Uprawnienia budowlane – dla kogo?

Oczywiście sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest możliwe tylko wtedy, jeżeli posiada się odpowiednie wykształcenie techniczne. Poza tym wymaga się zrealizowania praktyki zawodowej oraz zdania egzaminu państwowego (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Z pewnością nie można zapomnieć o tym, iż uprawnienia muszą być dostosowane do stopnia skomplikowania oraz rodzaju działalności. Dodatkowo konieczne jest spełnienie innych wymagań, które są niezbędne do objęcia danego stanowiska.

Uprawnienia budowlane – dla kogo

Organ samorządu zawodowego

Istotnie, należy pamiętać, że za wydawanie uprawnień budowlanych odpowiedzialny jest organ samorządu zawodowego. Dlatego też konieczne jest spełnienie określonych wymagań (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Aby uzyskać uprawnienia kandydat zobligowany jest do zdania egzaminu, który pozwala zweryfikować jego wiedzę oraz umiejętności. Istotnie, sprawowanie samodzielnych funkcji wiąże się z wykonywaniem pracy w oparciu o zasady wiedzy technicznej. Poza tym należy stosować się do przepisów prawa oraz przepisów BHP.

Wpis na listę członków

Oczywiście chodzi tutaj o wpis na listę członków odpowiedniej miejscowo izby samorządu zawodowego. Jest to warunek, który należy spełnić, aby wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Na listę zostają wpisane osoby, które dokonały opłaty, a wydawaniem zaświadczenia, które potwierdza wpis na listę zajmuje się izba. Ważnym aspektem jest to, że samodzielne funkcje techniczne mogą wykonywać również osoby z kwalifikacjami innymi niż te zawarte w przepisach budowlanych.

Zadania związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych

Godnym uwagi jest fakt, że wykonywanie ww. funkcji wiąże się przede wszystkim z dokonywaniem fachowej oceny zjawisk technicznych. Poza tym w gestii inżyniera leży samodzielne rozwiązywanie zagadnień technicznych oraz architektonicznych. Istotnie, osoby z uprawnieniami budowlanymi mogą wykonywać działalność polegającą na sprawowaniu nadzoru autorskiego. Jak również kierowaniu budową lub robotami budowlanymi oraz projektowaniu i sprawdzaniu projektów. Poza tym mogą zajmować się rzeczoznawstwem budowlanym i wykonywaniem nadzoru inwestorskiego. W ich gestii leży też sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Jak również kierowanie wytwarzaniem elementów budowlanych konstrukcyjnych i sprawowanie kontroli nad ich wytwarzaniem.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.