Uprawnienia
w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej

uprawnienia_konstrukcyjno_budowlane

Specjalność konstrukcyjno-budowlana jest najbardziej obleganą specjalnością. Co roku do egzaminu w tej właśnie specjalności przystępuje najwięcej osób.

Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej umożliwia pełnienie funkcji na stanowisku kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego czy też projektanta konstrukcji.

uprawnienia specjalność konstrukcyjno budowlana

Uprawnienia konstrukcyjno - budowlane

Osoby posiadające uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mają duże możliwości zawodowe. Jest to branża bardzo szeroka. Osoby takie z reguły pełnią funkcje kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych. Ponadto mogą pracować na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego. Pełnienie każdej z tych funkcji wymaga dużego doświadczenia i wiedzy. Weryfikuje to pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Inną, jednak nie mniej chętnie wybieraną drogą jest praca w biurze projektowym na stanowisku konstruktora. 

Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlane mogą być również podstawą do pracy na uczelniach wyższych czy w urzędach gdzie wymagana jest specjalistyczna wiedza z zakresu konstrukcji obiektów budowlanych.

Egzamin w specjalności konstrukcyjno-budowlane

Aby zdobyć uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej należy spełnić trzy warunki. Po pierwsze należy posiadać odpowiednie wykształcenie. Po drugie należy odbyć praktykę, której rodzaj i długość są zależne od rodzaju i zakresu uprawnień o jakie się starasz. Po trzecie należy uzyskać pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia-budowlane. 

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. W ciągu roku przeprowadzane są dwa egzaminy, w maju i listopadzie. Egzamin zdawany jest w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, odpowiedniej dla miejsca zamieszkania kandydata. Siedziby tych Izb znajdują się w miastach wojewódzkich. To właśnie w Okręgowej Izbie należy złożyć niezbędne dokumenty na podstawie których komisja kwalifikuje kandydatów. 

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Do części ustnej podchodzą tylko kandydaci, którzy pozytywnie przeszli część pisemną. Część pisemna to sprawdzenie znajomości przepisów między innymi w zakresie Prawa budowlanego, warunków technicznych, przepisów BHP, kodeksy administracyjnego. Część ustna sprawdza znajomość zarówno przepisów prawa jak i wiedzę praktyczną którą kandydat nabył podczas praktyki na budowie lub w biurze projektowym.

Do egzaminu zarówno w części pisemnej jak i ustnej przygotujesz się z naszym programem do nauki.

 

Koszty egzaminu na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane

Koszt związany z przeprowadzeniem egzaminu na uprawnienia budowlane waha się pomiędzy 1600zł a 2200zł. Osoby przystępujące do egzaminu na uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi płacą dwie raty po 800zł odpowiednio z tytułu kwalifikowania i przeprowadzenia egzaminu. Dla osób przystępujących do egzaminu  w zakresie jednocześnie projektowym i wykonawczym rata ta wzrasta do 1100zł.

Należy zauważyć, że to nie koniec kosztów jakie ponosi osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Osoba, która chce zajmować stanowisko projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego jest zobowiązana do opłacania składki członkowskiej oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jest to opłata w wysokości około 500zł corocznie wpłacana na konto wskazane przez Izbę Inżynierów Budownictwa.

Program uprawnienia budowlane na komputer

Program Uprawnienia Budowlane Na Komputer

uprawnienia budowlane na telefon

Program Uprawnienia Budowlane Android

uprawnienia-budowlane-on-line

Program Uprawnienia Budowlane ON-LINE

Rodzaj i zakres uprawnień konstrukcyjno - budowlanych

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane mogą być udzielone w następującym rodzaju i zakresie:

·        do projektowania bez ograniczeń,

·        do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

·        uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

·        do projektowania w ograniczonym zakresie,

·        do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,

·        uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia bez ograniczeń predysponują osoby je posiadające do projektowania konstrukcji obiektów lub do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji lub architektury obiektu.

 

Ustawa Prawo budowlane wskazuje również ograniczenia w przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie. Umożliwiają one projektowanie konstrukcji obiektu lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:

1)    o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;

2)    posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;

3)    przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;

4)    niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;

5)    niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej. 

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane - wykształcenie i praktyka

Niezbędne wykształcenie oraz długość i miejsce odbycia praktyki są zależne od rodzaju i zakresu uprawnień o jakie stara się kandydat. Poniższa tabela zestawia najważniejsze informacje w tym zakresie.

Rodzaj i zakres uprawnieńWymagane wykształcenieWymagana praktyka przy sporządzaniu projektówWymagana praktyka na budowie
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok1,5 roku
uprawnienia bez ograniczeń do projektowania

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok1 rok
uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
3 lata
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1 rok1,5 roku

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • kierunki studiów w zakresie:
  • inżynieria środowiska
  • budownictwo hydrotechniczne
  • inżynieria gospodarki wodnej
  • melioracja
1 rok1,5 roku
uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
1 rok1 rok

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • kierunki studiów w zakresie:
  • inżynieria środowiska
  • budownictwo hydrotechniczne
  • inżynieria gospodarki wodnej
  • melioracja
1 rok1 rok
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • kierunki studiów w zakresie:
  • inżynieria środowiska
  • budownictwo hydrotechniczne
  • inżynieria gospodarki wodnej
  • melioracja
1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim

 • kierunek studiów w zakresie budownictwa
1,5 roku

studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • kierunki studiów w zakresie:
  • inżynieria środowiska
  • budownictwo hydrotechniczne
  • inżynieria gospodarki wodnej
  • melioracja
3 lata

tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik budownictwa
 • murarz
 • murarz-tynkarz
 • cieśla
4 lata
Masz pytania?
Skontaktuj się z Nami
wyjasnimy wszystkie nurtujące Cię kwestie