fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane

NAJBLIŻSZE TERMINY EGZAMINU

JESIEŃ 2023

 • Egzamin PIIB: 17 LISTOPAD 2023
 • Egzamin IARP (specjalność architektoniczna): 1 GRUDNIA 2023, godz. 10:00

WIOSNA 2024

 • Egzamin PIIB: 26 MAJA 2024
 • Egzamin IARP (specjalność architektoniczna): 2 CZERWCA 2024

Koszt postępowania kwalifikacyjnego - Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Uprawnienia Budowlane

Koszt postępowania kwalifikacyjnego (za kwalifikowanie, egzamin ustny i pisemny) o nadanie uprawnień budowlanych do: kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, projektowania bez ograniczeń, projektowania w ograniczonym zakresie:

 1. z tytułu kwalifikowania – 1200,00 zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane 1200,00zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej – 700,00 zł.

 

Koszt postępowania kwalifikacyjnego (za kwalifikowanie, egzamin ustny i pisemny) o nadanie uprawnień budowlanych do: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

 1. z tytułu kwalifikowania – 1800,00zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane –1800,00 zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej – 1000,00 zł.

Koszt postępowania kwalifikacyjnego - Izba Architektów RP

Uprawnienia Architektoniczne

Koszt postępowania kwalifikacyjnego (za kwalifikowanie, egzamin ustny i pisemny) o nadanie uprawnień budowlanych do: kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, projektowania bez ograniczeń, projektowania w ograniczonym zakresie:

 1. z tytułu kwalifikowania – 1240,00 zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane 1240,00zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej – 730,00 zł.

Koszt postępowania kwalifikacyjnego (za kwalifikowanie, egzamin ustny i pisemny) o nadanie uprawnień budowlanych do: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

 1. z tytułu kwalifikowania – 1860,00zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane –1860,00 zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej – 1070,00 zł.

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych

Egzamin na uprawnienia budowlane daje możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych lub specjalizacji techniczno-budowlanej składa się z dwóch etapów:

 1. Postępowanie kwalifikacyjne – kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.
 2. Egzamin:
  1. pisemny – w formie testu jednokrotnego wyboru, przygotowanego osobno dla każdej specjalności, specjalizacji i uprawnień,
  2. ustny – prowadzony przez Komisję, która sprawdza znajomość procesu budowlanego (regulowanego przepisami ogólnymi w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Do egzaminu na uprawnienia budowlane można przystąpić:

 • w każdej specjalności odrębnie: do projektowania lub do kierowania robotami budowlanym, jeżeli ubiegający się o te uprawnienia spełnia wymagania,
 • łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, jeżeli ubiegający się o te uprawnienia spełnia wymagania odnoszące się do obu rodzajów uprawnień,
 • łącznie na uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danej specjalności i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w innej specjalności, jeżeli ubiegający się o te uprawnienia spełnia wymagania odnoszące się do obu specjalności.

Egzamin na uprawnienia budowlane przeprowadza Okręgowa Krajowa Komisja Kwalifikacyjna izb inżynierów budownictwa oraz izb architektów RP. Terminy sesji wyznaczane są co najmniej 2 razy w roku (sesja wiosenna i jesienna). Informacja o ustalonych terminach zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kandydat dopuszczony do egzaminu, zostaje zawiadomiony o wyznaczonym terminie listem poleconym, przynajmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem.

Wyniki podane są do wiadomości kandydata po niejawnym posiedzeniu Komisji Egzaminacyjne. Negatywny wynik części pisemnej powoduje że kandydat nie jest dopuszczony do części ustnej. W przypadku negatywnego wyniku Przewodniczący Komisji w decyzji odmownej o nadaniu uprawnień budowlanych nakłada termin, po upływie którego kandydat ponownie może przystąpić do egzaminu (co najmniej 3 miesiące od egzaminu). Osoba która uzyskała negatywny wynik z części ustnej na uprawnienia budowlane może przystąpić tylko do tej części (ale nie później niż po upływie 3 lat od dnia uzyskania wyniku pozytywnego z części pisemnej).

Dokumenty

 1. Wniosek o nadanie uprawnień – POBIERZ
 2. Formularz osobowy – POBIERZ
 3. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki – POBIERZ
 4. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – POBIERZ
 5. Książka praktyk – dokumentowanie praktyki do dnia 24.09.2014r. (na podstawie Ustawy z dnia 10 sierpnia 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych)

Po zakupie programu użytkownik otrzyma na maila powyższe dokumenty w formie edytowalnej wraz z wzorem wypełnionej książki praktyk.

Uprawnienia architektoniczne - zakres

Uprawnienia architektoniczne można podzielić na dwa rodzaje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz uprawnienia budowlane z ograniczeniami. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Odnoszą się do architektury obiektowej. Natomiast uprawnienia budowlane z ograniczeniami uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000m3, obiektów w zabudowie zagrodowej albo na terenie zabudowy zagrodowej.

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane - zakres

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu. Natomiast uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu z następującymi ograniczeniami:

 • kubatura obiektu ma do1000m3, wysokość obiektu 12m nad poziomem terenu i do 3 kondygnacji nadziemnych o wysokości do 4,8m,
 • obiekt jest posadowiony do 3m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym
 • rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6m i wysięg wsporników do 2m,
 • konstrukcja obiektu nie zawiera elementów wstępnie sprężanych w budowie,
 • konstrukcja budynku nie wymaga uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej.

Uprawnienia mostowe - zakres

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanymi, który jest:

 • drogowym obiektem inżynierskim w rozumieniu przepisów o drogach publicznych
 • kolejowym obiektem inżynieryjnych w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Uprawnienia bez ograniczeń pozwalają także do obliczania światła mostów i przepustów.

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności mostowej uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, który jest:

 • jednoprzęsłowym obiektem mostowym w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21m, posadowiony na stabilnym gruncie
 • przepustem.

Uprawnienia drogowe - zakres

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, który jest:

 • drogą w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów
 • drogą dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepustem.

Uprawnienia budowlane z ograniczeniami uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, który jest:

 • drogą klasy lokalnej lub dojazdów lub drogą wewnętrzną w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów
 • drogą na terenie lotniska, nieprzeznaczoną dla ruchu i postoju statków powietrznych.

Uprawnienia kolejowe obiekty budowlane - zakres

Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowe bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, które są: stacjami, liniami kolejowymi, bocznicami kolejowymi i innymi budowlami w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Wyłączeniu podlegają obiekty budowlane, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, sieci, instalacja urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, o których mowa w § 14 ust. 5, i urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Uprawnienia budowlane z ograniczeniami w specjalności kolejowej uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w tych samych obiektach, co w przypadku uprawnień bez ograniczeń. Wyjątek stanowią linie kolejowe, które przeznaczone są do prędkości przekraczających 200km/h.

Uprawnienia kolejowe sterowanie ruchem - zakres

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności kolejowego sterowania ruchem uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych.

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, którymi są: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200km/h.

Uprawnienia hydrotechniczne - zakres

Uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu handlowego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Uprawnienia budowlane z ograniczeniami uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, a w przypadku budowli morskich IV klasy chronionego obszaru, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Uprawnienia wyburzeniowe - zakres

Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej są nadawane tylko bez ograniczeń. Uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych lub kierowania tymi robotami budowlanymi, związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

Uprawnienia telekomunikacyjne - zakres

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej razem z infrastrukturą towarzyszącą.

Uprawnienia telekomunikacyjne z ograniczeniami uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, którym są lokalne linie i instalacje.

Uprawnienia sanitarne - zakres

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanymi, którym jest: sieć i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe oraz kanalizacyjne.

Uprawnienia z ograniczeniami uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000m3.

Uprawnienia elektryczne - zakres

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, którym są: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra razem z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra i elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Uprawnienia budowlane z ograniczeniami uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000m3.

Uprawnienia ograniczone mistrza - zakres

Są to uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w odpowiedniej specjalności do kierowania robotami budowlanymi, dla osób, które posiadają tytuł zawodowy mistrza. Stanowią one podstawę do wykonywania czynności wyłącznie w zakresie objętym danym rzemiosłem w odniesieniu do obiektów budowlanych o kubaturze do 1000m3.

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com