fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

W oświadczeniu, które potwierdza nasze odbycie praktyki zawodowej w zakresie uprawnień budowlanych, kluczowe jest zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej. Dodaje się je do załączników, a w jej skład wchodzi kilka rubryk. Musimy wypełnić je bardzo dokładnie, mając równocześnie na uwadze wytyczne samorządu zawodowego. (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Wypełniamy zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

Pierwsza rubryka jest miejscem na nazwę obiektu lub zadania. Ponadto należy też określić rodzaj obiektu oraz dodać, która z instalacji czy sieci była przez praktykanta wykonywana. Tutaj dodaje się też ich parametry techniczne – w przypadku instalacji jest to kubatura, gdy mowa o sieci to jej długość. Nie bez echa przechodzi też typ konstrukcji i przeznaczenie projektowanego/budowanego obiektu. Do ważnych informacji należą również całkowita powierzchnia oraz wszystkie inne parametry użytkowe i techniczne charakterystyczne dla obiektu. Są one równocześnie kluczowe dla nadania kandydatowi wybranej specjalizacji uprawnień budowlanych. (programy do uprawnień architektonicznych)

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – o czym nie zapomnieć

W rubrykach jest również przygotowane miejsce na dane typu adres inwestycji czy nazwę podmiotu inwestującego. Dla praktyki projektowej podaje się imię i nazwisko projektanta, natomiast w przypadku praktyki budowlanej zapisuje się dane kierownika budowy. Jeżeli nasza praktyka miała miejsce na budowie, koniecznym będzie wpisanie numeru pozwolenia na budowę lub daty zgłoszenia. Druga rubryka rozdziela oba te zadania i wymaga od kandydata określenia dat rozpoczęcia i zakończenia. W kolejnej rubryce wpisujemy łączną ilość odbytych tygodni praktyk, oczywiście osobno dla każdego z wymienianych zadań. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane)

Kończymy pisać zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

Ilość danych do wpisania może wydawać się przytłaczająca, jednak zbliżamy się już do końca. Przedostatnia rubryka określa w jakiej formie odbywaliśmy praktykę zawodową przez różne zadania. To w tym miejscu piszemy jaki charakter miały wykonywane przez nas czynności (czy było to kierowanie budową/pracami budowlanymi czy projektowanie). Rubryka służy również do zapisania czasu naszej pracy, formy posiadanej umowy oraz określenia funkcji technicznej. Nie należy zapomnieć o danych wszystkich osób, które podczas wykonywania zadań kierowały naszą praktyką (imię, nazwisko, funkcja, numer uprawnień). Oświadczenie wieńczy podpis kandydata. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Od czasu rozporządzenia z 25 września 2014r. praktyka nie musi być już dokumentowana za pomocą książki praktyk. Od tego czasu, aby udokumentować czas spędzony na praktykowaniu, wymaga się od kandydata wyłącznie oświadczenia z załącznikiem. Jest nim nic innego jak zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej. (programy do uprawnień architektonicznych)

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – dokumenty o opiekunie

Nie warto odkładać spraw związanych z praktyką na ostatnią chwilę, ponieważ niektóre wymogi są dość rygorystyczne. Od ich spełnienia może zależeć nawet uznanie (bądź nie) całej naszej praktyki. Najważniejsza kwestia tyczy się opiekuna praktyki, którym może być wyłącznie osoba o nieograniczonych uprawnieniach specjalizacji wybranej przez kandydata. Oznacza to np. brak możliwości starania się o uprawnienia instalacyjne elektryczne, gdy nasz opiekun ma uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Stąd też razem z wnioskiem należy złożyć potwierdzenie (poświadczone notarialnie) posiadania uprawnień przez opiekuna praktyki. Ponadto opiekun musi należeć do członków swojej izby i opłacać roczne składki na ubezpieczenie. (testy uprawnienia architektoniczne)

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – wymagania stawiane przez izbę

Przed składaniem dokumentów warto skontaktować się lub nawet odwiedzić swoją izbę, gdzie upewnimy się, jakie wymagania należy spełnić. Zdarzają się sytuacje, w których złożenie oświadczenia odbycia praktyki i dokumentów potwierdzających wykształcenie nie wystarcza. Należy też pamiętać, że komisja kwalifikacyjna nie zalicza wszystkich dni pracy. Mowa tu o nadgodzinach, pracy w weekendy czy też dniach, gdy praktykant nie wykonywał pracy związanej z wybraną specjalnością. (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – tylko to, w czym naprawdę braliśmy udział

Należy też pamiętać, aby nie wpisywać w dokumentach czynności, przy których nie brało się rzeczywistego udziału. Tyczy się to nie tylko projektów czy budów ale i opiekunów praktyki. Wszelkie informacje mogą zostać przez izbę zweryfikowane, np. po numerze pozwolenia na budowę. Gdy stwierdzi ona jakiekolwiek nieprawidłowości, kandydat musi stawić się w izbie i przedstawić dokumenty uwiarygodniające przedstawiane informacje. (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu)

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – co to jest?

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej to dokument absolutnie niezbędny. Dołącza się go do oświadczenia potwierdzającego odbycie przez nas praktyki zawodowej w celu nabycia uprawnień budowlanych. Zbiorcze zestawienie praktyki składa jej opiekun, który nadzorował przebieg praktyki. (program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – co tam znajdziemy?

W dokumencie należy podać wszystkie prace, które zostały wykonane podczas praktykowania kandydata na uprawnienia. Zamieszcza się tam również szczegóły dotyczące nazw obiektów oraz daty wykonywania prac. Koniecznie trzeba zapisać informację o rodzaju umowy, której podlegał praktykant przez cały okres wykonywania prac. Jest to też dobre miejsce na zamieszczenie danych opiekuna praktyki. Wzór zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej można znaleźć w prawie budowlanym. (programy do uprawnień architektonicznych)

Jak wypełnić pierwszą rubrykę?

Zbiorcze zestawienie praktyki posiada kilka rubryk. Pierwsza z nich tyczy się budowy lub projektowania obiektów, przy których odbywała się praktyka. Oznacza to, że przede wszystkim należy tam zapisać dane dotyczące rodzaju i konstrukcji budynku. Równie ważne są: powierzchnia całkowita budynku, przeznaczenie obiektu a także charakterystyczne parametry techniczne i użytkowe omawianego obiektu. Wspomniane parametry koniecznie muszą odpowiadać specjalności, którą obrał sobie kandydat. Oprócz tego w tej rubryce zamieszczamy informacje o adresie inwestycji, danych inwestora i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub numer zgłoszenia. Ponadto jest to miejsce na imiona i nazwiska projektanta, kierownika budowy oraz kierownika robót budowlanych. (testy uprawnienia budowlane)

Jak wypełnić pozostałe rubryki?

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej to też kilka innych rubryk. W drugiej z nich wpisujemy czas trwania praktyki (od-do). Trzecia rubryka to uzupełnienie całkowitej ilości tygodni praktyki odbytej przez praktykanta. Kolejna rubryka to miejsce na podanie formy odbywania praktyki, która może mieć postać na przykład umowy o pracę na etat lub na część etatu. Może to jednak również być umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Nie można zapomnieć o wpisaniu pełnionej funkcji technicznej i o opisaniu charakteru wykonywanych prac. W ostatniej rubryce zamieszczamy imię, nazwisko oraz pieczęć opiekuna praktyki zawodowej. (akty zgodne z wykazem Izby Inżynierów)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com