Kim jest kierownik budowy?

Kim jest kierownik budowy?

Kierownikiem budowa może być osoba fizyczna, która posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia tej funkcji. Odgrywa istotną rolę w procesie budowy.

kierownik budowy

kierownik budowy

W jaki sposób uzyskać uprawnienia na kierownika budowy?

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Jest to osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku architektonicznym lub budowlanym.Posiada samodzielne funkcje techniczne, które oznaczają konieczność fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych w szczególności, które obejmują projektowanie oraz prowadzenie projektów architektoniczno-budowlanych, kierowania robotami budowlanymi, sprawowania nadzoru inwestorskiego, kierowanie budową, kierowanie wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych oraz prawa autorskiego,  rzeczoznawstwo budowlane, wykonywanie państwowego nadzoru budowlanego. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

 

Zadaniem kierownika budowy jest przejęcie terenu budowlanego i odpowiednie jego zabezpieczenie. Przekazanie terenu budowy odbywa się poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu. Kierownik podpisuje osobiście protokół to on od tego momentu ponosi odpowiedzialność za plac budowy.

Plac budowy powinien być odpowiednio przygotowany i zabezpieczony przed osobami niepowołanym, a kierownik ma też obowiązek wywieszenia odpowiednich tablic informacyjnych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Obowiązki kierownika budowy to prowadzenie dziennika budowy, który jest dokumentem, w którym zamieszcza się wszelkie zdarzenia mające miejsce podczas prac budowlanych. Dziennik budowy jest dokumentem stanowiącym dowód w przypadku postępowania sądowego czy administracyjnego. Zadania kierownika budowlanego to geodezyjne wytyczenie obiektu. Polega on na wytyczeniu terenu budowy, wskazanie gdzie mają znajdować się poszczególne elementy z projektu budowlanego. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Kierownik koordynuje budowę obiektów, uwzględnia zapisy wynikające z projektu i pozwolenia na budowę oraz przepisów budowlanych. Również ma zapewnić bezpieczeństwo podczas budowy. Ma stać na straży bezpieczeństwa i przestrzegania zasad bezpieczeństwa ochrony zdrowia.

Uprawnienia kierownika budowlanego

Uprawnieniami kierownika budowlanego jest występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych.

Prawo to wynika między innymi z konieczności np. zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego.

Ustosunkowanie się kierownika w dzienniku budowy do zaleceń w nich zawartych. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

 

 

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.