fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W jaki sposób uzyskać uprawnienia na kierownika budowy?

Kierownik budowy to jedna z kilku samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoba na takim stanowisku musi posiadać uprawnienia budowlane, a ich rodzaj, zakres i specjalność muszą odpowiadać charakterowi prac. Kierownik ma na swojej głowie wiele obowiązków, ale i wiele praw. Wszystkie są ściśle określone i opisane przez prawo budowlane. Kierownika budowy powołuje sam inwestor. (nauka do uprawnień architektonicznych)

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Jest to osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku architektonicznym lub budowlanym.Posiada samodzielne funkcje techniczne, które oznaczają konieczność fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych w szczególności, które obejmują projektowanie oraz prowadzenie projektów architektoniczno-budowlanych, kierowania robotami budowlanymi, sprawowania nadzoru inwestorskiego, kierowanie budową, kierowanie wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych oraz prawa autorskiego,  rzeczoznawstwo budowlane, wykonywanie państwowego nadzoru budowlanego. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Zadaniem kierownika budowy jest przejęcie terenu budowlanego i odpowiednie jego zabezpieczenie. Przekazanie terenu budowy odbywa się poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu. Kierownik podpisuje osobiście protokół to on od tego momentu ponosi odpowiedzialność za plac budowy.

Plac budowy powinien być odpowiednio przygotowany i zabezpieczony przed osobami niepowołanym, a kierownik ma też obowiązek wywieszenia odpowiednich tablic informacyjnych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Obowiązki kierownika budowy to prowadzenie dziennika budowy, który jest dokumentem, w którym zamieszcza się wszelkie zdarzenia mające miejsce podczas prac budowlanych. Dziennik budowy jest dokumentem stanowiącym dowód w przypadku postępowania sądowego czy administracyjnego. Zadania kierownika budowlanego to geodezyjne wytyczenie obiektu. Polega on na wytyczeniu terenu budowy, wskazanie gdzie mają znajdować się poszczególne elementy z projektu budowlanego. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Kierownik koordynuje budowę obiektów, uwzględnia zapisy wynikające z projektu i pozwolenia na budowę oraz przepisów budowlanych. Również ma zapewnić bezpieczeństwo podczas budowy. Ma stać na straży bezpieczeństwa i przestrzegania zasad bezpieczeństwa ochrony zdrowia.

Uprawnienia kierownika budowlanego

Uprawnieniami kierownika budowlanego jest występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych.

Prawo to wynika między innymi z konieczności np. zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego.

Ustosunkowanie się kierownika w dzienniku budowy do zaleceń w nich zawartych. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Dokumentacja budowlana

W pierwszej kolejności kierownik budowy sporządza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Robi to na podstawie informacji, które otrzymał od projektanta budowlanego. Niezwykle ważne jest to, aby dane tam zawarte uwzględniały specyfikę konkretnego obiektu. Oczywiście musi on tez spełniać każdy warunek dotyczący prowadzenia prac budowlanych. Kierownik odpowiada tak naprawdę za całą dokumentację budowlaną. Dokumenty i protokoły pojawiają się już na wstępie, czyli podczas przejęcia terenu od inwestora. Kierownik przygotowuje też dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego. Wtedy też dokonuje zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Kierownik budowy a bezpieczeństwo

Po protokolarnym przejęciu terenu od inwestora kierownik zabezpiecza przed niepowołanym dostępem cały teren budowy, w tym również znajdujące się na nim obiekty i urządzenia. Kierownik zapewnia też o geodezyjnym wytyczeniu obiektu i organizuje budowę w taki sposób, aby spełniała ona przepisy. Ponadto zwraca uwagę na to, czy w odpowiedni sposób realizuje się projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Jako kierownik koordynuje działania, które mają zapobiegać zagrożeniom zdrowia i bezpieczeństwa. Osoba na takim stanowisku strzeże też wypełniania przepisów BHP podczas całego procesu budowy. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane)

Kontakt z inwestorem

W przypadku zagrożenia (lub takiego prawdopodobieństwa), kierownik budowy wstrzymuje prace budowlane. Oprócz tego musi on jak najszybciej powiadomić o tym fakcie odpowiednie organy. W takiej sytuacji w dzienniku budowy pojawia się wpis o wstrzymaniu prac. Jako powód wpisuje się niezgodność z projektem. Na kierowniku ciąży obowiązek zawiadomienia o tym inwestora – jest to dla niego jakby nie patrzeć istotna informacja, ponieważ wszystkie prace się najprawdopodobniej opóźnią. Kierownik realizuje założenia i zalecenia, które znajdują się w dzienniku budowy. Zawsze jednak do tych zaleceń może się ustosunkować. Powiadamia on także inwestora o wszelkich sprawdzeniach i odbiorach mających miejsce na budowie. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com