fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Praktyki

Skontaktuj się ze swoją izbą

Masz pytanie odnośnie egzaminu na uprawnienia budowlane? Chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zakresu egzaminu lub dokumentów niezbędnych do udokumentowania praktyki? A może masz inne wątpliwości? Zadzwoń lub napisz do swojej izby inżynierów lub architektów. Tu znajdziesz adresy, numery telefonów i maile do wszystkich izb.

Czytaj dalej »Skontaktuj się ze swoją izbą

Czas trwania praktyki zawodowej

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca   polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.  Do praktyki tej można zaliczyć praktykę studencką gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób określony w przepisach.

Czytaj dalej »Czas trwania praktyki zawodowej

Regulamin w sprawie nadawania uprawnień budowlanych

REGULAMIN
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH.

§ 1

Aktami normatywnymi regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa są, w szczególności:
1)    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.) zwana dalej „Prawo budowlane”,
2)    ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946) zwana dalej ,,ustawą o samorządach zawodowych”,
3)    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zwana dalej „K.p.a.”,
4)    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz.1278),
5)    ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572  z późn. zm.)
6)    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu  prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. poz. 1513),
7)    statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
8)    regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
9)    regulamin okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Czytaj dalej »Regulamin w sprawie nadawania uprawnień budowlanych