fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to jeden z ważniejszych dokumentów jaki powienin znaleźć się na nieomal każdej budowie.

 

Kto sporządza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia?

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

 

Co zawiera?

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawiera:

 • Stronę tytułową.
 • Część opisową.
 • Część rysunkową, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art.21 ust.2 ustawy z dn.7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane, lub roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i  jednocześnie zatrudniać będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

 

Dla jakich robót nalezy wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia?

W planie należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:

 • których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie  wysokie  ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,
 • przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,
 • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach,
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych,
 • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

 

Szczegółowy zakres prac

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art.21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy obejmuje:

1) Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

 • kopanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,
 • roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,
 • rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,
 • roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,
 • montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,
 • roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,
 • prowadzenia robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory,
 • montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
 • betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony,
 • fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,
 • roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektoro-energetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
 • 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym  nie przekraczającym 1 kV,
 • 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV,
 • 10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV,
 • 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV,
 • roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,
 • roboty prowadzone przy budowach piętrzących wodę, przy wysokościach piętrzenia powyżej 1 m.

2) Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

 • roboty prowadzone w temp. poniżej 10 stopni C,
 • roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest.

 

3)  Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym:

 • roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,
 • roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów w trakcie których realizowane były procesy technologiczne z użyciem izotopów.

 

4) Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

 • roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m. dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,
 • roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,
 • budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
 • budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii kolejowej,
 • wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego.

 

5)  Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników:

 • roboty prowadzone z wody lub pod wodą,
 • montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
 • fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,
 • roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokościach piętrzenia powyżej 1 m.

 

6)  Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach:

 • roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wewnątrz urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
 • roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodą: tunelową, przycisku lub podobnymi.

 

7)   Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy budowie, remoncie  i rozbiórce torfowisk.

 

8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, przy budowie i remoncie nadbrzeży portowych i przepraw mostowych.

 

9)  Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych:

 • roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,
 • roboty rozbiórkowe w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów.

 

10) Roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com