Rodzaje generatorów

Generator typy

Generator:

-wybierania pionowego to generator do kierowania promieniem elektronowym dzięki impulsom elektrycznym, podczas wybierania pola obrazu,

-wielkiej częstotliwości to źródło prądu o częstotliwości większej od 10 khz,

-ultradźwiękowy to generator do robienia drgań ultradźwiękowych, zwykle bywa to generator kwarcowy,

-tranzytronowy to generator relaksacyjny do robienia drgań impulsowych albo piłoformowych, w jakim rezystancję ujemną otrzymuje się dzięki wieloelektrodowej lampy elektronowej,

-termojonowy to generator termoelektryczny, (uprawnienia budowlane kontakt)

-termoelektryczny to generator termoelektryczny, jakiego termoelementy są zrobione z półprzewodnika.

Rodzaje generatorów
Rodzaje generatorów

Generator jakie są rodzaje

Generator:

-termoelektronowy to źródło energii elektrycznej otrzymywanej przez przetwarzanie ciepła w rozmieszczeniu termokatodalnym,

-szumu to generator przebiegu, jakiego wartość momentalna w wybranym momencie bywa statystycznie niezależna od wartości jaką przyjmie ten przebieg w momencie bliźniaczym, podczas niezwykle niewielkim przedziale rozpatrywanych punktów okresowych,

-obrazu to sprzęt jaki wytwarza na drodze elektronicznej, bez udziału lampy analizującej, sygnał elektryczny jaki daje obraz kontrolny na ekranie odbiornika telewizyjnego,

-synchronizujący to sprzęt wizyjny do robienia impulsów synchronizujących,

-sygnałowy to generator pomiarowy, jaki wytwarza sygnały radiowe, jakie pod względem napięcia i częstotliwości odpowiadają sygnałom,

-strumieniowy to rozmieszczenie generujące strumieniowe sygnały oscylacyjne dzięki użyciu zjawiska przylegania strumienia do muru oraz turbulizacji,

-stroikowy to generator kamertonowy,

-samowzbudny to generator drgań elektrycznych, w jakim drgania narastają w rezultacie działania szumów bez bodźców z zewnątrz.

Generator podział

Generator:

-podstawowy to generator w sprzętach teletransmisyjnych nośnych o wielkiej niezmienności, zwykle generator kwarcowy, (uprawnienia budowlane 2022)

-samopodtrzymujący o wzbudzeniu twardym to generator drgań elektrycznych, w jakim drgania powiększają się jedynie w sytuacji pobudzenia impulsem zewnętrznym o idealnie wielkiej amplitudzie,

– samodławny to generator drgań elektrycznych o plusowym transformatowanym sprzężeniu zwrotnym, generujący niedługie impulsy na skutek dławienia drgań przez rozmieszczenie detekcji siatkowej,

-RL to generator oporowo-indukcyjny,

– relaksacyjny to generator drgań relaksacyjnych o przebiegu widocznie niesinusoidalnym,

-RC to generator oporowo-pojemnościowy, (uprawnienia budowlane program)

-ramki to generator wybierania pionowego,

-programowy to generator impulsów, w jakim bywa możliwe programowanie ich ilości,

-podstawy czasu to generator wytwarzający przebieg elektryczny prądu albo natężenia, który zmienia się liniowo w okresie i przydaje się do pokazania skali czasu. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Generatory podziały typy

Generator:

-wybierania poziomego to regenerator jaki zapewnia odpowiednie wybieranie linii obrazu,

-wymuszeń to obszar robiący faktyczną funkcję wymuszającą w komputerze analogowym,

-wzbudzający to generator stanowiący pierwszy człon wielkiej częstotliwości nadajnika radiowego, przydający się do kierowania kolejnego członu,

-wzbudzenia to w analizie spektralnej emisyjnej sprzęt elektryczny do uzyskiwania wyładowań iskrowych albo łukowych wśród elektrod, aby odparować wzbudzenia widma analizowanej substancji,

-z przesuwnikiem fazowym to generator, jakiego częstotliwość bierze się z właściwości przesuwników fazowych jakie są elementem pętli sprzężenia zwortnego,

-ze sprzężeniem zwrotnym to generator o zwrotnym sprzężeniu, (segregator egzamin ustny uprawnienia)

-znaczników to elektron, źródło sygnałów jakie przydają się do nakładania na obraz obserwowany na ekranie sprzętu jaki będzie odtwarzał albo sprzęt rejestrujący znaki.

Generowanie elektrolityczne odczynnika to robienie odczynnika miareczkującego poprzez elektrolityczne utlenianie albo zmniejszenie ilości zrobionego odczynnika i liczy się na tej podstawie ładunek, jaki przepłynął roztworem w okresie generowania. (program egzaminu na uprawnienia) Generowanie nośników prądu to robienie w półprzewodnikach nośników swobodnych przez dokierowanie idealnej energii i skupia się na przejściu elektronów z pasma głównego na pasmo przewodnictwa.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.