Skontaktuj się ze swoją izbą

Masz pytanie odnośnie egzaminu na uprawnienia budowlane? Chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zakresu egzaminu lub dokumentów niezbędnych do udokumentowania praktyki? A może masz inne wątpliwości? Zadzwoń lub napisz do swojej izby inżynierów lub architektów. Tu znajdziesz adresy, numery telefonów i maile do wszystkich izb.

Czytaj więcej »Skontaktuj się ze swoją izbą

Czas trwania praktyki zawodowej

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca   polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.  Do praktyki tej można zaliczyć praktykę studencką gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób określony w przepisach.

Czytaj więcej »Czas trwania praktyki zawodowej

Regulamin w sprawie nadawania uprawnień budowlanych

REGULAMIN
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA
UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH.

§ 1

Aktami normatywnymi regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa są, w szczególności:
1)    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.) zwana dalej „Prawo budowlane”,
2)    ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946) zwana dalej ,,ustawą o samorządach zawodowych”,
3)    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zwana dalej „K.p.a.”,
4)    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz.1278),
5)    ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572  z późn. zm.)
6)    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu  prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. poz. 1513),
7)    statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
8)    regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
9)    regulamin okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Czytaj więcej »Regulamin w sprawie nadawania uprawnień budowlanych

Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB

20 sierpnia 2015 r.

§ 1

  1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust. 1 pkt 4 i art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946), wybieranym przez Krajowy Zjazd Izby.
  3. Kadencja Komisji Kwalifikacyjnej trwa 4 lata.

Czytaj więcej »Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej