fbpx
program
Uprawnienia Budowlane
  1. Wykopy budowlane – warunki zabezpieczania.

Wykopy budowlane wykonane w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy na czas zmroku i w nocy zabezpieczyć balustradą zaopatrzoną w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.

wykopy budowlane
wykopy budowlane

2.Jakich robót nie wolno wykonywać w rejonie wykonywania wykopów?

W rejonie wykopów zabrania sie wykonywania w zasadzie wszelkich prac ze względów bezpieczeństwa. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych (Rozdział 10. Roboty ziemne) zabrania składowanie urobku, materiałów i wyrobów:

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

W sąsiedztwie wykopów ruch środków transportowych powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

 

  1. Co należy zrobić gdy podczas wykonywania wykopu odkryte zostaną instalacje?

Rozpoczęcie robót ziemnych powinno być poprzedzone analizą dokumentacji projektowej. Na tej podstawie można określić którędy przebiegają w gruncie sieci elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze. Następnie wyznacza się strefy ochronne, czyli określa bezpieczną odległość wykonywania robót. Odległość tę ustala się z właściwą jednostką, w której zarządzie znajdują się określone sieci. W razie konieczności prowadzenia robót ziemnych wewnątrz tej strefy niezbędne prace można wykonywać tylko ręcznie. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

 

  1. Jak należy obliczać klin odłamu w wykopie? Czym jest klin odłamu?

Klin odłamu – część skarpy która może ulec obsunięciu. Zasada obliczania klina dla sprzętu:

L=h*WSP+0,6m

L – bezpieczna odległość

WSP – współczynnik zależny od klasy gruntu

h – głębokość wykopu

 

Przygotuj się do egzaminu na uprawnienia budowlane. Już dzić kup nasz program i daj sobie szansę na pozytywny wynik egzaminu: http://uprawnienia-budowlane.com/

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com