fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zawiadomienie o zakończeniu budowy – wszystko, co musisz wiedzieć

Zawiadomienie o zakończeniu budowy nowego domu jednorodzinnego.
Zakończenie budowy domu to ważny moment dla każdego inwestora, a zawiadomienie o zakończeniu budowy to formalność, która otwiera drogę do legalnego użytkowania nieruchomości.

Spis treści Artykułu

Czym jest zawiadomienie o zakończeniu budowy?

Inwestor wypełnia zawiadomienie o zakończeniu budowy.
Wypełnienie zawiadomienia o zakończeniu budowy to pierwszy krok do legalnego użytkowania obiektu.

Definicja i cel zawiadomienia

Zawiadomienie o zakończeniu budowy to kluczowy dokument, który formalnie potwierdza zakończenie robót budowlanych. Jest to niezbędny krok, który musisz podjąć jako inwestor, aby móc legalnie rozpocząć użytkowanie obiektu budowlanego, takiego jak dom jednorodzinny, budynek mieszkalny czy inny obiekt. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy jest wymagane przez prawo budowlane, a konkretnie art. 54 i 55, i stanowi ważny etap w procesie inwestycyjnym.

Bez złożenia zawiadomienia, rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego byłoby traktowane jako samowola budowlana, co wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Zawiadomienie pełni kilka istotnych funkcji:

 1. Potwierdzenie zakończenia budowy: Informuje organ nadzoru budowlanego (np. powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego), że wszystkie roboty budowlane zostały zakończone zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem budowy z projektem budowlanym).
 2. Warunek legalnego użytkowania: Pozwala na legalne użytkowanie obiektu budowlanego, o ile nadzór budowlany nie wniesie sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy.
 3. Kontrola nadzoru budowlanego: Umożliwia nadzorowi budowlanemu weryfikację zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem oraz sprawdzenie, czy zostały spełnione wszystkie warunki określone w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy.
 4. Podstawa do wydania pozwolenia na użytkowanie: W przypadku niektórych obiektów, takich jak budynki użyteczności publicznej, zawiadomienie o zakończeniu budowy jest podstawą do wszczęcia procedury ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.

Pamiętaj, że zawiadomienie o zakończeniu budowy to nie to samo co odbiór techniczny budynku. Zawiadomienie jest procedurą administracyjną, podczas gdy odbiór techniczny to szczegółowe sprawdzenie techniczne obiektu. Złożenie zawiadomienia nie zwalnia Cię z obowiązku przeprowadzenia odbioru technicznego, jeśli jest on wymagany dla Twojego obiektu.

Podstawa prawna

Zawiadomienie o zakończeniu budowy to nie tylko formalność, ale przede wszystkim obowiązek wynikający wprost z przepisów prawa. Kwestie związane z zawiadomieniem o zakończeniu budowy reguluje Prawo budowlane, a konkretnie artykuły 54 i 55. Te przepisy określają, kto i kiedy jest zobowiązany do złożenia zawiadomienia, jakie dokumenty należy dołączyć oraz jakie konsekwencje grożą za niedopełnienie tego obowiązku.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy odgrywa kluczową rolę w procesie inwestycyjnym. Stanowi ono swoisty punkt kontrolny, który pozwala organowi nadzoru budowlanego sprawdzić, czy budowa została zrealizowana zgodnie z prawem i projektem. Jest to niezbędny krok przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego, zapewniający bezpieczeństwo użytkowników oraz zgodność inwestycji z obowiązującymi przepisami.

W przypadku niektórych obiektów, takich jak budynki użyteczności publicznej, zawiadomienie o zakończeniu budowy jest także warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Bez tego dokumentu nie można legalnie rozpocząć działalności w nowo wybudowanym obiekcie.

Przystąpienie do użytkowania po upływie 14 dni

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, możliwe jest przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego po upływie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeśli organ nadzoru budowlanego nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. W niektórych przypadkach organ nadzoru budowlanego może przed upływem tego terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, co również uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

Przypadki, w których możliwe jest przystąpienie do użytkowania po upływie 14 dni:

 • Brak sprzeciwu organu nadzoru budowlanego: Jeśli organ nadzoru budowlanego nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia, inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu.
 • Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu: Organ nadzoru budowlanego może przed upływem 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, co uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

Pamiętaj, że prawo budowlane to skomplikowany akt prawny, ale jego znajomość jest niezbędna dla każdego inwestora. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy to tylko jeden z wielu obowiązków, jakie nakłada na Ciebie prawo. Warto więc skonsultować się z fachowcem, który pomoże Ci przejść przez cały proces inwestycyjny zgodnie z przepisami.

Kiedy i w jakich przypadkach należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy?

Zakończenie budowy a zamiar przystąpienia do użytkowania

Moment złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy jest ściśle określony w Prawie budowlanym. Zawiadomienie należy złożyć po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, ale przed rozpoczęciem użytkowania obiektu. To oznacza, że nie możesz wprowadzić się do nowego domu czy zacząć prowadzić działalności w nowo wybudowanym obiekcie, dopóki nie dopełnisz tej formalności.

Wyjątki od reguły:

Istnieją jednak pewne wyjątki od obowiązku składania zawiadomienia o zakończeniu budowy. Nie musisz go składać w przypadku niektórych niewielkich obiektów budowlanych, takich jak:

 • wolno stojące budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2,
 • altany i obiekty małej architektury,
 • tymczasowe obiekty budowlane, które zostały wybudowane na czas określony.

Pamiętaj jednak, że nawet jeśli Twój obiekt budowlany nie wymaga złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, to i tak musisz przestrzegać wszystkich przepisów prawa budowlanego dotyczących jego użytkowania.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy a zawiadomienie o zamiarze przystąpienia do użytkowania

Prawo budowlane przewiduje możliwość połączenia dwóch procedur w jedną dla niektórych obiektów budowlanych. Zamiast składać osobne zawiadomienie o zakończeniu budowy i wniosek o pozwolenie na użytkowanie, możesz w określonych przypadkach złożyć jedno zawiadomienie, które będzie zawierało obie te informacje. To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i uprościć procedury administracyjne.

Kiedy można skorzystać z tego rozwiązania?

Możliwość złożenia jednego zawiadomienia dotyczy obiektów budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z art. 56 ust. 1a Prawa budowlanego, inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie.

Ta opcja jest dostępna, jeśli spełnione są następujące warunki:

 • Obiekt budowlany wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 • Budowa została zakończona.
 • Nie wprowadzono istotnych zmian w stosunku do projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę.

Ograniczenia i wyjątki

Pamiętaj, że nie zawsze możesz skorzystać z tego uproszczenia. Jeśli Twój obiekt nie wymaga pozwolenia na użytkowanie lub jeśli wprowadzono istotne zmiany w stosunku do projektu budowlanego, będziesz musiał złożyć standardowe zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Ponadto, w przypadku obiektów wymagających przeprowadzenia obowiązkowej kontroli przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie (np. niektóre budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne wielorodzinne), procedura może być bardziej złożona.

Konsultacja z organem administracji

Ze względu na złożoność przepisów i różnorodność sytuacji, zawsze warto skonsultować się z pracownikiem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego (najczęściej starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu), aby upewnić się, jakie procedury obowiązują w Twoim konkretnym przypadku.

Czy zawiadomienie jest wymagane dla wszystkich rodzajów budów?

Obowiązek złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy nie dotyczy wszystkich inwestycji budowlanych. Prawo budowlane przewiduje pewne wyjątki, w których możesz legalnie rozpocząć użytkowanie obiektu budowlanego bez konieczności powiadamiania o tym organu nadzoru budowlanego.

Kiedy nie musisz składać zawiadomienia?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy nie jest wymagane w przypadku obiektów, które nie wymagały pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Przykłady takich obiektów to:

 • Parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.
 • Altany działkowe i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o określonych w prawie wymiarach.
 • Wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m², sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m² powierzchni działki.
 • Obiekty małej architektury w przestrzeni publicznej.

Kiedy zawiadomienie jest konieczne?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy jest obowiązkowe dla obiektów budowlanych, na których budowę wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia z projektem budowlanym. Dotyczy to m.in.:

 • Większości budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.
 • Budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, urzędy.
 • Budynków przemysłowych i magazynowych.
 • Obiektów infrastruktury technicznej, takich jak drogi, mosty, sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Co z remontami i przebudowami?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy dotyczy nie tylko nowo wybudowanych obiektów, ale także tych, które zostały poddane remontom, przebudowom lub nadbudowom, jeśli na te prace wymagane było pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Jeśli remont lub przebudowa nie wymagały pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, zawiadomienie nie jest konieczne.

Wątpliwości? Zapytaj!

Jeśli nie masz pewności, czy Twój obiekt budowlany wymaga złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, zawsze możesz skonsultować się z pracownikiem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego (najczęściej starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu). Udzielą Ci oni niezbędnych informacji i pomogą uniknąć problemów z prawem budowlanym.

Terminy składania zawiadomienia

Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy to formalność, której nie można pominąć. Prawo budowlane jasno określa, kiedy należy to zrobić. Zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane, inwestor ma obowiązek zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że nie możesz wprowadzić się do nowego domu ani zacząć prowadzić działalności w nowo wybudowanym obiekcie od razu po zakończeniu prac budowlanych. Musisz odczekać co najmniej 14 dni od momentu, w którym poinformujesz o tym nadzór budowlany.

Kiedy uznaje się budowę za zakończoną?

Za datę zakończenia budowy uznaje się dzień, w którym zostały zakończone wszystkie roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. W praktyce, często jest to data ostatniego wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzającego zakończenie robót.

Dlaczego terminy są ważne?

Terminy składania zawiadomienia o zakończeniu budowy są istotne z kilku powodów:

 1. Legalność użytkowania: Dopiero po upływie 14 dni od doręczenia zawiadomienia, jeśli organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, możesz legalnie przystąpić do użytkowania obiektu.
 2. Uniknięcie kar: Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez dopełnienia obowiązków wynikających z art. 54 i art. 55 Prawa budowlanego może skutkować nałożeniem kary przez organ nadzoru budowlanego. Kara ta może być dotkliwa, gdyż zgodnie z art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego, stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu w stosunku do kar przewidzianych w art. 59f ust. 1.
 3. Sprawny przebieg procesu inwestycyjnego: Terminowe złożenie zawiadomienia pozwala na szybkie zakończenie postępowania administracyjnego i uzyskanie ewentualnego pozwolenia na użytkowanie, jeśli jest wymagane.

Pamiętaj! Przepisy prawa budowlanego mogą być skomplikowane i ich interpretacja może zależeć od konkretnej sytuacji. Dlatego zawsze warto skonsultować się z fachowcem lub pracownikiem właściwego organu nadzoru budowlanego, który pomoże Ci ustalić, kiedy dokładnie powinieneś złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy Twojego obiektu i jakie dokumenty należy do niego dołączyć.

Konsekwencje niezłożenia zawiadomienia

Zignorowanie obowiązku złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy to ryzykowna gra, która może mieć poważne konsekwencje dla inwestora. Prawo budowlane przewiduje szereg sankcji dla tych, którzy zdecydują się na użytkowanie obiektu budowlanego bez poinformowania o tym organu nadzoru budowlanego.

Nielegalne użytkowanie obiektu

Najpoważniejszą konsekwencją niezłożenia zawiadomienia jest uznanie użytkowania obiektu za nielegalne. Oznacza to, że budynek lub budowla są użytkowane niezgodnie z prawem, co może prowadzić do następujących problemów:

 • Konieczność legalizacji: Organ nadzoru budowlanego może nakazać wstrzymanie użytkowania obiektu do czasu dopełnienia wymaganych formalności, czyli złożenia zawiadomienia i ewentualnego uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Proces legalizacji może być czasochłonny i kosztowny.
 • Trudności administracyjne: Mogą pojawić się problemy przy załatwianiu spraw urzędowych związanych z obiektem, takich jak uzyskanie numeru porządkowego budynku czy wpis do rejestru gruntów.
 • Potencjalne problemy przy sprzedaży lub wynajmie: Brak formalnego zakończenia procesu budowlanego może stanowić przeszkodę w obrocie nieruchomością, zniechęcając potencjalnych nabywców lub najemców.

Kary finansowe

Niezłożenie zawiadomienia może również skutkować nałożeniem dotkliwych kar finansowych. Zgodnie z art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego, w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów, organ nadzoru budowlanego wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania. Wysokość kary może wynieść do 10-krotności opłaty legalizacyjnej, o której mowa w art. 59f ust. 1, ale nie więcej niż 500 000 złotych.

Inne potencjalne konsekwencje

Oprócz kar finansowych, niezłożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy może prowadzić do innych problemów, takich jak:

 • Trudności z uzyskaniem niektórych dokumentów: Brak formalnego zakończenia budowy może utrudnić uzyskanie dokumentów związanych z nieruchomością, takich jak zaświadczenie o samodzielności lokalu czy świadectwo charakterystyki energetycznej.
 • Potencjalne problemy z ubezpieczeniem: Niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą wymagać potwierdzenia legalnego użytkowania obiektu przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, co może skutkować odmową ubezpieczenia lub wyższymi składkami.

Podsumowanie

Niezłożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy może mieć poważne konsekwencje zarówno finansowe, jak i administracyjne. Dlatego warto dopełnić tego obowiązku w terminie i uniknąć niepotrzebnych problemów. Należy pamiętać, że organ nadzoru budowlanego ma przede wszystkim na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, a nie karanie inwestorów. W większości przypadków, po złożeniu wymaganego zawiadomienia i ewentualnym uiszczeniu kary, możliwe jest uregulowanie sytuacji prawnej obiektu.

Kto składa zawiadomienie o zakończeniu budowy?

Inwestor i kierownik budowy składają zawiadomienie o zakończeniu budowy.
Inwestor i kierownik budowy współpracują przy składaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Inwestor jako podmiot odpowiedzialny

Prawo budowlane jednoznacznie wskazuje, że to inwestor jest odpowiedzialny za złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy. To on jest głównym podmiotem, który inicjuje i nadzoruje proces budowlany, dlatego też ciąży na nim obowiązek poinformowania organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania nowo powstałego obiektu budowlanego.

Możliwość działania przez pełnomocnika

Choć obowiązek ten spoczywa na inwestorze, prawo dopuszcza możliwość działania przez pełnomocnika. Inwestor może udzielić pełnomocnictwa innej osobie do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy. Pełnomocnikiem może być np. kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru lub inna osoba posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie formalności budowlanych.

Pamiętaj! Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i zawierać dane osoby upoważnionej oraz zakres jej uprawnień.

Rola kierownika budowy

Kierownik budowy odgrywa istotną rolę w procesie składania zawiadomienia o zakończeniu budowy. Współpracuje on z inwestorem, dostarczając niezbędne informacje i dokumenty. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie prawidłowości dokumentacji, takiej jak dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem oraz innych dokumentów potwierdzających zakończenie robót budowlanych.

Pamiętaj! Odpowiedzialność kierownika budowy za prawidłowość dokumentacji jest kluczowa dla pozytywnego rozpatrzenia zawiadomienia przez organ nadzoru budowlanego.

Zawiadomienie a pozwolenie na budowę

Zawiadomienie o zakończeniu budowy nie musi być złożone osobiście przez osobę, która uzyskała pozwolenie na budowę. Jak wspomniano wcześniej, inwestor może udzielić pełnomocnictwa innej osobie, np. kierownikowi budowy, aby ta złożyła zawiadomienie w jego imieniu.

Ważne jest, aby osoba składająca zawiadomienie działała na podstawie prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa i zgodnie z prawem budowlanym. Nie jest wymagane, aby pełnomocnik posiadał specjalne uprawnienia budowlane – kluczowe jest posiadanie ważnego pełnomocnictwa od inwestora.

Jakie obowiązki musisz spełnić zanim złożysz zawiadomienie?

Przygotowanie dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Przed złożeniem zawiadomienia upewnij się, że masz wszystkie wymagane dokumenty.

Zanim złożysz zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu, musisz dopełnić kilku istotnych formalności. Ich celem jest zapewnienie, że budowa została przeprowadzona zgodnie z prawem i obowiązującymi normami, a obiekt jest gotowy do bezpiecznego użytkowania.

Przygotowanie niezbędnych dokumentów

 1. Sprawdzenie kompletności dokumentacji: Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak projekt budowlany, dziennik budowy (jeśli był wymagany), oraz projekt techniczny (jeśli jest wymagany).
 2. Uzyskanie wymaganych pozwoleń, uzgodnień i opinii: Jeśli twój obiekt budowlany wymagał dodatkowych pozwoleń lub uzgodnień, zadbaj o ich uzyskanie przed złożeniem zawiadomienia.
 3. Przygotowanie oświadczenia kierownika budowy: Kierownik budowy (jeśli był wymagany) musi przygotować oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

Wykonanie niezbędnych czynności

 1. Wykonanie obowiązkowych badań i pomiarów: W zależności od rodzaju obiektu budowlanego, konieczne może być wykonanie określonych badań i pomiarów. Należy przygotować protokoły badań i sprawdzeń.
 2. Geodezyjne pomiary powykonawcze: Jeśli są wymagane, należy je wykonać i dołączyć do dokumentacji.
 3. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej: W przypadku nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami.

Pamiętaj, że dokładne wypełnienie wszystkich obowiązków przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy jest kluczowe dla sprawnego przebiegu postępowania administracyjnego. W przypadku niektórych obiektów (np. domów do 70 m2) nie jest wymagany kierownik budowy ani dziennik budowy, co może wpłynąć na zakres wymaganej dokumentacji.

Jakie dokumenty należy dołączyć do zawiadomienia?

Dokumenty wymagane do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć szereg dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonania obiektu.

Złożenie kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy wymaga dołączenia szeregu dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonania obiektu oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych.

Obowiązkowe załączniki

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć:

 1. Oryginał dziennika budowy (jeśli był wymagany): To podstawowy dokument, w którym odnotowywane są wszystkie istotne informacje dotyczące przebiegu budowy
 2. Oświadczenie kierownika budowy (jeśli był ustanowiony):
  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
 3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
 4. Protokoły badań i sprawdzeń (jeśli były wymagane): W zależności od rodzaju obiektu budowlanego, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak protokoły badań instalacji, ekspertyzy techniczne czy opinie rzeczoznawców.
 5. Dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu
 6. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy: Zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy
 7. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), o ile jest wymagane.
 8. Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – w przypadku budynków, dla których jest ono wymagane przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Kiedy dokumenty nie są wymagane

Nie wszystkie inwestycje wymagają złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy. W niektórych przypadkach, zamiast zawiadomienia, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Istnieją również sytuacje, w których nie ma obowiązku składania zawiadomienia:

 1. Przebudowa lub remont obiektu budowlanego: Nie ma obowiązku składania zawiadomienia po zakończeniu przebudowy lub remontu obiektu budowlanego wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowę.
 2. Obiekty budowlane niewymagające pozwolenia na użytkowanie: W przypadku niektórych obiektów budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na użytkowanie, wystarczy zawiadomienie o zakończeniu budowy. Informacja o tym, czy inwestycja wymaga zawiadomienia, powinna znaleźć się w decyzji o pozwoleniu na budowę.
 3. Domy jednorodzinne: W przypadku domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, telekomunikacyjnej, gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, zawiadomienie o zakończeniu budowy jest wymagane.

Podsumowanie

Kompletność dokumentacji jest kluczowa dla pozytywnego rozpatrzenia zawiadomienia o zakończeniu budowy przez organ nadzoru budowlanego. Warto również zauważyć, że w przypadku niektórych obiektów (np. domów do 70 m²) wymagania dotyczące dokumentacji mogą być mniej restrykcyjne.

Jak złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy?

Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy online.
Zawiadomienie o zakończeniu budowy można złożyć online za pośrednictwem platformy e-Budownictwo.

Forma złożenia zawiadomienia

Masz do wyboru dwie możliwości złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy:

 1. Tradycyjna forma pisemna: Wypełnij odpowiedni formularz (dostępny na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego) i złóż go wraz z wymaganymi dokumentami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (PINB).
 2. Elektroniczna forma za pośrednictwem platformy e-Budownictwo: To wygodna i szybka opcja, która pozwala na złożenie zawiadomienia online, bez konieczności wizyty w urzędzie. Dokumenty można złożyć elektronicznie, opatrzone podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Miejsce złożenia zawiadomienia

Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (PINB) właściwym dla miejsca położenia inwestycji. Jeśli pozwolenie na budowę lub rozbiórkę wydał urząd wojewódzki, zawiadomienie należy złożyć do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Możliwość złożenia zawiadomienia przez pełnomocnika

Jeśli nie możesz osobiście złożyć zawiadomienia, możesz upoważnić do tego inną osobę, np. kierownika budowy. Pamiętaj o udzieleniu pełnomocnictwa na piśmie oraz dołączeniu dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie (opłata wynosi 17 zł).

Instrukcja krok po kroku, jak złożyć zawiadomienie

 1. Przygotuj komplet dokumentów: Upewnij się, że masz wszystkie wymagane załączniki, takie jak dziennik budowy (jeśli był wymagany), oświadczenie kierownika budowy, oświadczenie o zgodności wykonania obiektu z projektem oraz ewentualne inne dokumenty wymagane przepisami.
 2. Wypełnij formularz zawiadomienia: Możesz to zrobić w formie pisemnej lub elektronicznej przez platformę e-Budownictwo.
 3. Złóż zawiadomienie: Złóż wypełniony formularz wraz z załącznikami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego osobiście, listownie lub przez pełnomocnika. W przypadku elektronicznej formy, złóż zawiadomienie przez platformę e-Budownictwo.
 4. Poczekaj na decyzję: Po złożeniu zawiadomienia organ nadzoru budowlanego ma 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji. Brak sprzeciwu oznacza tzw. milczącą zgodę, która umożliwia rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego. Termin 14-dniowy może ulec skróceniu, jeśli organ nadzoru wyda wcześniej zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Ważne uwagi
 • Kompletność dokumentacji: Upewnij się, że wszystkie wymagane dokumenty są dołączone do zawiadomienia. Brak któregokolwiek z nich może opóźnić proces rozpatrywania zawiadomienia.
 • Terminy: Zawiadomienie o zakończeniu budowy powinno być złożone odpowiednio wcześniej przed planowanym rozpoczęciem użytkowania obiektu, aby organ nadzoru budowlanego miał czas na ewentualne zgłoszenie sprzeciwu.

Podsumowując, terminowe i prawidłowe złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy jest niezbędne do legalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Co dzieje się po złożeniu zawiadomienia?

Inspektor nadzoru budowlanego sprawdza budynek po zakończeniu budowy.
Po złożeniu zawiadomienia inspektor nadzoru budowlanego może przeprowadzić kontrolę obiektu.

Postępowanie nadzoru budowlanego

Po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) ma 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia na jego rozpatrzenie. W tym czasie organ nadzoru budowlanego może:

 • Nie wnieść sprzeciwu: Oznacza to, że możesz rozpocząć użytkowanie obiektu budowlanego po upływie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia, jeśli organ nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
 • Wnieść sprzeciw: Jeśli inspektor stwierdzi nieprawidłowości w dokumentacji lub niezgodność obiektu z projektem budowlanym, może wnieść sprzeciw w drodze decyzji.
 • Wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu: Organ nadzoru budowlanego może z urzędu, przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

Czas oczekiwania na decyzję nadzoru budowlanego

Czas rozpatrywania zawiadomienia o zakończeniu budowy jest ściśle określony w przepisach. Organ nadzoru budowlanego ma 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia na zgłoszenie sprzeciwu w drodze decyzji.

Rozpoczęcie użytkowania obiektu

Możesz legalnie rozpocząć użytkowanie obiektu:

 • Po upływie 14 dni od doręczenia zawiadomienia, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, jeśli organ wydał takie zaświadczenie przed upływem 14-dniowego terminu.

Pamiętaj, że nie musisz czekać na wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu, aby rozpocząć użytkowanie obiektu. Brak sprzeciwu w ciągu 14 dni jest wystarczający do legalnego rozpoczęcia użytkowania.

Zawiadomienie a odbiór techniczny budynku

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i odbiór techniczny budynku to dwie odrębne procedury, które często, ale nie zawsze, następują po sobie w procesie inwestycyjnym.

Odbiór techniczny budynku

Odbiór techniczny to wewnętrzna procedura między inwestorem a wykonawcą, która zazwyczaj stanowi ostatni etap procesu budowlanego. Podczas odbioru technicznego sprawdzana jest zgodność wykonanego obiektu z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami. Uczestniczą w nim najczęściej inwestor, kierownik budowy, a czasami również projektant oraz inspektor nadzoru inwestorskiego, jeśli był ustanowiony.

Warto podkreślić, że odbiór techniczny nie jest wymagany przez prawo budowlane jako warunek złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy. Jest to jednak dobra praktyka, która pozwala na wykrycie i usunięcie ewentualnych usterek przed formalnym zakończeniem inwestycji.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy jest formalnym procesem administracyjnym, w którym inwestor informuje organ nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych oraz o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu.

Do zawiadomienia należy dołączyć wymagane przez prawo dokumenty, takie jak:

 • Oryginał dziennika budowy
 • Oświadczenie kierownika budowy
 • Dokumentację geodezyjną
 • Protokoły badań i sprawdzeń (jeśli były wymagane)

Protokół odbioru technicznego nie jest wymagany jako załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Procedura po złożeniu zawiadomienia

Po złożeniu zawiadomienia, organ nadzoru budowlanego ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeśli w tym czasie nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć użytkowanie obiektu. Organ może również, przed upływem tego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, co umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania obiektu.

Podsumowanie

Zawiadomienie o zakończeniu budowy nie zastępuje odbioru technicznego ani odwrotnie. Są to dwie różne procedury, z których odbiór techniczny jest wewnętrzną sprawą inwestora i wykonawcy, a zawiadomienie jest formalnym procesem administracyjnym wymaganym przez prawo budowlane. Choć często odbiór techniczny poprzedza złożenie zawiadomienia, nie jest to wymóg prawny.

Rozpoczęcie użytkowania obiektu

Warunki rozpoczęcia użytkowania

Możesz rozpocząć użytkowanie obiektu budowlanego po upływie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy organowi nadzoru budowlanego, o ile w tym czasie nie wniesiono sprzeciwu w drodze decyzji. Możesz również rozpocząć użytkowanie obiektu niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Przypadki wymagające pozwolenia na użytkowanie

W niektórych przypadkach, oprócz zawiadomienia o zakończeniu budowy, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Dotyczy to m.in.:

 1. Budynków użyteczności publicznej: takich jak szkoły, szpitale, hotele, centra handlowe.
 2. Obiektów o zwiększonym ryzyku pożarowym: np. stacje paliw, magazyny substancji niebezpiecznych.
 3. Obiektów, dla których obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę: Jeżeli w decyzji o pozwoleniu na budowę został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, to należy go spełnić przed rozpoczęciem użytkowania obiektu.

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie składa się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z wymaganymi dokumentami. Do wniosku należy dołączyć:

 1. Projekt budowlany.
 2. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.
 3. Dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 4. Protokoły badań i sprawdzeń (jeśli były wymagane).
 5. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
 6. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (jeśli dotyczy).
 7. Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (jeśli jest wymagane).

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – kiedy jest wymagany?

Budynek użyteczności publicznej wymagający pozwolenia na użytkowanie.
Budynki użyteczności publicznej wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie przed rozpoczęciem działalności.

Obiekty wymagające pozwolenia na użytkowanie

Nie wszystkie obiekty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z Prawem budowlanym, pozwolenie na użytkowanie jest konieczne w przypadku:

 1. Budynków użyteczności publicznej: takich jak szkoły, przedszkola, szpitale, przychodnie, hotele, teatry, kina, obiekty sportowe, dworce, galerie handlowe, budynki biurowe.
 2. Obiektów o zwiększonym ryzyku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi: np. stacje paliw, magazyny substancji niebezpiecznych, zakłady przemysłowe o dużym ryzyku awarii.
 3. Obiektów, dla których obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę: Jeżeli w decyzji o pozwoleniu na budowę został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, to należy go spełnić przed rozpoczęciem użytkowania obiektu.
 4. Obiektów budowlanych, dla których przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, należy:

 1. Złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB). Do wniosku należy dołączyć:
  • Projekt budowlany.
  • Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.
  • Dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
  • Protokoły badań i sprawdzeń (jeśli były wymagane).
  • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
  • Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (jeśli dotyczy).
  • Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (jeśli jest wymagane).
 2. Umożliwić przeprowadzenie odbioru obiektu przez nadzór budowlany: Inspektor nadzoru budowlanego sprawdzi zgodność obiektu z projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę.
 3. Oczekiwać na wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: Po pozytywnym zakończeniu odbioru, organ nadzoru budowlanego wyda decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Koszty i opłaty

Zdjęcie przedstawiającego inwestora liczącego na kalkulatorze koszty zakończenia budowy.
Inwestor liczący koszty zakończenia budowy.

Opłaty związane ze złożeniem zawiadomienia

Czy złożenie zawiadomienia wiąże się z opłatami?

Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy może wiązać się z opłatami skarbowymi, ale w niektórych przypadkach może być bezpłatne. Na przykład, dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które zostały zrealizowane na podstawie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym, złożenie zawiadomienia jest zazwyczaj bezpłatne.

Wysokość ewentualnych opłat

Opłata skarbowa za złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy wynosi 25% stawki opłaty za wydanie pozwolenia na budowę dla danego obiektu. Przykładowo, jeśli opłata za pozwolenie na budowę wynosi 112 zł, to opłata za zawiadomienie o zakończeniu budowy wyniesie 28 zł.

Nie płacisz za zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, który został zniszczony lub uszkodzony wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych. Ponadto, opłaty skarbowej nie płacą inwestorzy, którzy są jednostką budżetową lub samorządową.

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, do zawiadomienia należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie, która wynosi 17 zł. Opłata ta nie jest wymagana, jeśli pełnomocnictwo udzielane jest mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Opłaty związane z pozwoleniem na użytkowanie

Czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wiąże się z opłatami?

Tak, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wiąże się z opłatami skarbowymi. Opłata ta jest wymagana w większości przypadków, z wyjątkiem określonych sytuacji, takich jak budowa lub przebudowa obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności powodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Wysokość ewentualnych opłat

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wynosi 25% stawek opłaty za wydanie pozwolenia na budowę dla danego obiektu. Na przykład, jeśli opłata za pozwolenie na budowę wynosi 112 zł, to opłata za pozwolenie na użytkowanie wyniesie 28 zł.

Jeśli pozwolenie na użytkowanie obejmuje więcej niż jeden obiekt budowlany, opłaty za każdy obiekt są sumowane. Z opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto urzędu miasta lub gminy właściwego dla siedziby urzędu, w którym składa się wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Numer konta można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy.

Pamiętaj, że nieuiszczenie wymaganej opłaty skarbowej może skutkować odmową wydania pozwolenia na użytkowanie lub innymi konsekwencjami administracyjnymi.

Najczęściej zadawane pytania

Czy można rozpocząć użytkowanie obiektu przed upływem terminu na sprzeciw nadzoru budowlanego?

Tak, w niektórych przypadkach jest to możliwe. Można rozpocząć użytkowanie obiektu:

 • Po upływie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeśli organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu w tym czasie.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, jeśli organ wydał takie zaświadczenie przed upływem 14-dniowego terminu.

Co zrobić, jeśli nadzór budowlany zgłosi sprzeciw do zawiadomienia?

W przypadku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego należy:

 1. Zapoznać się dokładnie z treścią decyzji i powodami sprzeciwu.
 2. Usunąć wskazane nieprawidłowości lub uzupełnić brakujące dokumenty, jeśli to możliwe.
 3. Jeśli nie zgadzamy się ze sprzeciwem, można złożyć odwołanie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W odwołaniu należy szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko i dołączyć odpowiednie dowody.

Czy można złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy dla budynku jednorodzinnego w trakcie jego budowy?

Nie, zawiadomienie o zakończeniu budowy można złożyć dopiero po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Obiekt musi być w stanie umożliwiającym jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Czy zawiadomienie o zakończeniu budowy jest równoznaczne z pozwoleniem na użytkowanie?

Nie zawsze. Dla większości obiektów zawiadomienie o zakończeniu budowy jest wystarczające do rozpoczęcia użytkowania. Jednak w przypadku niektórych obiektów budowlanych, oprócz zawiadomienia, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Dotyczy to m.in.:

 • Budynków użyteczności publicznej
 • Obiektów o zwiększonym ryzyku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi
 • Obiektów, dla których obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Obiektów budowlanych, dla których przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych

Czy można poprawić zawiadomienie o zakończeniu budowy, jeśli zawiera błędy?

Tak, można skorygować zawiadomienie o zakończeniu budowy, jeśli zawiera błędy. Należy:

 1. Złożyć pismo do organu nadzoru budowlanego, wskazując błędy i przedstawiając poprawne dane.
 2. Dołączyć poprawione dokumenty, jeśli błędy dotyczyły załączników.
 3. Złożyć korektę jak najszybciej, najlepiej przed upływem 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ.

Co zrobić, jeśli inwestor nie zgadza się z decyzją nadzoru budowlanego?

Jeśli inwestor nie zgadza się z decyzją nadzoru budowlanego, może:

 1. Złożyć odwołanie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 2. W odwołaniu szczegółowo uzasadnić, dlaczego nie zgadza się z decyzją, powołując się na konkretne przepisy prawa i okoliczności faktyczne.
 3. Dołączyć do odwołania wszelkie dowody potwierdzające stanowisko inwestora.
 4. Rozważyć skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie budowlanym przed złożeniem odwołania.

Jaki dokument potwierdza zakończenie budowy?

Zakończenie budowy potwierdza zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub milcząca zgoda organu nadzoru budowlanego po upływie 14 dni od daty złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy. W przypadku obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie, potwierdzeniem jest decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Kiedy należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, a przed rozpoczęciem użytkowania obiektu.

Co trzeba zrobić po zakończeniu budowy?

Po zakończeniu budowy należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) lub, w przypadku obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie, złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Jakie załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy?

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć:

 • Oryginał dziennika budowy
 • Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
 • Dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 • Protokoły badań i sprawdzeń (jeśli były wymagane)
 • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
 • Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (jeśli dotyczy)
 • Kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (jeśli jest wymagane)

Co dalej po zakończeniu budowy?

Po zakończeniu budowy i złożeniu zawiadomienia lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie, należy oczekiwać na decyzję organu nadzoru budowlanego. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji (brak sprzeciwu lub pozwolenie na użytkowanie) można rozpocząć użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jakie dokumenty należy złożyć po zakończeniu budowy?

Po zakończeniu budowy należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie (w zależności od rodzaju obiektu). Do tych dokumentów należy dołączyć wymagane załączniki, takie jak wymienione powyżej.

Kogo powiadomić o zakończeniu budowy?

O zakończeniu budowy należy powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB), składając zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Jak zgłosić zakończenie budowy?

Zakończenie budowy zgłasza się poprzez złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB). Zawiadomienie można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Budownictwo.

Jaka dokumentacja geodezyjna będzie załącznikiem do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie?

Załącznikiem do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie będzie dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Jak sprawdzić czy budynek został odebrany?

Informację o odbiorze budynku można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (PINB), który prowadził postępowanie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Czy można uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego na czas określony?

Tak, w niektórych przypadkach organ nadzoru budowlanego może wydać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego na czas określony. Dotyczy to np. sytuacji, gdy obiekt jest przeznaczony do czasowego użytkowania, np. w związku z organizacją imprezy masowej lub prowadzeniem robót budowlanych na sąsiedniej działce.

Czy po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy można wprowadzać zmiany w obiekcie budowlanym?

Tak, po złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy można wprowadzać zmiany w obiekcie budowlanym, ale tylko takie, które nie wymagają uzyskania nowego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia. W przypadku istotnych zmian, które wpływają na bezpieczeństwo konstrukcji lub sposób użytkowania obiektu, konieczne będzie uzyskanie nowego pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia.

Kara za użytkowanie obiektu bez zawiadomienia

Wysokość kary

Użytkowanie obiektu budowlanego bez uprzedniego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy może skutkować nałożeniem kary finansowej. Wysokość kary jest uzależniona od kategorii i wielkości obiektu oraz od tego, czy jest to pierwsze czy kolejne naruszenie. W przypadku budynków jednorodzinnych, kara za pierwsze naruszenie wynosi 10 000 zł, a za każde kolejne – 5 000 zł. Dla innych obiektów budowlanych kary mogą być znacznie wyższe.

Konsekwencje prawne

Oprócz kary finansowej, użytkowanie obiektu bez zawiadomienia może prowadzić do innych konsekwencji prawnych, takich jak:

 • Nakaz wstrzymania użytkowania obiektu: Organ nadzoru budowlanego może nakazać wstrzymanie użytkowania obiektu do czasu uzyskania wymaganych dokumentów (zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie).
 • Konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych: Jeśli obiekt nie spełnia wymagań technicznych lub bezpieczeństwa, organ nadzoru budowlanego może nakazać wykonanie dodatkowych robót budowlanych w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów.
 • Trudności w sprzedaży lub wynajmie obiektu: Użytkowanie obiektu bez wymaganych dokumentów może utrudnić jego sprzedaż lub wynajem, ponieważ potencjalni nabywcy lub najemcy mogą obawiać się problemów prawnych.

Pamiętaj, że przestrzeganie przepisów prawa budowlanego jest obowiązkiem każdego inwestora. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie to nie tylko formalność, ale przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

Podsumowanie

Znaczenie zawiadomienia o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy to kluczowy dokument, który formalnie kończy proces budowy i otwiera drogę do legalnego użytkowania obiektu. Jest to niezbędny krok dla każdego inwestora, który chce uniknąć problemów prawnych i kar finansowych.

Podsumowanie najważniejszych informacji i wskazówek

 • Kto składa: Inwestor lub osoba przez niego upoważniona (pełnomocnik).
 • Kiedy złożyć: Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i przed rozpoczęciem użytkowania obiektu.
 • Gdzie złożyć: W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (PINB).
 • Jakie dokumenty dołączyć: Oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, dokumentację geodezyjną, protokoły badań i sprawdzeń (jeśli są wymagane), a także inne dokumenty wymagane przepisami.
 • Co po złożeniu: Organ nadzoru budowlanego ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Brak sprzeciwu lub otrzymanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu uprawnia do użytkowania obiektu.

Warto wiedzieć

 • Pozwolenie na użytkowanie: W przypadku budynków użyteczności publicznej, obiektów o zwiększonym ryzyku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz obiektów, dla których obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed rozpoczęciem użytkowania obiektu.
 • Kary: Użytkowanie obiektu bez zawiadomienia lub wymaganego pozwolenia na użytkowanie grozi karą grzywny oraz innymi konsekwencjami prawnymi.
 • Pomoc profesjonalisty: Jeśli masz wątpliwości co do procedury zakończenia budowy, warto skorzystać z pomocy architekta, inżyniera budownictwa lub prawnika specjalizującego się w prawie budowlanym.

Mamy nadzieję, że ten artykuł rozwiał wszelkie Twoje wątpliwości dotyczące zawiadomienia o zakończeniu budowy. Pamiętaj, że przestrzeganie przepisów prawa budowlanego to gwarancja bezpieczeństwa i spokoju dla Ciebie jako inwestora.

Zdobądź Uprawnienia Budowlane

Chcesz lepiej zrozumieć zawiłości prawa budowlanego i formalności związanych z zakończeniem budowy? Marzysz o karierze w branży budowlanej?

Zdobądź uprawnienia budowlane i otwórz sobie drzwi do nowych możliwości!

Już dziś zapisz się na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane i zdobądź kwalifikacje, które pozwolą Ci:

 • Lepiej zrozumieć proces budowlany: Zdobędziesz wiedzę na temat przepisów prawa budowlanego, zasad bezpieczeństwa i dobrych praktyk w budownictwie.
 • Awansować w pracy lub rozpocząć własną działalność: Uprawnienia budowlane to cenny atut na rynku pracy, który może otworzyć Ci drzwi do nowych stanowisk lub umożliwić założenie własnej firmy budowlanej.
 • Zwiększyć swoje zarobki: Osoby z uprawnieniami budowlanymi mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie niż osoby bez kwalifikacji.

Nie zwlekaj! Odwiedź stronę uprawnienia-budowlane.com i zapoznaj się z naszą ofertą kursów. Znajdziesz tam kompleksowe szkolenia, które przygotują Cię do egzaminu na uprawnienia budowlane w wybranych specjalnościach.

Masz pytania?

Zostaw komentarz pod artykułem lub skontaktuj się z nami bezpośrednio. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci wybrać najlepszy kurs dla Ciebie.

Inwestuj w swoją przyszłość i zdobądź uprawnienia budowlane!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com