fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kim jest kierownik budowy?

Kierownikiem budowa może być osoba fizyczna, która posiada odpowiednie uprawnienia do pełnienia tej funkcji. Odgrywa istotną rolę w procesie budowy.
kierownik budowy
kierownik budowy
Istotnie kierownikiem budowy nazywa się osobę posiadającą prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oznacza to zatem, że musi posiadać uprawnienia budowlane (nauka do uprawnień budowlanych). Oczywiście funkcje techniczne to „działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych”.

Zakres obowiązków kierownika budowy

Godnym uwagi jest fakt, że funkcje techniczne w szczególności oznaczają działalność kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi. Istotnie kierownik budowy musi wypełniać wiele obowiązków. Są one na niego nakładane przez prawo budowlane (program na uprawnienia budowlane). Oczywiście najważniejszymi są przejęcie placu budowy od inwestora oraz wypełnienie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy.

Zabezpieczenie placu budowy

Z pewnością wymieniając obowiązki kierownika budowy nie można zapomnieć o konieczności zabezpieczenia przez niego placu budowy. Poza tym musi on prowadzić dokumenty budowlane. Ważnym aspektem jest to, iż kierownik zobowiązany jest do zadbania o sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Musi zadbać również o geodezyjne wytyczenie obiektu oraz załatwić wszelkie formalności związane z odbiorem budynku. Co więcej w gestii kierownika budowy leży prowadzenie dokumentacji podwykonawczej (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). W przypadku pojawienia się zagrożenie zdrowia lub życia, jest on zobligowany do wstrzymania budowy i poinformowania inwestora.

Dokonanie zmian w projekcie budowlanym

Oczywiście kierownik budowy ma prawo wystąpić o dokonanie zmian w ww. projekcie. Dzieje się tak w przypadku, gdy konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa lub optymalizacja procesów budowlanych (programy do uprawnień budowlanych). Istotnie to właśnie kierownik odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na placu budowy. Dlatego też tak ważne jest, aby dokonał wszelkich starań by pracownicy byli bezpieczni. Ważnym aspektem jest to, iż zatrudnienie kierownika budowy jest obowiązkiem prawnym każdego inwestora. To właśnie kierownik posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia techniczne pełni nadzór nad budową (uprawnienia budowlane – egzamin). Jako specjalista w swoim fachu pilnuje również, aby każdy etap prac budowlanych został wykonany zgodnie z przyjętym projektem budowlanym. Oczywiście czuwa również nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz innych przepisów.

W jaki sposób uzyskać uprawnienia na kierownika budowy?

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Jest to osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku architektonicznym lub budowlanym.Posiada samodzielne funkcje techniczne, które oznaczają konieczność fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych w szczególności, które obejmują projektowanie oraz prowadzenie projektów architektoniczno-budowlanych, kierowania robotami budowlanymi, sprawowania nadzoru inwestorskiego, kierowanie budową, kierowanie wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych oraz prawa autorskiego,  rzeczoznawstwo budowlane, wykonywanie państwowego nadzoru budowlanego. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne) Zadaniem kierownika budowy jest przejęcie terenu budowlanego i odpowiednie jego zabezpieczenie. Przekazanie terenu budowy odbywa się poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu. Kierownik podpisuje osobiście protokół to on od tego momentu ponosi odpowiedzialność za plac budowy. Plac budowy powinien być odpowiednio przygotowany i zabezpieczony przed osobami niepowołanym, a kierownik ma też obowiązek wywieszenia odpowiednich tablic informacyjnych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin) Obowiązki kierownika budowy to prowadzenie dziennika budowy, który jest dokumentem, w którym zamieszcza się wszelkie zdarzenia mające miejsce podczas prac budowlanych. Dziennik budowy jest dokumentem stanowiącym dowód w przypadku postępowania sądowego czy administracyjnego. Zadania kierownika budowlanego to geodezyjne wytyczenie obiektu. Polega on na wytyczeniu terenu budowy, wskazanie gdzie mają znajdować się poszczególne elementy z projektu budowlanego. (pytania na egzamin ustny do uprawnień) Kierownik koordynuje budowę obiektów, uwzględnia zapisy wynikające z projektu i pozwolenia na budowę oraz przepisów budowlanych. Również ma zapewnić bezpieczeństwo podczas budowy. Ma stać na straży bezpieczeństwa i przestrzegania zasad bezpieczeństwa ochrony zdrowia.

Uprawnienia kierownika budowlanego

Uprawnieniami kierownika budowlanego jest występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych. Prawo to wynika między innymi z konieczności np. zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego. Ustosunkowanie się kierownika w dzienniku budowy do zaleceń w nich zawartych. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com