Uprawnienia hydrotechniczne

Uprawnienia
w specjalności
hydrotechnicznej

uprawnienia_hydrotechniczne

Uprawnienia hydrotechniczne zaczęły funkcjonować jako odrębna specjalność ponownie w 2014.r.  Wcześniej były włączone do uprawnień konstrukcyjno-budowlanych.

Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności  elektrycznej może być wydane w ograniczonym lub nieograniczonym zakresie. Tytuł technika również umożliwia zdobycie uprawnień.

uprawnienia_specjalność_hydrotechniczna

Uprawnienia budowlane hydrotechnicznej

Uprawnienia budowlane hydrotechniczne zaczęły ponownie funkcjonować jako niezależna specjalność w 2014r. na podstawie nowelizacji Prawa budowlanego. Stało się to w związku z deregulacją zawodów. Do tego czasu były włączone do specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Uprawnienia hydrotechniczne udzielane są do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Możliwe jest podejście do egzaminu jednocześnie do projektowania i kierowania. 

Egzamin w specjalności hydrotechnicznej

Do egzaminu na uprawnienia budowlane hydrotechniczne, zarówno wykonawczej jak i projektowe, mogą podejść tylko osoby, które pozytywnie przeszły etap kwalifikacji. Na tym etapie dana osoba musi wykazać się posiadaniem odpowiedniego wykształcenia oraz odbyciem odpowiedniej praktyki. Osoby starające się o uprawnienia wykonawcze praktykę odbywają na budowie, osoby które chcą zdobyć uprawnienia projektowe muszą odbyć praktykę zarówno na budowie jak i w biurze projektowym. Są to najczęściej wybierane miejsca nabycia praktyki, jednak dopuszcza się również inne, np. praca w organach administracji. Są pewne obostrzenia z którymi przed rozpoczęciem takiej praktyki warto zapoznać się w przepisach prawa.

Egzamin na uprawnienia składa się z testu i rozmowy z komisją. Pierwszy etap, czyli test składa się z kilkudziesięciu pytań. W każdym z nich jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Druga część – rozmowa z komisją – jest egzaminem ustnym. Tutaj należy wykazać się znajomością przepisów prawa, ale również wiedzą praktyczną nabytą podczas praktyki budowlanej.

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do egzaminu to koniecznie musisz uczyć się z naszym programem Uprawnienia Budowlane. Program z testami umożliwia przygotowanie do egzaminu pisemnego. 

 

Koszt egzaminu na uprawnienia elektryczne

Uzyskanie uprawnień budowlanych hydrotechnicznych wiąże się z poniesieniem kosztów w wysokości od  1600zł do 2200zł.  Jest to koszt przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminu pisemnego i ustnego. W celu podejścia do egzaminu na uprawnienia budowlane należy zapłacić dwie raty. Ich wysokość zależy od rodzaju uprawnień budowlanych:

 • 2x800zł – dla osób ubiegających się o uprawnienia projektowe LUB uprawnienia wykonawcze,
 • 2x1100zł – dla osób ubiegających się o uprawnienia projektowe I wykonawcze.

Wskazane powyżej kwoty należy osoba starająca się o uprawnienia budowlane hydrotechniczne wpłaca na konto wskazane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

pakiet uprawnienia budowlane mini

Pakiet MINI - NA KOMPUTER

pakiet uprawnienia budowlane maxi

Pakiet MAXI - NA KOMPUTER

Pakiet PREMIUM - NA KOMPUTER

Rodzaj i zakres uprawnień hydrotechnicznych

Uprawnienia w specjalności hydrotechnicznej dzielą się na te do projektowania i uprawnienia wykonawcze. Każde z nich można zdobyć w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. 

Jakie obostrzenia pociągają za sobą uprawnienia w ograniczonym zakresie?

Uprawnienia bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej, zgodnie z zapisami Prawa budowlanego, umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 

Uprawnienia w ograniczonym zakresie natomiast uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, a w przypadku budowli morskich IV klasy chronionego obszaru, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 

Uprawnienia budowlane hydrotechniczne - wykształcenie i praktyka

Długość praktyki budowlanej jaką należy zdobyć przed przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane hydrotechniczne zależna jest od wykształcenia oraz od rodzaju i zakresu uprawnień. Zestawia to dokładnie tabela znajdująca się poniżej:

Rodzaj i zakres uprawnieńWymagane wykształcenieWymagana praktyka przy sporządzaniu projektówWymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1 rok1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1 rok1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1 rok

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1 rok1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1 rok1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunki studiów w zakresie
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej
1,5 roku

tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik budownictwa
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik budownictwa wodnego
 • technik melioracji wodnych
 • technik budownictwa wodnomelioracyjnego
4 lata

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z Nami
wyjasnimy wszystkie nurtujące Cię kwestie

Uprawnienia hydrotechniczne

Uprawnienia budowlane o specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  w zakresie projektowania, kierownictwa robotami budowlanymi bez jakichkolwiek ograniczeń są możliwe jedynie, jeśli potencjalny kandydat ukończy studia magisterskie na jedynym z poniższych kierunków wśród których można znaleźć budownictwo, meliorację, inżynierię środowiska. Mogą to być również kierunki związane z inżynierią i gospodarką wodną czy budownictwo hydrotechniczne.

Uprawnienia hydrotechniczne
Uprawnienia hydrotechniczne

Niewątpliwie niezbędnym krokiem jest odbycie praktyki w wymiarze rocznym przy projektowaniu oraz dodatkowo półtoraroczna praktyka na budowie. (http://uprawnienia-budowlane.com/program/android) Kierowanie robotami budowlanymi jako praktyka ma trwać rok. Jeżeli chodzi o kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń lista kierunków nie różni się, a praktyka trwa 1,5 roku. (http://uprawnienia-budowlane.com/cennik)  Można nabyć te uprawnienia również po studiach inżynieryjnych ale wówczas praktyka budowlana musi trwać 3 lata.

Uprawnienia a inżynieria
hydrotechniczna

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna wiąże się z określonymi uprawnieniami – można je również uzyskać w ograniczonym zakresie. (http://uprawnienia-budowlane.com/egzamin/informacje-o-egzaminie)  Przede wszystkim konieczny jest dyplom inżyniera na kierunkach pokrewnych t.j budownictwo hydrotechniczne, melioracja, inżynieria środowiska, budownictwo. Nieodłączna jest również praktyka, która nie może być krótsza niż 1,5 roku. Jednak nie tylko osoby z wyższym wykształceniem mają szanse dalej się rozwijać. (http://uprawnienia-budowlane.com/program/online) Możliwości rozwoju zawodowego są również dla osób z tytułem technika w zawodach w zakresie włączającym następujące dziedziny: Inżynieria środowiska, Inżynieria i gospodarka wodna, Budownictwo hydrotechniczne, Melioracja, Budownictwo. Wachlarz kierunków jest dosyć szeroki. Nie należy jednak zapominać, że czas nauki jaki będzie poświęcony zaprocentuje w przyszłości perspektywami zatrudnienia w odpowiednich jednostkach.

Nieodłączna zostaje bezsprzecznie praktyka, która w przypadku technika musi wynosić cztery lata. (http://uprawnienia-architektoniczne.com/egzamin/o-egzaminie)  Po takim czasie technik będzie w stanie istotnie pełnić samodzielne funkcje techniczne w zakresie specjalności hydrotechnicznej jednak z ograniczonym działaniem.

Podziel się:
Ocena artykułu:
00