związane z miejscem zameldowania, więc praktycznie wniosek możesz złożyć w dowolnej Izbie Okręgowej. 

O czym warto pamiętać? Wniosek należy złożyć z dużym wyprzedzeniem przed egzaminem. Poniżej zamieszczamy informację odnośnie terminów złożenia wniosków na najbliższą sesję egzaminacyjną. 

Sprawdź terminy składania dokumentów w sesji 2023 ?

terminy składania dokumentów uprawnienia budowlane 1
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com