Czym są uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane to forma dokumentu dająca możliwość pełnienia samodzielnych funkcji między innymi na stanowisku kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru. Pozwala na czynne działanie w określonej gałęzi budownictwa w zależności od wybranej specjalności. Wśród nich najbardziej popularne są specjalności konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna, sanitarna, elektryczna, drogowa i mostowa.


Kto może starać się o uprawnienia budowlane?

O uprawnienia budowlane niestety nie może starać się każdy. Są pewne kryteria jakie należy spełnić, a wśród nich wykształcenie, praktyka, pozytywny wynik egzaminu pisemnego i ustnego. Takie surowe wymagania sprawiają, że uprawnień budowlanych nie zdobędzie każdy. Nadaje to duży prestiż osobom je posiadającym.


Czy warto starać się o uprawnienia budowlane?

Zdecydowanie tak. Posiadanie uprawnień budowlanych otwiera wiele nowych ścieżek kariery. Daje pewną niezależność i możliwość zdobycia dobrze płatnej pracy. Zarobki osób z uprawnieniami budowlanymi są zależne od miejsca zamieszkania i kształtują się w granicach od pięciu do dwunastu tysięcy złotych. Nie jest to jedyny powód dla którego warto starać się o pozytywny wynik egzaminu. Praca na stanowisku kierownika, projektanta czy inspektora pozwala poznawać nowych ludzi i podejmować stale nowe wyzwania. Zdecydowanie można stwierdzić że zawody te nie należą do nudnych.


Jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane?

Egzamin ten składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna to test, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Pytania dotyczą przepisów prawnych związanych z daną branżą budownictwa. Egzamin ustny na uprawnienia budowlane zdaje się przed komisją egzaminacyjną. Sprawdzana jest tu wiedza zarówno merytoryczna jak i praktyczna. Ilość zadawanych pytań, zarówno na teście jak i na egzaminie ustnym, związana jest z rodzajem uprawnień o jakie kandydat się stara.


Co nas wyróżnia?

NAJWIĘKSZA BAZA PYTAŃ

wśród programów dostępnych na rynku

Sprawdź

podpowiedzi ułatwiające naukę w formie

RYSUNKÓW, TABEL, TEKSTU

Sprawdź

Wersja
ON-LINE
lub
NA KOMPUTER

Sprawdź

Zawsze
AKTUALNE, JEDNOLITE AKTY PRAWNE

Sprawdź

Egzamin na uprawnienia budowlane grudzień 2020

kurs on-line z uprawnień budowlanych

Chcesz przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Nasza szeroka oferta programowa umożliwi Ci zdobycie wiedzy, która niezbędna jest do zdania testu oraz uporządkowania wiadomości, które już posiadasz. W naszej ofercie znajdziesz program UPRAWNIENIA BUDOWLANE, który pozwoli Ci nauczyć się pytań testowych jakie spotkasz na prawdziwym egzaminie w 2020 roku. Dodatkowo oferujemy Ci dostęp do programu JEDNOLITE AKTY PRAWNE, w którym znajdziesz Akty Prawne dedykowane dla Twojej specjalności. Wszystkie Ustawy oraz Rozporządzenia mają formę jednolitą, co znaczy że w jednym tekście są wprowadzone wszystkie zmiany. Gorąco zachęcamy do tego, aby do testu podejść z dużą rozwagą. Nie należy uczyć się wszystkiego co jest dostępne w sieci. Przepisy zmieniają się tak szybko, że wiele z pytań jakie Państwo znajdziecie na stronach są już nieaktualne. Pytania od kolegi z zeszłego roku również mogą okazać się w dużej części bezużyteczne. Czas jaki spędzicie na sprawdzeniu prawidłowości znalezionych pytań nie pozwoli wam na prawidłowe przygotowanie się. W naszym serwisie znajdziecie wszystko, co jest potrzebne do rzetelnego przygotowania się do egzaminu 2020. Posiadamy najszerszą na rynku i najbardziej aktualną bazę pytań zarówno na część pisemną jak i ustną na rok 2020. Nasze pytania są opracowane na podstawie aktualnych przepisów, a w przypadku ich zmiany dokonujemy również zmian w naszych programach.


O Nas

Sami jesteśmy inżynierami, dlatego wiemy jak ważne w naszym zawodzie jest posiadanie uprawnień. Dzięki temu wykonujemy samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanej kadry. W jego skład wchodzą projektanci, kierownicy budów, członkowie Izby Inżynierów i Architektów. Zajmujemy się projektowaniem, przygotowywaniem ekspertyz w określonych dziedzinach budownictwa, kierowaniem robotami, ale przede wszystkim jesteśmy uznaną firmą jeśli chodzi o prowadzenie szkoleń w zakresie uprawnień budowlanych oraz sprzedaż oprogramowania przygotowującego do testów na uprawnienia budowlane na rok 2020. Nasz portal jest jedynym wiarygodnym źródłem informacji, dzięki któremu zdanie testu, pisemnego i ustnego, stanie się tylko formalnością.

Sprawdź szczegóły

Co to są uprawnienia budowlane?

W dzisiejszym świecie wiele osób decyduje się na budowę domów, lokali, hal produkcyjnych, firm, a także powstaje wiele inwestycji drogowych czy mostowych. W związku z tym uprawnienia budowlane stały się bardzo cenne dla osób, które projektują, kierują lub nadzorują tymi inwestycjami . Ponadto uprawnienia budowlane przynoszą liczne korzyści zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Definiując uprawnienia budowlane należy stwierdzić, że jest to certyfikat, wydawany w formie decyzji wyznaczonej do tego komisji kwalifikacyjnej, który zezwala na podejmowanie działań w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Mogą one dotyczyć projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Uprawnienia budowlane mogą być wydawane w różnych specjalnościach. W Polsce uprawnienia budowlane wydaje Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów.


Historia uprawnień budowlanych

Historia dotycząca przepisów uprawnień budowlanych w Polsce zaczęła się w 1928 roku. Wtedy powstały pierwsze regulacje odnoszące się do tego tematu. Zostało wydane Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli. Zgodnie z nim osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jest zobowiązana posiadać odpowiednie do tego kwalifikacje, czyli uprawnienia budowlane w specjalności, w której działa. Przepisy te, w niezmienionej formie, funkcjonowały do 1961 r., kiedy to uchwalono pierwszą powojenną ustawę Prawo budowlane. Określała ona m.in. w jaki sposób można zdobyć uprawnienia budowlane. Nie był wówczas jeszcze znany program uprawnień budowlanych, a więc sama nauka była bardziej czasochłonna i wymagająca. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na uprawienia budowlane było posiadanie wykształcenia oraz odbyta praktyka zawodowa. W 1974 r. oficjalne określenie uprawnienia budowlane zamieniono na posiadanie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmianę podyktowała ówczesna sytuacja na rynku, na którym brakowało inżynierów budownictwa posiadających uprawnienia. 31 grudnia 1994 r. weszła w życiu ustawa zgodnie, z którą ponownie został wprowadzony obowiązek egzaminacyjny.


Na co pozwalają uprawnienia budowlane?

Posiadanie uprawnień budowlanych daje możliwości, które zostały określone w polskim prawie budowlanym. Zgodnie z przepisami dotyczącymi uprawnień budowlanych są to uprawnienia wykonawcze lub projektowe, pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że w zależności od uzyskanego rodzaju uprawnień można samodzielnie projektować, kierować lub nadzorować robotami budowlanymi. Ponadto można również kierować wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych oraz sprawować nadzór nad tymi pracami, pełnić nadzór autorski oraz sprawdzać projekty. Szczegółowy zakres uprawnień zależy od konkretnej specjalności. Wśród dostępnych specjalności wyróżnia się m.in. uprawnienia architektoniczne oraz konstrukcyjno-budowlane. Obecnie są to najbardziej pożądane uprawnienia. Jednakże nie można zapominać o wielu innych specjalnościach, np. elektrycznej, sanitarnej, drogowej, kolejowe, telekomunikacyjnej i wielu innych.


Jakie są ograniczenia w uprawnieniach budowlanych?

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, do projektowania lub do kierowania i projektowania jednocześnie przyznawane są na dwa sposoby. Pierwszy z nich to uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, natomiast drugi to uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Ograniczenia są różne dla różnych specjalności. Nie jest możliwym stworzenie jednego uniwersalnego katalogu. Mogą one dotyczyć np. ograniczeń w projektowaniu obiektów przeznaczonych dla użytku większej liczby osób, w specjalności kolejowej wprowadzenia ograniczenia w projektowaniu linii, po których będą poruszały się pociągi z prędkością większą niż 200km/h. Uprawnienia bez ograniczeń są zdecydowanie bardziej cenne i dają większe możliwości. Dlatego też kandydaci chętniej wybierają ten rodzaj uprawnień. Nie każdy może się jednak o nie ubiegać. Jest to ściśle związane z wykształceniem jakie posiada dany kandydat.


Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Podstawowe regulacje prawne dotyczące uprawnień budowlanych zostały zapisane w Prawie budowlanym. Szczegółowe wytyczne są zależne od specjalności i zakresu. Natomiast ogólne wymogi niezbędne do zdobycia uprawnień budowlanych to: wykształcenie wyższe lub średnie w odpowiedniej lub pokrewnej dziedzinie, odbycie praktyki na budowie oraz przy sporządzaniu projektów, zdany egzamin na uprawnienia budowlane. Bardzo pomocne w przygotowywaniu się do egzaminu na uprawnienia budowlane są materiały oferowane na naszej stronie. Wśród nich miedzy innymi program, który przygotuje Cię zarówno do egzaminu pisemnego jak i ustnego. Praca z programem do uprawnień budowlanych pozwala na bieżąco weryfikować swoją wiedzę wykonując specjalistyczne testy oraz odpowiadając na pytania w zakresie egzaminu ustnego.


Jakie są rodzaje uprawnień budowlanych?

Rodzaje oraz specjalności, dla których są wydawane uprawnienia budowlane określa ustawa Prawo budowlane z 1994 r. oraz rozporządzenie z 110.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uprawnienia budowlane mogą pozwalać na: projektowanie, kierowanie robotami budowlanymi, na projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi. Mogą być one udzielane bez ograniczeń albo z ograniczeniami w danym zakresie. W prawie budowlanym wyróżniono kilka specjalności uprawnień budowlanych. Należą do nich:

 • uprawnienia architektoniczne,
 • uprawnienia konstrukcyjno-budowlane,
 • uprawnienia mostowe,
 • uprawnienia drogowe,
 • uprawnienia kolejowe (sterowanie ruchem kolejowym),
 • uprawnienia kolejowe (obiekty inżynierskie),
 • uprawnienia hydrotechniczne,
 • uprawnienia wyburzeniowe,
 • uprawnienia telekomunikacyjne,
 • uprawnienia sanitarne,
 • uprawnienia elektryczne.

Uprawnienia budowlane - specjalność mostowa

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej pozwalają na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych przy:

 • projektowaniu drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich,
 • kierowaniu robotami przy budowie mostowych obiektów inżynierskich,
 • nadzorowaniu robót inżynierskich mostowych.

Kandydat ubiegający się o uprawnienia w tej specjalności musi mieć odpowiednie wykształcenie, odbyć praktykę zawodową, przejść pomyślnie proces kwalifikacyjny, a także zdać egzamin, na który składa się pisemny test na uprawnienia budowlane oraz część ustna weryfikująca wiedzę praktyczną. Egzamin ten organizowany jest dwa razy w roku (w maju i listopadzie) przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Naukę do tego dość wymagającego egzaminu może znacząco ułatwić specjalny program zawierający testy na uprawnienia budowlane w wersji online. Dostępne w programie pytania są dostosowane do specjalności mostowej i zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, stanowiąc tym samym kompleksowe źródło wiedzy i będąc szybkim sposobem na przygotowanie się do egzaminu.


Uprawnienia budowlane - specjalność architektoniczna

Uprawnienia architektoniczne są niezbędne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych przy:

 • projektowaniu obiektów budowlanych,
 • kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie architektury obiektów,
 • sprawowaniu nadzoru autorskiego,
 • sprawdzaniu projektów budowlanych,
 • pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień w tym zakresie jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz odbycie praktyki zawodowej. Ostatni etap stanowi egzamin na uprawnienia budowlane, organizowany przez Izbę Architektów IARP dwa razy w roku (w sesjach letniej i zimowej). Egzamin ten obejmuje test sprawdzający znajomość przepisów prawa oraz część ustną, weryfikującą praktyczne umiejętności i kompetencje kandydata. Niezastąpioną pomocą w przygotowaniu się do tego ostatniego etapu jest program do nauki do egzaminu na uprawnienia budowlane, zawierający testy dla specjalności architektonicznej, które są dokładnym odzwierciedleniem pytań pojawiających się na prawdziwym egzaminie.


Uprawnienia budowlane - specjalność elektryczna

Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji technicznych przy:

 • wykonywaniu robót elektrycznych,
 • sporządzaniu projektów i instalacji elektrycznych,
 • nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

Oprócz odpowiedniego wykształcenia i praktyki zawodowej od kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane wymaga się również przejścia procesu kwalifikacyjnego oraz zdania egzaminu, który odbywa się dwa razy w roku (w sesjach wiosennej i jesiennej) i jest organizowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Jako kurs przygotowujący do egzaminu w części pisemnej i ustnej przydatny okaże się program, który zawiera pytania testowe, przygotowane dla specjalności elektrycznej, opracowane na podstawie obowiązujących przepisów budowlanych oraz aktualizowane pod kątem zachodzących w nich zmian. Dostępne w programie testy na egzamin na uprawnienia budowlane stanowią tym samym rzetelne i wiarygodne źródło wiedzy.


Uprawnienia budowlane - specjalność konstrukcyjno-budowlana

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej umożliwiają wykonywanie pracy jako:

 • kierownik budowy lub robót,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • projektant konstrukcji.

Uprawnienia te wydawane są po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz zdaniu egzaminu państwowego, który organizowany jest dwa razy w roku (w maju i listopadzie) przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Wcześniej jednak konieczne jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia oraz odbycie praktyki zawodowej na budowie i/lub w biurze projektowym. Testy na uprawnienia budowlane sprawdzają znajomość przepisów prawa, warunki techniczne oraz przepisy BHP. Pozytywne wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane kwalifikują kandydata do przystąpienia do części ustnej, która to z kolei ma za zadanie zweryfikować praktyczną wiedzę kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane. Do utrwalania wiedzy niezbędnej do zdania tego egzaminu przydatny okaże się program zawierający pytania dostosowane do specjalności konstrukcyjno-budowlanej i pozwalający wykonać symulację prawdziwego testu.


Egzamin na uprawnienia budowlane 2020

Posiadanie uprawnień daje możliwość aktywnego uczestnictwa w procesach budowlanych od projektowania, poprzez wykonywanie robót, burzenie obiektów, aż do ich użytkowania. Egzamin na uprawnienia w Polsce prowadzony jest dwa razy w roku - w sesji wiosna (maj) i w sesji jesień (listopad). Prowadzi go Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Ma on za zadanie weryfikację wiedzy osób, które będą pełniły kierownicze funkcje w branży, czyli samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wymagania oraz przebieg egzaminu usankcjonowany jest w Ustawie Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Egzamin pisemny

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to część pisemna prowadzona w postaci testu z zamkniętymi odpowiedziami A,B,C. Tylko jedna z podpowiedzi jest poprawna. Część ta prowadzona jest równocześnie w całej Polsce, niezależnie od tego z jakiej specjalności zdajesz. Ilość, zakres pytań oraz czas przeznaczony na pisanie uzależnione są od specjalności w jakiej kandydat chce uzyskać uprawnienia budowlane oraz od rodzaju i zakresu uprawnień (ograniczonych lub nieograniczonych, projektowe czy wykonawcze). Wynik pozytywny otrzymuje kandydat który osiągnie min. 75% poprawnych odpowiedzi. Pytania na teście pisemnym zadawane są wyłącznie z przepisów budowlanych. Wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana, jest publikowany przed każdą sesją na stronie Izby Inżynierów Budownictwa.

Egzamin ustny

Tylko zaliczenie części pisemnej upoważnia do podejścia do drugiej, części ustnej. Jest ona prowadzona w formie rozmowy z komisją. Kandydat musi wykazać się nie tylko wiedzą z przepisów budowlanych, ale również wiedzą praktyczną. Pojawiają się tu również pytania z odbytej praktyki budowlanej przy sporządzaniu projektów oraz przy nadzorowaniu robót budowlanych. Zadaniem komisji jest sprawdzenie wiedzy, ale również rzetelności odbycia praktyki zawodowej. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z części ustnej, kandydat ma możliwość poprawienia tylko tej część testu, w kolejnej sesji (nie musi ponownie zdawać części pisemnej). Szczegółowe informacje na temat samego egzaminu (ilości pytań, dostępnego czasu itd.) znajdziecie Państwo na stronie: uprawnienia-budowlane.com/egzamin/szczegolowy-program

Sprawdź szczegóły

Uprawnienia budowlane - wymagania

Na efekty działalności inwestycyjno-budowlanych wpływ ma nie tylko szybki postęp technologiczny, wdrażanie nowoczesnych maszyn i urządzeń, ale także kadry, w tym przede wszystkim osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne. Uzyskanie niezbędnych do tego uprawnień budowlanych wymaga spełnienia określonych warunków, a więc posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej, zarówno przy sporządzaniu projektów, jak i wykonywaniu robót budowlanych. Coraz większy wachlarz stosowanych technologii i związane z tym większe wymagania wobec standardu współczesnych obiektów budowlanych stawiają konkretne warunki wobec osób ubiegających się o uprawnienia budowlane.

Wymagany zakres wykształcenia niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych określono w przepisach znajdujących się w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Niezbędne jest zatem odpowiednie wykształcenie techniczne wyższe, na poziomie inżyniera, magistra inżyniera lub technika - w przypadku uprawnień ograniczonych.

Warunkiem koniecznym jest także zdanie egzaminu przed Okręgowymi Izbami Inżynierów. Niezastąpioną pomoc w nauce stanowi program do testów na uprawnienia budowlane, który ułatwia uporządkowanie i przyswojenie niezbędnej wiedzy oraz pozwala kompleksowo przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane 2020 w 11 różnych specjalnościach - każda z nich zawiera unikalny zestaw pytań testowych, których znajomość wymagana jest na egzaminie. Program do nauki na uprawnienia budowlane dostępny jest w wersji na komputer, Android oraz online - dzięki temu można wybrać najbardziej dogodną dla siebie opcję. Dostępne w programie testy na uprawnienia budowlane są na bieżąco aktualizowane, dlatego stanowią wiarygodne źródło wiedzy i dokładne odzwierciedlenie pytań pojawiających się na egzaminie.


Uprawnienia budowlane - praktyka

Wykazanie odpowiednio udokumentowanej praktyki zawodowej to jeden z najważniejszych warunków wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane. Podstawowym wymogiem zaliczenia praktyk jest praca w określonym czasie, polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych lub pełnieniu funkcji technicznej pod kierownictwem osoby posiadającej niezbędne uprawnienia budowlane. Dopiero po spełnieniu powyższych wymagań możliwe jest przystąpienie do egzaminu, a w przypadku otrzymania wyniku pozytywnego - uzyskanie uprawnień budowlanych.

Wymagany czas trwania praktyki zawodowej określono w art. 14 ustawy Prawo budowlane. W zależności od rodzaju (projektowe lub wykonawcze) oraz zakresu uprawnień (ograniczone lub bez ograniczeń), a także posiadanego stopnia wykształcenia (I stopień, II stopień studiów, dyplom technika) czas ten może wynosić od 1,5 roku do 4 lat.

Dokumentowanie praktyki zawodowej można rozpocząć po zakończeniu 3. roku studiów wyższych, po uzyskaniu tytułu zawodowego technika bądź mistrza lub po otrzymaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika. Kierownik potwierdzający odbycie praktyk musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności zgodnej z tą, w której praktykant będzie ubiegał się o własne uprawnienia. Opiekun praktyk musi być również członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, co oznacza możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.


Uprawnienia Budowlane 2020 Testy - Program

Proponowany przez nas program przygotowuje Cię zarówno do części pisemnej, jak i ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane 2020. Nasz program Uprawnienia Budowlane zawiera pytania testowe, które są dokładnym odzwierciedleniem pytań pojawiających się na prawdziwym teście. Pytania przygotowane są w formie jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami (A,B,C). Nasza baza pytań jest największa wśród konkurencyjnych programów. Powtarzalność pytań sięga nawet 95%, przez co, jako jedyni jesteśmy wiarygodnym źródłem wiedzy. W naszym programie znajdziesz podpowiedzi w formie obrazkowej. Jeśli jesteś wzrokowcem to z łatwością zapamiętasz odpowiedź do danego pytania, po wyświetleniu naszej podpowiedzi rysunkowej. Do każdego z pytań przygotowana jest też podpowiedź w formie zacytowanego aktu prawnego. Sprawia to, że masz bezpośrednie odniesienie do konkretnego aktu prawnego. W programie znajdziesz tryb egzaminu, który umożliwi Ci sprawdzenie Twojej wiedzy. Ilość pytań, czas oraz zakres pytań jest dostosowany do konkretnych specjalności. Możesz więc wykonać symulację prawdziwego egzaminu, po wypełnieniu którego otrzymasz informację czy ma on wynik pozytywny, czy też negatywny. Daje to doskonały pogląd na poziom Twojej wiedzy.

W trybie egzaminu ustnego posiadamy pytania, które są na nim zadawane. Pytania te mają opracowaną odpowiedź i podstawę prawną. Odpowiedź jest zawsze aktualna na stan najbliższego egzaminu, czyli zgodnie z aktualnym stanem aktu prawnego. Nauka z naszym programem jest zdecydowanie łatwiejsza i szybsza. Sprawiamy, że przygotowanie do egzaminu jest znacznie przyjemniejsze.

W naszej ofercie posiadamy programy:

-na komputer,

-android,

-on-line.

Wersje różnią się głównie dostępem do danego programu. Pytania, podpowiedzi oraz funkcjonalność jest taka sama przy każdej z wersji.

Sprawdź szczegóły

Program Uprawnienia Budowlane 2020a - na komputer

W naszej ofercie znajdziesz trzy różne wersje programu. Ilość, zakres pytań, ich treść, czas przeznaczony na egzamin są w każdej z nich takie same. Różnią się one wyłącznie sposobem dostępu. Pierwsza z nich to wersja na komputer. Program Uprawnienia Budowlane w tej wersji przeznaczony jest na komputery i laptopy z systemem Windows. W celu sprawdzenia działania programu, grafiki możesz pobrać wersję demonstracyjną. Wersja ta działa przez ograniczony czas. W celu aktywowania programu do pełnej wersji należy zakupić klucz aktywacyjny i wpisać go w oknie aktywacji. Dostęp do internetu potrzebny jest tylko w chwili instalowania i aktywacji programu. Czas trwania licencji wynosi tu 12 miesięcy. Przez okres ten możesz aktualizować program za darmo w nieograniczonej liczbie. Jeśli więc chcesz podejść do egzaminu dopiero za rok to bez obaw możesz zakupić program i zacząć już się uczyć. W przypadku jakichkolwiek wprowadzanych przez nas zmian zostaniesz o tym poinformowany. Informacja taka wyświetli się w prawym dolnym rogu Twojego komputera.

Sprawdź szczegóły

Program Uprawnienia Budowlane 2020 - android

Kolejną przygotowaną przez nas wersją programu jest program w wersji android. Jest to aplikacja przeznaczona na telefony i tablety z systemem android. Aplikacja pobierana jest ze Sklepu Play w wersji demonstracyjnej. Wersja ta ma ograniczoną liczbę pytań. Dostęp do internetu wymagany jest tylko w chwili instalacji aplikacji oraz aktywacji do pełnej wersji. Możesz więc śmiało korzystać z programu w każdym miejscu i o każdej porze. Program ten jest, zgodnie z opiniami naszych użytkowników, doskonały dla osób które nawet podczas pracy chcą wygospodarować chwilę na naukę pytań do egzaminu na uprawnienia. Wystarczy przerobić w czasie przerwy kilkanaście pytań, a już jesteś do przodu z nauką. Pamiętaj również o tym że wiedza przyswajana jest szybciej, jeśli nie uczysz się stale w jednym miejscu. Program umożliwia stworzenie bazy pytań trudnych. Jeśli jakieś pytanie oznaczysz gwiazdką to trafi ono do takiej puli i będziesz mógł powtarzać sobie już tylko pytania z tego zakresu.

Sprawdź szczegóły

Program Uprawnienia Budowlane 2020 - on-line

Ostatnią, jednak nie mniej ważną wersją programu jest program On-Line. Program Uprawnienia Budowlane w wersji on-line przeznaczony jest na urządzenia z dostępem do internetu, w tym na komputer stacjonarny, laptop, telefon, tablet. Z programu możesz korzystać na systemach Windows, Mac OS, Android, Windows Phone oraz iOS. Licencja przypisana jest do danego użytkownika. Jeśli wylogujesz się z domu to możesz korzystać ze swojego konta w pracy. W celu korzystania z programu potrzebny jest stały dostęp do internetu. Wersja demo umożliwi Ci przetestowanie programu z kilkunastoma dostępnymi pytaniami. Polecamy tę wersję dla osób, które będą chciały uczyć się z programu na kilku urządzeniach.

Sprawdź szczegóły

Program Jednolite Akty Prawne 2020

Program Jednolite Akty Prawne jest to program w którym zawarte są wszystkie rozporządzenia i ustawy, których znajomość wymagana jest przez Izby Inżynierów i Architektów na egzaminie na uprawnienia budowlane (zgodnie z wykazem norm i przepisów opublikowanych przez Izbę). Jako jedyni na rynku posiadamy akty prawne tylko w formie UJEDNOLICONEJ, co znaczy, że wszystkie zmiany po nowelizacji wprowadzone są do naszych aktów. Akty przyporządkowane są do poszczególnych specjalności, dzięki czemu nie musisz już sprawdzać, których aktów musisz się nauczyć.

Sprawdź szczegóły

Nasze Promocje

Nasze programy na uprawnienia budowlane są kompleksowym źródłem wiedzy. Nie zalecamy korzystanie z innych serwisów i innych pytań jakie znajdziecie w sieci, ponieważ mogą być one obarczone błędami wynikającymi z braku zmian będących następstwem zmian w przepisach budowlanych. Jeśli chcesz więc kompleksowo przygotować się do egzaminu na Uprawnienia Budowlane sprawdź nasze promocje. Oferujemy Ci pakiety programów Uprawnienia budowlane i Jednolite akty prawne w różnych konfiguracjach. Możesz łączyć programy w wersji stacjonarnej (na komputer) z programem na android lub wersją on-line. Atrakcyjne ceny pakietów zachęcają do korzystania z naszych promocji. Rabatów cenowych udzielamy również w przypadku większej ilości zakupionych programów.

Jesteś zainteresowany zakupem grupowym lub innym połączeniem programów niż zaproponowany przez nas? ? Napisz do nas, a przygotujemy dla Ciebie ofertę indywidualną.

Sprawdź szczegóły

Polecane artykuły z naszego bloga
Chcesz być na bieżąco?? zajrzyj na naszego BLOGA [TUTAJ]

Chcesz zdobyć uprawnienia budowlane? Nie wiesz jakie dokumenty należy złożyć? Interesuje Cię praktyka budowlana? Przystępujesz do egzaminu na uprawnienia budowlane? Wejdź na naszego BLOGA i FACEBOOKA. Bądź zawsze na bieżąco