fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ustawa o wyrobach budowlanych została poddana nowelizacji, która wprowadziła modyfikacje wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2017r. Sprawdź jak bardzo zmieniła się Ustawa, jakie informacje zostały uchylone, jakie dodane, a jakie zmienione.

 

Pierwsze wprowadzone zmiany w akcie Ustawa o wyrobach budowlanych znaleźć można w Rozdziale 2, a wśród nich:

 • uchylono artykuł 7 opisujący metody stosowane do oceny zgodności,
 • zmieniono treść artykułu 8 (ust. 1 i 1a) dotyczącą oznakowania wyrobu znakiem budowlanym,
 • wprowadzono zapis o konieczności przekazywania kopii krajowej deklaracji danego wyrobu budowlanego dla odbiorcy oraz o udostępnieniu mu karty charakterystyki wyrobu lub informacji o substancjach które wyrób zawiera (art. 8, ust. 5a-5b),
 • dodano informację o konieczności stosowania krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu (art. 8, ust. 5c),
 • usunięto artykuł 6 i 7 który zobowiązywał  Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa  do określenia w drodze rozporządzenia sposobów deklarowania zgodności wyrobów oraz znakowania wyrobów znakiem budowlanym,
 • zmiana artykułu 9, polegająca na usunięciu punktów opisujących aprobatę techniczną i zastąpienie ich krajową oceną techniczną.

 

Dodano Rozdział 2a, który przedstawia obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym. Wśród nich znaleźć można między innymi:

1.PRODUCENT:

 • sporządza deklarację oraz dokumentację techniczną wyrobów budowlanych,
 • umieszcza na wyrobie budowlanym znak budowlany,
 • udostępnia kopię krajowej deklaracji oraz kartę charakterystyki materiału, a także instrukcje stosowania, instrukcję obsługi i informację dotyczącą zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa,
 • prowadzi ewidencję skarg w odniesieniu do wyrobów budowlanych, ewidencję wycofanych wyrobów oraz ewidencję wyrobów niespełniających wymagań.

2.IMPORTER:

 • wprowadza do obrotu wyroby spełniające wymagania Ustawy,
 • zapewnia prawidłowe przechowywanie i transport materiałów w czasie gdy ponosi za nie odpowiedzialność,
 • na wyrobie umieszcza swoją nazwę lub zastrzeżony znak towarowy oraz swój adres,
 • przechowuje kopię krajowej deklaracji przez okres min. 10 lat,

3. SPRZEDAWCA:

 • udostępnia wyroby prawidłowo oznakowane, posiadające stosowane dokumenty.

 

 

Znacznemu skróceniu uległ Rozdział 6. Jego treść w dużej mierze zastąpił dodany Rozdział 6a „Kary pieniężne”, w którym określono kwoty kar pieniężnych za poszczególne wykroczenia. Do stycznia 2017 roku w ustawie był jedynie zapis że dane przewinienie podlega karze grzywny, nie było natomiast podanych kwot pieniężnych. Aktualnie górna granica tych kwot jest określona w następujący sposób, za dane wykroczenie:

 • wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych nienadających się do zamierzonego zastosowania – do 100 000 zł (producent, importer),
 • umieszczanie oznakowania CE lub znaku budowlanego na wyrobie budowlanym który nie nadaje się do użytkowania – do 100 000 zł (producent),
 • wprowadzenie do obrotu wyrobu bez wymaganego oznakowania (CE lub znaku budowlanego) – do 20 000 zł (producent, importer),
 • nie dopełnienie obowiązku sporządzenia, przechowywania wymaganych dokumentów (w tym: deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji, dokumentacji technicznej) lub sporządza je niezgodnie z przepisami  – do 20 000 zł (producent),
 • nie dopełnienie obowiązku dołączania lub udostępniania wraz z wyrobem budowlanym, podlegającym obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym: informacji towarzyszącej temu oznakowaniu wraz z informacją umożliwiającą identyfikację wyrobu budowlanego, kopii deklaracji właściwości użytkowych albo krajowej deklaracji, instrukcji stosowania, instrukcji obsługi lub informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania – do 10 000 zł (producent),
 • nie dopełnienie obowiązku umieszczenia informacji umożliwiających identyfikację wyrobu budowlanego podlegającego obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym – do 10 000 zł (importer),
 • nie dopełnienie obowiązku udostępnienia dokumentacji technicznej właściwemu organowi, lub przechowywania kopii deklaracji właściwości użytkowych albo krajowej deklaracji – do 10 000 zł (importer),
 • udostępnienie na rynku krajowym wyrób budowlany, podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania lub bez informacji towarzyszącej temu oznakowaniu, lub do którego nie jest dołączona lub udostępniona deklaracja właściwości użytkowych albo krajowa deklaracja –  do 10 000 zł (sprzedawca)
 • zniszczenie, usunięcie spod zabezpieczenia, nieprawidłowe przechowywanie próbek kontrolnych wyrobów  – do 20 000 zł  (producent, importer, sprzedawca)

Jednolity tekst aktu Ustawa o wyrobach budowlanych znajdziesz w naszym program Jednolite Akty Prawne. Sprawdź go już dzisiaj TUTAJ

 

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com