fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Co zawiera wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?

wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Wzór wniosku o uprawnienia budowlane

Jak powinien wyglądać wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych przygotowywany jest zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

We wniosku należy dokładnie sprecyzować kto wniosek składa. Dane kandydata przystępującego do egzaminu na uprawnienia budowlane powinny zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym (każda Izba Inżynierów Budownictwa obsługuje określony region, zazwyczaj całe województwo, wpisany we wniosku adres musi odpowiadać rejonowi za który odpowiedzialna jest Izba do której z wnioskiem występujemy),
 • telefon komórkowy (w przypadku konieczności sprawnego kontaktu z kandydatem).
 
 

We wniosku należy określić specjalność o jaką chcemy się ubiegać, czyli np. konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjną drogową, inżynieryjną mostową, wyburzeniową itd. Należy wybrać czy występujemy o uprawnienia do projektowania, kierowania robotami budowlanymi, czy łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymiNastępnie należy podać czy chcemy się starać o uprawnienia w ograniczonym zakresie czy może bez ograniczeń. Należy pamiętać przy tym, że o możliwości zdobycia uprawnień w określonym zakresie decyduje posiadane wykształcenie i odbyta praktyka budowlana, a nie tylko czyste chęci.  

Jeśli kandydat posiada już uprawnienia w innym zakresie lub specjalności niż te, o które występuje, musi to napisać we wniosku. W tym celu należy podać specjalność i zakres uprawnień które już posiada oraz datę, miejsce wydania i nazwę organu wydającego. 

Wniosek należy czytelnie podpisać i złożyć wraz z wymaganymi dokumentami.

Formularz wniosku o uprawnienia budowlane

Załączniki do wniosku na uprawnienia budowlane

Podstawowe załączniki

1. Potwierdzenie wymaganego wyksztalcenia w postaci jednego z poniższych dokumentów:

 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza;
 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 
 

2. Suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów*.

3. Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej w postaci:

 • oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej;
 • zaświadczenia;
 • książki praktyk zawodowej.
 
 

4. Dowód uiszczanie pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (sprawdź jaką kwotę należy zapłacić)

5. Formularz osobowy

6. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa*;

7. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej (sprawdź)

8. Życiorys zawodowy (pobierz wzór życiorysu)

* jeśli dotyczy

Dodatkowe załączniki, których mogą żądać Okręgowe Komisje

1. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawnienia lub potwierdzone notarialnie. 

2. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby osób nadzorujących praktykę zawodową (za okres odbywania praktyki).

3. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

4. Kserokopię dowodu osobistego. 

5. Potwierdzenie zatrudnienia lub charakteru umowy, na podstawie której odbywana była praktyka zawodowa.

Edytowalne wzory dokumentów znajdziesz na naszej stronie

wymagane dokumenty kwalifikacyjne

Życiorys zawodowy - jak ma wyglądać?

życiorys zawodowy

Na co warto zwrócić uwagę?

1. Złożenie wniosku kwalifikacyjnego

 1. Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI literami.
 2. Przed złożeniem dokumentów zajrzyj na stronę swojej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i sprawdź jakie są ostateczne wymagania.
 3. Większość Okręgowych Izb wymaga aktualnie zarejestrowania wniosku w systemie  informacji o kwalifikacjach. W takiej sytuacji wnioski w formie wydrukowanej przyjmowane są TYLKO po wcześniejszym zarejestrowaniu wniosku.
 4. Wpisane do wniosku informacje będą widniały na decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Uważaj aby nie popełnić błędu. 

 

Oryginał czy kopia

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawach nadania uprawnień budowlanych jest postępowaniem administracyjnym. Zgodnie z zapisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, art. art. 76a dokumenty powinny być składane w formie oryginału. Dopuszcza się możliwość złożenia kopii poświadczonej przez organ, który go wytworzył lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Gdzie złożyć wniosek o uprawnienia budowlane?

Miejsce składania wniosku

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć we właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Właściwość miejscowa określona jest w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i dotyczy miejsca zamieszkania kandydata.

Komisje kwalifikacyjne nie przestrzegają tak rygorystycznie wymogu właściwości miejscowej, gdyż nie jest on związany z naszym zameldowaniem a zamieszkaniem. Jest to więc trudne do weryfikacji, gdzie w tym momencie mieszka kandydat.

 

W praktyce dokumenty kwalifikacyjne i egzamin można składać w dowolnie wybranej przez siebie komisji okręgowej.

 

Okręgowe Izby zlokalizowane są w każdym mieście wojewódzki. Dodatkowo w danym województwie mogą być zlokalizowane biura terenowe. Sprawdź jaki jest adres Twojej Izby.

 

Podczas składania wniosku należy okazać dowód osobisty do wglądu. Termin złożenia wniosku określony jest przez daną jednostkę Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić termin na stronie internetowej lub zadzwonić do danej izby ponieważ terminy te różnią się między jednostkami.

 

 

Sprawdź terminy składania dokumentów w sesji 2023

terminy składania dokumentów uprawnienia budowlane 1
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com