Zdobycie uprawnień budowlanych to pierwszy etap prowadzący do podjęcia pracy zawodowej głównie w charakterze projektanta lub kierownika robót budowlanych. Zawód ten wymaga szczegółowej wiedzy w zakresie określonej dziedziny, chociażby elektrycznej, drogowej czy sanitarnej. Zdobycie tych uprawnień nie jest prostym zadaniem, a prowadzą do tego 3 etapy działań, które obejmują:

  1. zdobycie wykształcenia,
  2. odbycie praktyki,
  3. zdanie egzaminu ( w tym złożenie dokumentów i ich weryfikację, a następnie przeprowadzenie egzaminu pisemnego oraz ustnego).

Ograniczenia

Możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w pełnym lub ograniczonym zakresie jest zależna przede wszystkim od posiadanego wykształcenia. Ważne jest również odbycie określonej w przepisach praktyki na budowie, a w przypadku przyszłych projektantów również udokumentowania doświadczenia związanego z wykonywaniem projektów budowlanych.O egzaminie

Dwa razy w roku wszyscy zainteresowani, a jednocześnie spełniający wymogi formalne mają możliwość uzyskania uprawnień budowlanych, które obejmują przede wszystkim kierowanie robotami budowlanymi oraz projektowanie. Postępowanie obejmuje 3 etapy działań, w których przede wszystkim zaczyna się od weryfikowania złożonych dokumentów, a następnie przeprowadzenia egzaminu pisemnego w formie testowej oraz ustnego, podczas którego w sposób praktyczny należy zaprezentować swoją znajomość wiedzy technicznej.

Egzamin ustny

Ostatnim etapem drogi prowadzącej do zdobycia cennych uprawnień budowlanych jest egzamin ustny, do którego dopuszczone mogą być osoby, które zaliczyły wcześniej część pisemną. Ma on przede wszystkim zweryfikować umiejętności kandydatów związane z wykorzystaniem w praktyce nabytej wiedzy. W trakcie tego etapu można korzystać ze wskazanych aktów prawnych i norm, gdyż kandydat ma wykazać się umiejętnością korzystania z materiałów, które będzie również stosował w przyszłości w trakcie pracy zawodowej.

W przypadku przygotowania się do ustnego sprawdzenia umiejętności przez komisję, przygotowaliśmy bazę przykładowych pytań, które mogą pojawić się na egzaminie w kontekście poszczególnych specjalizacji.

Egzamin pisemny

Po złożeniu dokumentów przez osobę starającą się o zdobycie uprawnień budowlanych pierwszym etapem weryfikacji posiadanej wiedzy jest egzamin pisemny. W zależności od rodzaju zdobywanych uprawnień różni się on liczbą pytań w formie testowej, wynoszącą od 45 do 90, a także w konsekwencji dostępnym czasem na jego wypełnienie. Waha się on od 70 do 135 minut. Sprawdzane są kompetencje w obszarze 3 typów zagadnień: Prawa budowlanego, a także innych powiązanych ustaw i aktów wykonawczych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz tematyki związanej z postępowaniem administracyjnym.

Praktyka

Jednym z elementów niezbędnych do uzyskania uprawnień budowlanych jest praktyka, a także poświadczona w odpowiedniej formie dokumentacja przebiegu tego okresu i nabytych kompetencji. Obejmuje ona oświadczenie podpisywane przez opiekuna praktyk, a także szczegółowy wykaz realizowanych zadań. Obecne wymagania w świetle wstępnie zakładanych zmian mają zostać zrewidowane, a minimalny okres nabywania umiejętności i wiedzy w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi może zostać wydłużony w stosunku do obecnych założeń.

Szczegółowy program

Droga do zdobycia uprawnień budowlanych w zakresie projektowania czy kierowania robotami budowlanymi wiedzie przez egzamin pisemny oraz ustny. Pierwsza z tych form sprawdzenia wiedzy obejmuje część testową, która weryfikuje znajomość ustawy Prawo budowlane, innych powiązanych regulacji prawnych, ale też przepisów bezpieczeństwa pracy i zasad BHP czy postępowania administracyjnego. W przypadku części ustnej weryfikowana jest praktyczna znajomość przepisów prawnych, wiedzy technicznej z zakresu wykonywanej praktyki, a także specjalności kandydata.