Uprawnienia mostowe

Uprawnienia
w specjalności
mostowej

uprawnienia_mostowe

Uprawnienia mostowe pozwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi  na takich obiektach jak drogi, wiadukty, przepusty, mosty, tunele, ściany oporowe czy naziemne i podziemne przejścia dla pieszych.

Prace w zawodach wymagających posiadania uprawnień w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń podejmują głównie absolwenci budownictwa. 

uprawnienia_specjalność_mostowa

Uprawnienia mostowe

Uprawnienia budowlane mostowe, czyli uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Funkcje te związane są głównie z kierowaniem robotami budowlanymi oraz projektowaniem takich obiektów jak drogi, mosty, przepusty tunele. 

Osoby, które mogą pochwalić się posiadaniem uprawnień mostowych pracują również często w jednostkach naukowych czy w instytucjach państwowych. Ponadto samodzielne funkcje techniczne mogą być wykonywane w ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Specjalność inżynieryjna mostowa - egzamin

Egzamin uprawnienia budowlane dla specjalności inżynieryjnej mostowej przeprowadzany jest przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa dwa razy w roku. Aby podejść do egzaminu należy złożyć dokumenty we wskazanym przez Izbę terminem. Dokumenty mają na celu przedstawienie kandydata ze szczególnym uwzględnieniem jego wykształcenia oraz wskazaniem praktyki budowlanej.

Egzamin składa się z dwóch etapów. Przeprowadzany jest w okręgowych komisjach mających swoje siedziby w miastach wojewódzkich. W pierwszej kolejności należy uzyskać pozytywny wynik egzaminu pisemnego (testowego). Ta część sprawdza wiedzę teoretyczną, czyli znajomość przepisów budowlanych. Pytania pojawiające się na karcie egzaminacyjnej dotyczą takich ustaw i rozporządzeń jak Prawo budowlane, Kodeks administracyjny, rozporządzenia dotyczące przepisów BHP czy rozporządzenia dotyczące specjalności mostowej. 

Osoby z pozytywnym wynikiem mogą podejść do egzaminu ustnego. W tej części kandydat podczas rozmowy z komisją kwalifikacyjną udowadnia, że jest gotowy na samodzielną pracę przy projektowaniu czy kierowaniu robotami budowlanymi.

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane to musisz koniecznie sprawdzić naszą ofertę programów: Uprawnienia Budowlane. 

 

Koszt egzaminu na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności mostowej nie należy do najtańszych egzaminów z jakimi przyjdzie Ci się zmierzyć w życiu. Koszty wahają się od 1600zł do 2200zł, przy założeniu że uzyskasz pozytywny wynik egzaminu już za pierwszym podejściem. Należy jednak zauważyć, że egzamin jest dużym krokiem w rozwoju osobistym. Daje możliwość samodzielnej pracy. Zwykle wiąże się ze znaczącą podwyżką pensji. 

Płatność wykonana jest w dwóch transzach. Pierwsza rata przeznaczona jest na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Koszt ten obejmuje przede wszystkim wydatki związane ze sprawdzeniem złożonych przez kandydata dokumentów. Druga rata przeznaczona jest na pokrycie kosztów egzaminu. 

Wysokość rat uzależniona jest od rodzaju uprawnień o jakie kandydat się ubiega. W przypadku uprawnień osobno do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi każda z rat wynosi 800zł (2x800zł = 1600zł).  Kandydaci przystępujący do egzamin łącznie do projektowania  kierowania robotami budowlanymi muszą liczyć się z kosztami wynoszącymi 2200zł (dwie raty po 1100zł).

Osoba, która posiada już uprawnienia budowlane może zapisać się jako członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Tylko takie osoby mogą podpisywać projekty czy pełnić funkcje kierownika budowy. Wiąże się to z koniecznością opłacania składki oraz ubezpieczenia, której koszt wynosi około 500zł rocznie.

uprawnienia-budowlane-on-line

Programy Uprawnienia Budowlane ON-LINE

pakiet uprawnienia budowlane mini

Pakiet ON-LINE MINI

pakiet uprawnienia budowlane maxi

Pakiet ON-LINE Maxi

Rodzaj i zakres uprawnień mostowych

 

Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej to dokument umożliwiający wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w określonym kierunku. Uprawnienia mogą być wydane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. Uprawnienia bez ograniczeń dają większe możliwości zarówno do projektowania jak i kierowania robotami budowlanymi. Nie każdy może jednak starać się o uprawnienia mostowe bez ograniczeń.  Kandydat przystępujący do takiego egzaminu musi mieć odpowiednie wykształcenie. Wykształcenie to jest dokładnie opisane w kolejnej części artykułu.

Uprawnienia mostowe bez ograniczeń dają możliwość kierowania robotami budowlanymi lub projektowania takich obiektów  budowlanych (zgodnie z Prawem budowlanym) jak:

 1. drogowy obiekt inżynierski w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,
 2. kolejowy obiekt inżynierski, określony w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowlane kolejowe i ich usytuowanie: mosty, wiadukty, przepusty, ściany oporowe, tunele liniowe oraz podziemne  i naziemne przejścia dla pieszych.
Posiadacze uprawnień budowlanych mostowych bez ograniczeń mogą ponadto wykonywać obliczenia przepustów oraz światła mostów.
  •  

Ograniczone uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej umożliwiają kierowania robotami budowlanymi i projektowanie takich obiektów budowlanych jak:

1. przepust

2. jednoprzęsłowy obiekt mostowy wg zapisów ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, którego przęsło wykonano z prefabrykatów oraz maksymalnej rozpiętości do 21 m i jest posadowiony na stabilnym gruncie nośnym.

Wykształcenie i praktyka - uprawnienia mostowe

Poniższa tabela wskazuje długość praktyki jaką należy odbyć w ramach uprawnień budowlanych. Ponadto wskazuje wykształcenie jakie musi posiadać kandydat przystępujący do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Rodzaj i zakres uprawnieńWymagane wykształcenieWymagana praktyka przy sporządzaniu projektówWymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku

tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik drogownictwa
 • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budowy dróg
 • technik budownictwa kolejowego
 • technik budownictwa
4 lata

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z Nami
wyjasnimy wszystkie nurtujące Cię kwestie