fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Co zawiera wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?

wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Wzór wniosku o uprawnienia budowlane

Załączniki do wniosku na uprawnienia budowlane

Podstawowe załączniki

1. Potwierdzenie wymaganego wyksztalcenia w postaci jednego z poniższych dokumentów:

  • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza;
  • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.


2. Suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów*.

3. Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej w postaci:

  • oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej;
  • zaświadczenia;
  • książki praktyk zawodowej.


4. Dowód uiszczanie pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (sprawdź jaką kwotę należy zapłacić)

5. Formularz osobowy

6. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa*;

7. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej (sprawdź)

8. Życiorys zawodowy (pobierz wzór życiorysu)


* jeśli dotyczy

Edytowalne wzory dokumentów znajdziesz na naszej stronie

wymagane dokumenty kwalifikacyjne

Dodatkowe załączniki, których mogą żądać Okręgowe Komisje

1. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawnienia lub potwierdzone notarialnie. 

2. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby osób nadzorujących praktykę zawodową (za okres odbywania praktyki).

3. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

4. Kserokopię dowodu osobistego. 

5. Potwierdzenie zatrudnienia lub charakteru umowy, na podstawie której odbywana była praktyka zawodowa.

Życiorys zawodowy - jak ma wyglądać?

życiorys zawodowy

Na co warto zwrócić uwagę?

1. Złożenie wniosku kwalifikacyjnego

 

  1. Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI literami.
  2. Przed złożeniem dokumentów zajrzyj na stronę swojej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i sprawdź jakie są ostateczne wymagania.
  3. Większość Okręgowych Izb wymaga aktualnie zarejestrowania wniosku w systemie  informacji o kwalifikacjach. W takiej sytuacji wnioski w formie wydrukowanej przyjmowane są TYLKO po wcześniejszym zarejestrowaniu wniosku.
  4. Wpisane do wniosku informacje będą widniały na decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Uważaj aby nie popełnić błędu.  

 

Oryginał czy kopia

 

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawach nadania uprawnień budowlanych jest postępowaniem administracyjnym. Zgodnie z zapisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, art. art. 76a dokumenty powinny być składane w formie oryginału. Dopuszcza się możliwość złożenia kopii poświadczonej przez organ, który go wytworzył lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Gdzie złożyć wniosek o uprawnienia budowlane?

Miejsce składania wniosku

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć we właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Właściwość miejscowa określona jest w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i dotyczy miejsca zamieszkania kandydata.

 

Komisje kwalifikacyjne nie przestrzegają tak rygorystycznie wymogu właściwości miejscowej, gdyż nie jest on związany z naszym zameldowaniem a zamieszkaniem. Jest to więc trudne do weryfikacji, gdzie w tym momencie mieszka kandydat.

 

W praktyce dokumenty kwalifikacyjne i egzamin można składać w dowolnie wybranej przez siebie komisji okręgowej.

 

Okręgowe Izby zlokalizowane są w każdym mieście wojewódzki. Dodatkowo w danym województwie mogą być zlokalizowane biura terenowe. Sprawdź jaki jest adres Twojej Izby.

 

 

Sprawdź terminy składania dokumentów w sesji 2/2022 (jesień 2022) ?

terminy składania dokumentów uprawnienia budowlane 1
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Masz pytania?
Skontaktuj się z Nami
wyjasnimy wszystkie nurtujące Cię kwestie