fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia budowlane egzamin ustny

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane to, po egzaminie pisemnym, druga część egzaminu na uprawnienia budowlane. Do egzaminu ustnego dopuszczeni są tylko Ci kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z części testowej. Egzamin ustny zdawany jest przed komisją złożoną ze specjalistów z danej branży. Kandydat przystępujący do egzaminu odpowiada na 5-10 pytań w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień.

Czas i miejsce egzaminu

Należy pomyślnie zdać dwa etapy, aby otrzymać określone uprawnienia budowlane. Egzamin ustny odbywa się po zaliczeniu części pisemnej – komisja informuje o miejscu i dacie zwykle kilka godzin po zaliczeniu testu. Najczęściej ma on miejsce w okręgowej siedzibie Izby Inżynierów Budownictwa już następnego dnia lub też po upływie kilku bądź kilkunastu dni od egzaminu pisemnego. Niejednokrotnie zdarza się, że kolejność sporządzana jest alfabetycznie w obrębie konkretnej specjalności, więc według swojego nazwiska można mniej więcej określić ile czasu będzie dzielić egzamin ustny na uprawienia budowlane od części pisemnej.

przebieg egzaminu ustnego uprawnienia budowlane

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Egzamin ustny trwa 60 minut, z czego minimum 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się kandydata.

uprawnienia budowlane egzamin ustny

Uprawnienia budowlane egzamin ustny 2023

Podczas egzaminu kandydat odpowiada na wylosowane pytania. 5-10 pytań w zależności od uprawnień o jakie kandydat się stara.

egzamin ustny uprawnienia budowlane

Jak wygląda egzamin ustny

Po wejściu na salę kandydat losuje pytania na które będzie odpowiadał. Następnie zajmuje wskazane miejsce i w ciągu 25 minut przygotowuje odpowiedzi mając dostęp do określonych materiałów. 

Przebieg egzaminu ustnego

Kandydat przystępujący do egzaminu ustnego rozpoczyna egzamin od wylosowania zestawu pytań. Ilość pytań oraz ich zakres jest uzależniony od specjalności i rodzaju uprawnień (od 5 do 10 pytań). Szczegółowy program egzaminu dla swojej specjalności znajdziesz na stronie: https://uprawnienia-budowlane.com/szczegolowy-program/

Pytania dotyczą następujących zagadnień:

 1. zdolność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 2. umiejętność wdrażania technicznej wiedzy teoretycznej podczas prowadzenia praktyki zawodowej,
 3. pojęcia związane z tą specjalnością uprawnień budowlanych, jaką kandydat chce otrzymać,
 4. zadanie praktyczne, polegające na realizacji zadań projektowych lub rozwiązaniu problemu obejmującego prowadzenie prac budowlanych związanych ze specjalnością konkretnych uprawnień budowlanych, o jakie stara się egzaminowany.

 

Po wylosowaniu pytań kandydat ma czas na przygotowanie się (max. 25 min.). Cały egzamin trwa około 1 godziny. W czasie przeznaczonym na przygotowanie się kandydaci mogą korzystać z materiałów (aktów prawnych, Polskich Norm, Eurokodów) przygotowanych przez Izbę lub swoich własnych zabranych na egzamin. Na egzaminie ustnym bardzo dobrze mieć ze sobą segregator ze swoimi aktami prawnymi. – SPRAWDŹ TUTAJ

Podczas opracowywania odpowiedzi (zwłaszcza w przypadku pytań stricte technicznych) zaleca się sporządzanie rysunków, ponieważ jest to zawsze dobrze widziane przez komisję. Należy jednak wiedzieć, że zazwyczaj nie ma możliwości czytania z kartki, dlatego wszystkie informacje wypisane podczas przygotowywania się trzeba zapamiętać. Może się zdarzyć, że kandydatowi zostaną zadane dodatkowe pytania, powiązane tematycznie z tymi, które wylosował. Dzieje się tak zwykle z powodu trudności z udzieleniem prawidłowej odpowiedzi na podstawowe pytania z zestawu – jest to więc pomocne dla zdającego.

Osoby, które uzyskały negatywny wynik z tej części egzaminu nie piszą ponownie części testowej. A egzamin ustny mogą ponownie zdawać po upływie co najmniej 3 miesięcy.

Przykładowe pytania na egzamin ustny

Przykładowe pytania na egzamin ustny (losowo dla uprawnień wykonawczych, projektowych i projektowo-wykonawczych) dla specjalności:

 • konstrukcyjno-budowlanej:
 1. Metody ochrony stali konstrukcyjnej przed korozją.
 2. Omów rodzaje izolacji wodochronnych.
 3. Jakie jest najniższe usytuowanie podłogi w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi?
 4. Opisać płyty Filigran oraz omówić ich pracę.
 5. Montaż okna w murze z izolacja ze styropianu.
 6. Jakie są warunki techniczne pochylni dla niepełnosprawnych.
 7. Wymień zadania organów nadzoru budowlanego?
 
 • elektryczne:
 1. Co to jest przewód uziemiający?
 2. Omów oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi.
 3. Co należy do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego?
 4. Co to jest moc zapotrzebowana i obliczeniowa moc szczytowa?
 5. Jakie części metalowa nie są dopuszczone do stosowania jako przewód ochronny lub jako przewody ochronne wyrównawcze?
 6. Co to jest przewód ochronny wyrównawczy?
 7. Rodzaj oznakowania przeszkód lotniczych ze względu na porę (dzień, noc)?
 
 • sanitarne:
 1. Jak mogą być zagospodarowane wody opadowe z działki?
 2. W jakim celu stosuje się na instalacjach grzewczych CO i CWU magnetyzery?
 3. Podaj sposoby połączeń przyłącza wody z siecią.
 4. Co należy instalować przed każdym gazomierzem?
 5. Kto sprawuje nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia?
 6. Gdzie nie można stosować wentylacji wyciągowej?
 7. Opis projektu przy otwartym wykopie dla wodociągu?
 
 • mostowa:
 1. Czy na drodze klasy S można sytuować rondo.
 2. Zasady wytyczania obiektów mostowych.
 3. Warunki do ustalenia minimalnego światła mostu.
 4. Scharakteryzować typy skrzyżowań. Gdzie i od czego zależy ich zastosowanie.
 5. Podaj jakie warunki muszą spełniać tunele dla pieszych.
 6. Co to jest skrajnia. Ile wynosi na drogach klasy G, Z, L i D. Co może znajdować się w skrajni?
 7. Obowiązki inwestora w procesie budowlanym.
 
 • drogowa:
 1. Kiedy się nie stosuje krzywej przejściowej?
 2. Podać zasady ogrodzenia autostrady.
 3. Podać podstawowe zasady gwoździowania skarp.
 4. Podać zasady projektowania ścieków liniowych w ciągu dróg, ulic i placów.
 5. Warunki kształtowania nasypów i wykopów.
 6. Co to jest przejazd, przejazd dwupoziomowy, przejście drogi publicznej z kolejowa?
 7. Kto jest zarządcą poszczególnych kategorii dróg?
 
 • hydrotechniczna
 1. Kiedy można wykonywać wykopy o ścianach pionowych?
 2. Zasady wykonywania narzutu za budowlą upustową o piętrzeniu do 1 m.
 3. Podać wymagania betonu hydrotechnicznego. Omówić transport oraz charakteryzujące parametry materiału.
 4. W jakich przypadkach pale ściskane należy dodatkowo obliczać z uwagi na wyboczenie?
 5. Jakie warunki należy spełnić przy wykonywaniu robót ziemnych w okresie zimowym z uwagi na obniżoną temperaturę?
 6. Kiedy i komu przysługuje odzież robocza?
 7. Jakie wyróżnia się sposoby wykonywania pali wierconych?
 
 

Pozostałą część pytań nasi użytkownicy otrzymują po zakupie programu – https://uprawnienia-budowlane.com/egzamin-ustny/

 
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com