fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych

Droga do zdobycia uprawnień budowlanych składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest oczywiście zdobycie odpowiedniego doświadczenia. Jednak znacznie ważniejszą częścią tej drogi zdaje się być odbycie praktyk budowlanych. Na studiach bowiem posiądziemy jedynie wiedzę teoretyczną, to właśnie praktyki budowlane przygotują nas do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na budowie lub projektowania obiektów budowlanych, a także rozwiązywania zdarzających się w procesie wznoszenia budowli problemów. (program na uprawnienia budowlane)

Jak ważna jest praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych?

Proces uzyskania uprawnień budowlanych wiąże się ze zdobyciem odpowiedniego wykształcenia. Ale również z odbyciem praktyki zawodowej, przejściem procesu rekrutacji, a także zdaniem egzaminu pisemnego i ustnego na uprawnienia budowlane. Tak więc praktyka zawodowa jest jednym istotnym elementem bez którego nie możemy uzyskać uprawnień budowlanych. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Jak ważna jest praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych?
Jak ważna jest praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych?

Długość praktyki zawodowej, która jest potrzebna do uzyskania uprawnień budowlanych określa ustawa Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r.

Jak wiadomo praktyka zawodowa pozwala na zdobycie odpowiednich umiejętności praktycznych. Osoba posiadająca samodzielne funkcje techniczne musi wiedzieć jak się nimi posługiwać. Istotne są umiejętności praktyczne i teoretyczne, które dotyczą własnej specjalizacji budowlanej.

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa może być dokumentowane już po zakończeniu trzeciego roku studiów wyższych lub też po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Praktyka zawodowa musi być potwierdzona przez osobę pod której kierownictwem ona się odbywa. Taka osoba posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, zgodnie ze specjalnością, w której praktykant będzie starał się o własne uprawnienia budowlane. Musi on być również w czasie sprawowania opieki nad praktykantem członkiem izby inżynierów budownictwa.est to równorzędne z posiadaniem samodzielnych funkcji technicznych. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Czas praktyki zawodowej

W przypadku uprawnień projektowych długość praktyki zawodowej wynosi łącznie 2 lata, w tym występuje rok przy wykonywaniu projektów oraz rok na budowie. Dzięki praktyce tej można uzyskać umiejętności projektowe, a także zapoznać się z pracą na budowie. Praktyka ta wynosi również 2 lata dla uprawnień w ograniczonym zakresie i bez ograniczeń. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

W przypadku uprawnień wykonawczych, projektowych długość praktyki w ograniczonym zakresie wynosi po półtora roku w projektowaniu i na budowie daje to w sumie łącznie 3 lata.

Odpowiedzialność zawodowych praktyk budowlanych

Należy zacząć od tego, że praktyka budowlana przygotowuje osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane do odpowiedzialności, jaka będzie na niej ciążyć po pomyślnym zdaniu egzaminów. Choć praca w branży budowlanej jest bardzo rozwojowa i pasjonująca, nie da się ukryć, że niesie ze sobą sporą dozę rzetelności. W końcu to na barkach kierownika budowy i projektanta spoczywa szybki i sprawny proces budowy, ale także bezpieczeństwo osób korzystających z wzniesionych obiektów budowlanych.


Sprawdzanie poprawności przebiegu praktyk zawodowych

Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane, która odbywa praktykę zawodową, znajduje się pod opieką osoby uprawnionej do kierowania praktykami budowlanymi. To właśnie jej opiekun sprawuje nad nią kontrolę, a także dba o niezbędną dokumentację przebiegu praktyki. ( program do egzaminu na uprawnienia na komputer )

Należy mieć jednak na uwadze, że cały proces praktyk jest dogłębnie sprawdzany jeszcze przed egzaminami na uprawnienia budowlane. Jest to obowiązkiem okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Komisja kwalifikacyjna w pierwszej kolejności sprawdzi czy czas jej trwania jest odpowiedni. Następnie przeanalizuje zakres podjętych na budowie lub w biurze projektowym prac. Trzema pamiętać o tym, że prace, które praktykant pełnił podczas trwania praktyk, muszą pokrywać się z wybraną przez niego specjalnością. ( egzamin na uprawnienia budowlane )

Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane musi oczywiście bezpośrednio uczestniczyć w realizowanych pracach projektowych. Jej obowiązkiem jest także samodzielne pełnienie funkcji technicznych na budowie.

Opiekun praktyk budowlanych, jak już zostało wyżej wspomniane, sprawuje pieczę nad praktykantem. Opiekun praktyk budowlanych musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Najczęściej jest to więc kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych.

Do jego obowiązków należy także prowadzenie niezbędnej dokumentacji praktyki. Osoba sprawująca pieczę nad praktykantem musi bowiem dopełnić niezbędnych formalności, to znaczy wypisać oświadczenie o odbyciu praktyk budowlanych. Musi również przygotować zestawienie zbiorcze, w którym znajdą się wszystkie projekty, w których uczestniczył praktykant. ( program z aktami na uprawnienia budowlane )

Praktyka zawodowa jest jednym z czynników pozwalających uzyskać uprawnienia budowlane.

Praktyka zawodowa jest bardzo ważnym elementem, dzięki której kandydat uzyskuje uprawnienia  i umiejętności praktyczne, a także wiedzę. Praktyka może się odbywać w biurze projektowym bądź na placu budowy. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Na czym polega praktyka do uprawnień budowlanych?

Praktyka polega na uczestnictwie w pracach projektowych, bądź uczestniczeniu w pracach budowlanych. Zakres praktyki budowlanej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca. Do praktyki zawodowej zalicza się wykonywanie czynności inspekcyjnych, kontroli w urzędach obsługujących organy nadzoru budowlanego, praca w urzędach obsługujących te organy administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania zarządcy drogi publicznej. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Polega to  na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmujących konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i architektonicznych organizacyjnych. wracam u zarządcy infrastruktury kolejowej w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działających na zlecenie zarządu infrastruktury kolejowej. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Do praktyki zawodowej na stanowiskach technicznych, w komórkach, czy działach administracyjnych nie mogą być zaliczone praktyk iw komórkach administracyjnych technicznych i eksploatacyjnych, w których praca nie wymaga posiadania uprawnień budowlanych. Nie wchodzą w zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych elektryczne pomiary eksploatacyjne, obmiary, kosztorys, rozliczenia budowy, koncepcje projektowe i inwentaryzacja. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Czas praktyki zawodowej rozliczany jest w tygodniach. Tydzień pracy składa się z pięciu dniu i wcale nie muszą to być dni od poniedziałku do piątku. Na jeden rok praktyki zawodowej składają się 52 tygodnie. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Prace wchodzące w skład praktyki zawodowej, potrzebnej do uzyskania uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane zdobywa się dzięki odpowiedniemu wykształceniu, ale także doświadczeniu. Doświadczenie zaś zdobywa się na praktykach zawodowych. (uprawnienia budowlane)

Aby jednak praktyki zawodowe przeszły pomyślnie przez etap kwalifikacyjny, prace, jakie pełni praktykant w czasie ich trwania, muszą być ściśle związane ze wybraną specjalnością uprawnień budowlanych. Dobrze więc zawczasu zapoznać się z pracami, które z powodzeniem można zaliczyć do prawidłowo odbytej zawodowej praktyki budowlanej. W skład obowiązków praktykanta wchodzi przede wszystkim pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na budowie. Podstawą praktyki zawodowej jest także aktywne, bezpośrednie uczestniczenie w pracach projektowych. Warto również wspomnieć o tym, że praca z ramienia organów nadzoru budowlanego, także jest składową praktyk budowlanych.

Nadzór nad praktykantem

Oczywiście wszystkie wyżej wymienione funkcje praktykant wykonuje pod czujnym okiem opiekuna praktyk budowlanych. Opiekun praktyk budowlanych to osoba, która sprawuje pieczę nad obowiązkami pełnionymi w ramach praktyk budowlanych. Musi mieć on wszystkie niezbędne uprawnienia budowlane, tożsame ze specjalnością, jaką wybrał jego podopieczny. ( program z aktami na uprawnienia budowlane )

Co ciekawe, praktyki budowlane mogą odbywać się także poza granicami naszego kraju. Zdobywanie doświadczenia za granicą jak najbardziej zostanie pozytywnie rozpatrzone przez komisję kwalifikacyjną. W tym wypadku należy jednak pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Opiekunem praktyk budowlanych, które odbywają się za granicą, może być tylko ta osoba, która posiada niezbędne uprawnienia budowlane dla kraju, w jakim trwa owa praktyka. ( program do egzaminu na uprawnienia na komputer )

Prace wykonywane z ramienia organów nadzoru budowlanego

Jak zostało wcześniej wspomniane, prace, które wykonuje praktykant, a których zleceniodawcą są organy nadzoru budowlanego, wchodzą w skład praktyki zawodowej. W sytuacji, kiedy praktykant podejmie się właśnie takiego sposobu na zdobywanie doświadczenia, w ramach swoich obowiązków wykonuje czynności inspekcyjne oraz kontrolnej. ( egzamin na uprawnienia budowlane )

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com