fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dziennik budowy od A do Z: Wszystko, co musisz wiedzieć o prowadzeniu i kontroli

Zdjęcie osoby przeglądającej papierowy dziennik budowy na placu budowy.

Spis treści artykułu

Wprowadzenie do dziennika budowy

Kierownik budowy przegląda dziennik na placu budowy.

Czym jest dziennik budowy?

Dziennik budowy to coś więcej niż tylko sterta papierów – to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, który ma ogromne znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości prowadzenia robót i przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Jest on niezbędny na każdym placu budowy, bez względu na to, czy stawiamy dom jednorodzinny, czy wieżowiec.

Dziennik budowy pełni kilka kluczowych funkcji:

 • Dokumentowanie przebiegu budowy: Rejestruje wszystkie istotne informacje, takie jak rozpoczęcie i zakończenie robót, użyte materiały, wyniki kontroli, a nawet warunki atmosferyczne.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa: Pozwala na monitorowanie zgodności prac z projektem i przepisami, co minimalizuje ryzyko błędów i wypadków.
 • Rozstrzyganie sporów: W przypadku konfliktów między inwestorem a wykonawcą, dziennik budowy stanowi nieocenione źródło informacji.

Podstawą prawną prowadzenia dziennika budowy jest ustawa Prawo budowlane oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki. Te dokumenty określają szczegółowe zasady dotyczące formy, treści i sposobu prowadzenia dziennika.

Rodzaje dzienników budowy

Zdjęcie tradycyjnego papierowego dziennika budowy z wpisami i pieczątkami oraz nowoczesnego dziennika elektronicznego na tablecie.

Współcześnie mamy do czynienia z dwoma rodzajami dzienników budowy:

 • Tradycyjny dziennik budowy (papierowy): To klasyczna, papierowa wersja dziennika, w której wpisy dokonywane są ręcznie. Jest on wydawany odpłatnie w urzędzie i musi być prowadzony według określonego wzoru.
 • Elektroniczny dziennik budowy (EDB): To nowoczesna forma dziennika, w której wpisy dokonywane są za pomocą specjalnego systemu informatycznego. EDB jest coraz bardziej popularny ze względu na swoją wygodę i funkcjonalność.
CechaTradycyjny dziennik budowyElektroniczny dziennik budowy (EDB)
FormaPapierowaElektroniczna
Sposób dokonywania wpisówRęcznieZa pomocą systemu informatycznego
DostępnośćOgraniczonaŁatwy dostęp online
Bezpieczeństwo danychMniejszeWiększe
KosztNiższyWyższy

Wybór między tradycyjnym a elektronicznym dziennikiem budowy zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb inwestora. Warto jednak pamiętać, że elektroniczny dziennik budowy oferuje wiele korzyści, takich jak łatwiejszy dostęp do informacji, większe bezpieczeństwo danych i możliwość automatycznego generowania raportów.

Prowadzenie dziennika budowy

Kto prowadzi dziennik budowy?

Zdjęcie kierownika budowy z kaskiem i kamizelką odblaskową, wypełniającego dziennik budowy na placu budowy.

Za prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest przede wszystkim kierownik budowy. To on, jako osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, czuwa nad prawidłowym przebiegiem robót i dokumentuje wszystkie istotne informacje. Kierownik budowy musi zadbać o to, aby dziennik był prowadzony rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy.

Oprócz kierownika budowy, prawo przewiduje także inne osoby uprawnione do dokonywania wpisów w dzienniku. Są to przede wszystkim:

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego: Reprezentuje interesy inwestora i kontroluje, czy roboty są wykonywane zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę.
 • Projektant: Może dokonywać wpisów dotyczących zmian w projekcie lub wyjaśnień technicznych.
 • Pracownicy organów nadzoru budowlanego: W ramach dokonywanych czynności kontrolnych mają prawo do wglądu w dziennik budowy i dokonywania w nim wpisów.

Warto pamiętać, że każdy wpis w dzienniku budowy musi być czytelny, zawierać datę, imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu oraz jej podpis. W przypadku elektronicznego dziennika budowy, wpisy są składane za pomocą podpisu elektronicznego.

Zasady udostępniania dziennika budowy

Dziennik budowy powinien być przechowywany na terenie budowy, w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. W przypadku tradycyjnego dziennika, powinien on znajdować się w specjalnej skrzynce lub innym miejscu zabezpieczonym przed zniszczeniem. Elektroniczny dziennik budowy jest dostępny online, co znacznie ułatwia jego udostępnianie.

Dostęp do dziennika budowy mają:

 • Inwestor: Ma prawo do wglądu w dziennik w każdym momencie i do otrzymania kopii na swój koszt.
 • Wykonawca robót: Ma obowiązek udostępnić dziennik kierownikowi budowy i innym osobom uprawnionym.
 • Organy nadzoru budowlanego: Mają prawo do kontroli dziennika w ramach swoich obowiązków.

Pamiętajmy, że dziennik budowy to nie tylko formalność, ale przede wszystkim narzędzie, które pomaga zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg budowy. Dlatego tak ważne jest, aby był on prowadzony rzetelnie i zgodnie z przepisami.

Jakie informacje powinny znaleźć się w dzienniku budowy?

Dziennik budowy to swoisty pamiętnik inwestycji, który powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące całego procesu budowlanego. Oto najważniejsze dane, które muszą znaleźć się w dzienniku:

 • Dane podstawowe: Na początku dziennika należy wpisać dane inwestora (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres), wykonawcy robót (nazwa firmy, adres, numer telefonu), a także kierownika budowy (imię i nazwisko, numer uprawnień budowlanych). Te informacje pozwalają na identyfikację wszystkich stron zaangażowanych w budowę.
 • Informacje o pozwoleniu na budowę: Należy podać numer i datę wydania pozwolenia na budowę, a także nazwę organu, który je wydał. To ważne, ponieważ potwierdza legalność prowadzonych prac.
 • Opis robót budowlanych: To jedna z najważniejszych części dziennika. Wpisy powinny szczegółowo opisywać zakres wykonywanych prac, ich terminy rozpoczęcia i zakończenia, a także firmy i osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. Warto również odnotowywać informacje o użytych materiałach budowlanych i technologiach.
 • Zdarzenia istotne dla przebiegu budowy: Dziennik powinien odzwierciedlać wszystkie ważne wydarzenia, które mają wpływ na przebieg budowy. Mogą to być kontrole przeprowadzane przez nadzór budowlany, awarie, przerwy w pracach spowodowane np. złymi warunkami atmosferycznymi, a także wszelkie inne okoliczności mogące wpłynąć na terminowość lub jakość prac.
 • Odbiory częściowe i końcowe: Po zakończeniu poszczególnych etapów budowy, a także po zakończeniu całości prac, przeprowadzane są odbiory. Ich wyniki, wraz z ewentualnymi uwagami i zaleceniami, powinny być odnotowane w dzienniku.

Pamiętajmy, że dziennik budowy to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim narzędzie, które pomaga kontrolować przebieg inwestycji. Im dokładniejsze i bardziej szczegółowe będą wpisy, tym łatwiej będzie wychwycić ewentualne problemy i zapobiec nieporozumieniom.

Wymogi formalne dotyczące wpisów

Dziennik budowy to nie tylko zbiór informacji, ale także dokument urzędowy, dlatego musi spełniać określone wymogi formalne. Dotyczą one zarówno formy, jak i treści wpisów.

 • Czytelność, trwałość i chronologiczność wpisów: Każdy wpis w dzienniku budowy musi być czytelny i trwały, aby można było go odczytać nawet po wielu latach. Wpisy powinny być dokonywane w sposób chronologiczny, zgodnie z kolejnością zdarzeń na budowie. Nie można pozostawiać pustych stron ani dokonywać wpisów „z datą wsteczną”. W przypadku tradycyjnego dziennika budowy, należy używać długopisu lub pióra, które nie blaknie i nie rozmazuje się. W elektronicznym dzienniku budowy, system automatycznie dba o chronologię wpisów.
 • Stosowanie języka polskiego: Wszystkie wpisy w dzienniku budowy muszą być sporządzane w języku polskim. Jest to wymóg wynikający z przepisów prawa budowlanego.
 • Podpisy osób dokonujących wpisów: Każdy wpis w dzienniku musi być podpisany przez osobę, która go dokonała. W przypadku tradycyjnego dziennika, podpis powinien być odręczny. W elektronicznym dzienniku budowy, wpisy są uwierzytelniane za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Pamiętajmy, że przestrzeganie tych wymogów formalnych jest niezwykle istotne. Nieprawidłowości w prowadzeniu dziennika budowy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak opóźnienia w realizacji inwestycji, problemy z odbiorem budynku, a nawet kary finansowe. Dlatego warto zadbać o to, aby dziennik był prowadzony rzetelnie i zgodnie z przepisami.

Elektroniczny dziennik budowy (EDB)

Elektroniczny dziennik budowy (EDB) to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego, papierowego dziennika. Od 2023 roku jest on dostępny dla wszystkich uczestników procesu budowlanego w Polsce, oferując szereg korzyści i ułatwień.

Zasady prowadzenia EDB

Prowadzenie elektronicznego dziennika budowy odbywa się za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej udostępnionej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Proces ten jest intuicyjny i przejrzysty, a zasady prowadzenia EDB są analogiczne do zasad prowadzenia tradycyjnego dziennika.

Kluczowe etapy prowadzenia EDB to:

 1. Złożenie wniosku o wydanie dziennika budowy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej za pośrednictwem platformy EDB.
 2. Odebranie dziennika budowy po jego zarejestrowaniu przez organ.
 3. Powierzenie obowiązków kierownikowi budowy i innym uczestnikom procesu budowlanego.
 4. Dokonywanie wpisów dotyczących przebiegu robót, zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych. Wpisy te mogą być dokonywane przez wszystkie osoby uprawnione, takie jak kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego czy projektant.
 5. Zakończenie prowadzenia dziennika budowy po zakończeniu robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Wymagania techniczne dla systemów EDB

Systemy EDB muszą spełniać określone wymagania techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych oraz zgodność z przepisami prawa. Wymagania te dotyczą m.in.:

 • Bezpieczeństwa: System musi zapewniać poufność, integralność i dostępność danych, a także ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
 • Funkcjonalności: System musi umożliwiać dokonywanie wszystkich wymaganych wpisów, ich podpisywanie elektronicznie, a także generowanie raportów i zestawień.
 • Interoperacyjności: System powinien być kompatybilny z innymi systemami informatycznymi stosowanymi w budownictwie.

Korzyści wynikające z zastosowania EDB

Elektroniczny dziennik budowy niesie za sobą wiele korzyści dla wszystkich uczestników procesu budowlanego:

 • Dostępność: EDB jest dostępny online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Ułatwia to komunikację i współpracę między wszystkimi stronami zaangażowanymi w budowę.
 • Bezpieczeństwo danych: Systemy EDB zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa danych, chroniąc je przed utratą, uszkodzeniem czy nieuprawnionym dostępem.
 • Oszczędność czasu i kosztów: EDB eliminuje konieczność prowadzenia papierowej dokumentacji, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.
 • Przejrzystość: Wszystkie wpisy w EDB są uporządkowane chronologicznie i łatwo dostępne, co zwiększa przejrzystość dokumentacji.
 • Ekologia: EDB to rozwiązanie przyjazne dla środowiska, ponieważ eliminuje konieczność drukowania dokumentów.

Elektroniczny dziennik budowy to krok w przyszłość, który usprawnia i ułatwia proces budowlany. Warto korzystać z tego nowoczesnego narzędzia, które przynosi wiele korzyści zarówno inwestorom, jak i wykonawcom.

Kontrola dziennika budowy

Zdjęcie inspektora nadzoru budowlanego przeglądającego dziennik budowy na placu budowy.

Kto kontroluje dziennik budowy?

Dziennik budowy nie jest tylko dokumentem wewnętrznym budowy. Podlega on kontroli ze strony różnych organów, które dbają o to, aby proces budowlany przebiegał zgodnie z prawem i zasadami sztuki budowlanej.

Inwestor

To inwestor, jako osoba finansująca budowę, ma największe prawo do kontrolowania dziennika budowy. Może on w każdej chwili zażądać wglądu do dziennika, a nawet sporządzenia jego kopii (na własny koszt). Inwestor powinien zwrócić uwagę na to, czy wpisy są dokonywane regularnie, czy są zgodne z rzeczywistym stanem robót oraz czy dokumentują wszystkie istotne zdarzenia na budowie.

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego to osoba wyznaczona przez inwestora do sprawowania kontroli nad zgodnością budowy z projektem i przepisami prawa budowlanego. Ma on obowiązek regularnie sprawdzać dziennik budowy, zwracając uwagę na poprawność i kompletność wpisów, a także na zgodność dokumentacji z rzeczywistym stanem robót. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, inspektor może nakazać ich usunięcie, a nawet wstrzymać roboty budowlane.

Organy administracji architektoniczno-budowlanej

Organy administracji architektoniczno-budowlanej, takie jak starostwa powiatowe czy urzędy miast, również mają prawo do kontroli dziennika budowy. Kontrola ta może odbywać się zarówno w trakcie budowy, jak i po jej zakończeniu. Organy te sprawdzają przede wszystkim, czy dziennik był prowadzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz czy zawiera wszystkie wymagane informacje.

W przypadku elektronicznego dziennika budowy, kontrola jest jeszcze łatwiejsza, ponieważ wszystkie wpisy są dostępne online. Organy kontrolujące mogą więc szybko i sprawnie zweryfikować, czy dokumentacja jest prowadzona prawidłowo.

Pamiętajmy, że kontrola dziennika budowy to nie tylko formalność, ale przede wszystkim mechanizm, który ma zapewnić bezpieczeństwo i jakość robót budowlanych. Dlatego warto współpracować z organami kontrolującymi i dbać o to, aby dziennik był prowadzony rzetelnie i zgodnie z przepisami.

Na co zwracać uwagę podczas kontroli?

Kontrola dziennika budowy to kluczowy element nadzoru nad prawidłowym przebiegiem inwestycji. Podczas weryfikacji warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów:

 • Poprawność i kompletność wpisów: Czy wszystkie wymagane informacje zostały wpisane do dziennika? Czy dane są czytelne i zrozumiałe? Czy nie brakuje podpisów osób dokonujących wpisów?
 • Zgodność wpisów z rzeczywistym stanem robót: Czy informacje zawarte w dzienniku odzwierciedlają faktyczne postępy na budowie? Czy opisane prace zostały rzeczywiście wykonane w podanym terminie? Czy użyte materiały są zgodne z projektem?
 • Terminowość dokonywania wpisów: Czy wpisy są dokonywane na bieżąco, zgodnie z postępem prac? Czy nie ma opóźnień w dokumentowaniu istotnych zdarzeń? Pamiętajmy, że dziennik budowy powinien być aktualizowany regularnie, a nie „na ostatnią chwilę”.
 • Przestrzeganie wymogów formalnych: Czy dziennik jest prowadzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy? Czy wpisy są czytelne, trwałe i sporządzone w języku polskim? Czy są podpisane przez osoby uprawnione?

Kontrola dziennika budowy może być przeprowadzana zarówno przez inwestora, jak i przez inspektora nadzoru budowlanego czy pracowników organów nadzoru budowlanego. Każda z tych osób ma prawo do wglądu w dziennik i do żądania wyjaśnień od kierownika budowy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

W przypadku elektronicznego dziennika budowy, kontrola jest ułatwiona, ponieważ wszystkie wpisy są dostępne online. Umożliwia to szybką i sprawną weryfikację dokumentacji, a także porównanie jej z rzeczywistym stanem robót na budowie.

Pamiętajmy, że staranne prowadzenie i regularna kontrola dziennika budowy to klucz do sukcesu każdej inwestycji budowlanej. Pozwalają one uniknąć problemów, opóźnień i nieporozumień, a także zapewniają bezpieczeństwo i wysoką jakość wykonanych robót.

Konsekwencje nieprawidłowości w dzienniku budowy

Zdjęcie przerwanej budowy z powodu problemów prawnych.

Należy pamiętać, że dziennik budowy to nie tylko formalność, ale przede wszystkim narzędzie służące zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości robót budowlanych. Nieprawidłowości w jego prowadzeniu mogą prowadzić do szeregu poważnych konsekwencji, zarówno dla kierownika budowy, jak i dla inwestora.

Odpowiedzialność karna i administracyjna kierownika budowy

Kierownik budowy, jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie dziennika, ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości w dokumentacji. W skrajnych przypadkach, gdy nieprawidłowości te zagrażają bezpieczeństwu lub są rażącym naruszeniem prawa budowlanego, kierownik budowy może ponieść odpowiedzialność karną. Zwykle jednak konsekwencje mają charakter administracyjny i obejmują kary grzywny.

Opóźnienia w realizacji inwestycji

Nieprawidłowości w dzienniku budowy, takie jak brak wpisów dotyczących postępu prac czy niezgodność dokumentacji z rzeczywistością, mogą prowadzić do opóźnień w realizacji inwestycji. Mogą one wynikać z konieczności wyjaśniania wątpliwości, usuwania błędów czy przeprowadzania dodatkowych kontroli.

Problemy z odbiorem końcowym budynku

Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych dokumentów, które są sprawdzane podczas odbioru końcowego budynku. Brak wpisów, nieścisłości czy niezgodności z rzeczywistością mogą skutkować odmową wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu. W takiej sytuacji konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych prac naprawczych lub uzupełnienie dokumentacji, co generuje dodatkowe koszty i wydłuża czas oczekiwania na zakończenie inwestycji.

Trudności w dochodzeniu roszczeń

W przypadku sporów między inwestorem a wykonawcą, dziennik budowy stanowi kluczowy dowód. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, zawiera błędy lub nieścisłości, może to utrudnić dochodzenie roszczeń w sądzie. W skrajnych przypadkach, brak rzetelnej dokumentacji może uniemożliwić dochodzenie swoich praw.

Podsumowując, prawidłowe prowadzenie dziennika budowy to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo i jakość inwestycji. Warto pamiętać, że staranne dokumentowanie przebiegu robót oraz regularna kontrola dziennika pozwalają uniknąć wielu problemów i zapewnić sprawny przebieg procesu budowlanego.

Zakończenie prowadzenia dziennika budowy

Zdjęcie ostatniego wpisu w dzienniku budowy, z informacją o zakończeniu robót budowlanych.

Kiedy kończy się prowadzenie dziennika budowy?

Prowadzenie dziennika budowy nie trwa wiecznie. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązek prowadzenia dziennika ustaje w momencie zakończenia robót budowlanych oraz wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

 • Zakończenie robót budowlanych: Oznacza to, że wszystkie prace przewidziane w projekcie budowlanym zostały wykonane, a obiekt jest gotowy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Fakt ten potwierdza się wpisem w dzienniku budowy, który zazwyczaj dokonuje kierownik budowy.
 • Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: To decyzja administracyjna wydawana przez właściwy organ nadzoru budowlanego, która potwierdza, że obiekt budowlany spełnia wszystkie wymagania techniczne i może być bezpiecznie użytkowany. Wydanie pozwolenia na użytkowanie jest ostatnim etapem procesu budowlanego.

Co zrobić z dziennikiem budowy po zakończeniu?

Zdjęcie osoby przekazującej dziennik budowy inwestorowi na tle ukończonego budynku.
Zdjęcie osoby przekazującej dziennik budowy inwestorowi na tle ukończonego budynku.

Po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, dziennik budowy nie traci na znaczeniu. Wręcz przeciwnie, staje się on ważnym dokumentem archiwalnym, który może być przydatny w przyszłości.

 • Przekazanie inwestorowi: Oryginał dziennika budowy należy przekazać inwestorowi. Jest to jego własność i powinien on przechowywać go przez określony czas.
 • Archiwizacja: Dziennik budowy powinien być odpowiednio zarchiwizowany, aby zapewnić jego trwałość i dostępność w przyszłości. Archiwizacja może odbywać się w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej. W przypadku elektronicznego dziennika budowy, archiwizacja odbywa się automatycznie w systemie EDB.
 • Okres przechowywania dziennika budowy: Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, dziennik budowy należy przechowywać przez 10 lat od dnia zakończenia robót budowlanych. W przypadku obiektów budowlanych o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego, okres ten może być dłuższy.

Warto pamiętać, że dziennik budowy może być wykorzystany jako dowód w ewentualnych sporach sądowych dotyczących jakości wykonanych robót czy odpowiedzialności za wady budowlane. Dlatego tak ważne jest, aby był on przechowywany przez odpowiedni czas i w sposób zapewniający jego nienaruszalność.

Podsumowanie

Znaczenie prawidłowego prowadzenia i kontroli dziennika budowy

Dziennik budowy to nie tylko formalność wymagana przez prawo budowlane, ale przede wszystkim niezwykle istotne narzędzie, które wpływa na sukces całej inwestycji budowlanej. Jego rzetelne prowadzenie i regularna kontrola przynoszą szereg korzyści:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości robót budowlanych: Dziennik budowy pozwala na bieżąco monitorować zgodność wykonywanych prac z projektem i przepisami prawa budowlanego. Dzięki temu można szybko wychwycić ewentualne błędy i nieprawidłowości, co minimalizuje ryzyko wystąpienia usterek czy zagrożeń dla bezpieczeństwa.
 • Unikanie problemów prawnych i finansowych: Prawidłowo prowadzony dziennik budowy stanowi dowód w przypadku ewentualnych sporów między inwestorem a wykonawcą. Pomaga on ustalić odpowiedzialność za ewentualne wady budowlane i ułatwia dochodzenie roszczeń. Uniknięcie problemów prawnych przekłada się również na oszczędności finansowe, ponieważ pozwala uniknąć kosztów związanych z procesami sądowymi czy naprawą usterek.
 • Skuteczne zarządzanie procesem budowlanym: Dziennik budowy to źródło cennych informacji na temat przebiegu prac, zużycia materiałów, zaangażowanych podwykonawców czy terminów realizacji poszczególnych etapów. Dzięki temu inwestor i kierownik budowy mają pełną kontrolę nad inwestycją i mogą podejmować świadome decyzje dotyczące jej dalszego przebiegu.

Podsumowując, dziennik budowy to nieodłączny element każdej inwestycji budowlanej. Jego prawidłowe prowadzenie i regularna kontrola są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i terminowości prac, a także dla uniknięcia problemów prawnych i finansowych. Warto więc poświęcić czas i uwagę na ten dokument, ponieważ może on znacząco wpłynąć na sukces całej inwestycji.

Najczęściej zadawane pytania

Czy można dokonywać poprawek we wpisach w dzienniku budowy?

Tak, możliwe jest dokonywanie poprawek we wpisach w dzienniku budowy. Należy jednak pamiętać, aby były one czytelne i jednoznaczne. Najlepiej przekreślić błędną treść pojedynczą linią (tak, aby była czytelna) i obok wpisać poprawną informację. Każda poprawka powinna być opatrzona datą i podpisem osoby, która ją wprowadziła.

Jakie są kary za nieprowadzenie dziennika budowy?

Nieprowadzenie dziennika budowy jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny. Wysokość kary może się różnić w zależności od konkretnych okoliczności, ale zazwyczaj wynosi do 5000 złotych. W przypadku rażących naruszeń przepisów, kara może być jeszcze wyższa.

Czy można prowadzić dziennik budowy w formie mieszanej (papierowej i elektronicznej)?

Obecnie nie ma możliwości prowadzenia dziennika budowy w formie mieszanej. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje wyłącznie elektroniczna forma dziennika budowy (EDB). Jeśli dziennik był rozpoczęty w formie papierowej przed tą datą, można go kontynuować w tej formie do zakończenia budowy.

Czy każdy wpis w dzienniku budowy musi być podpisany?

Tak, każdy wpis w dzienniku budowy musi być podpisany przez osobę, która go dokonała. W przypadku elektronicznego dziennika budowy, wpisy są uwierzytelniane za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Czy można poprawiać wpisy w dzienniku budowy?

Tak, można dokonywać poprawek we wpisach, ale muszą one być wyraźnie oznaczone (np. przekreśleniem błędnego wpisu i naniesieniem poprawnego), a także opatrzone datą i podpisem osoby dokonującej poprawki.

Kto oprócz kierownika budowy może dokonywać wpisów w dzienniku budowy?

Oprócz kierownika budowy, wpisy do dziennika mogą dokonywać również inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, a także pracownicy organów nadzoru budowlanego w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Czy inwestor może dokonywać wpisów w dzienniku budowy?

Tak, inwestor ma prawo do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, jednak dotyczą one głównie uwag i zaleceń dla kierownika budowy.

Kto jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy?

Za prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. To on odpowiada za to, aby dziennik był prowadzony rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i rozporządzeniem.

Jakie są obowiązki kierownika budowy w zakresie prowadzenia dziennika budowy?

Kierownik budowy ma obowiązek dokonywać wpisów dotyczących przebiegu robót, zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, a także udostępniać dziennik budowy do wglądu osobom uprawnionym.

Kiedy kończy się prowadzenie dziennika budowy?

Prowadzenie dziennika budowy kończy się z chwilą zakończenia robót budowlanych i wydania przez właściwy organ pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Co dzieje się z dziennikiem budowy po zakończeniu budowy?

Po zakończeniu budowy oryginał dziennika budowy przekazuje się inwestorowi, który ma obowiązek przechowywać go przez okres 10 lat.

Co zrobić w przypadku zniszczenia dziennika budowy?

W przypadku zniszczenia lub zagubienia dziennika budowy, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt właściwemu organowi nadzoru budowlanego i wystąpić o wydanie jego kolejnego tomu.

Jakie organy są uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy?

Do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy uprawnione są przede wszystkim organy nadzoru budowlanego. W określonych przypadkach kontrolę mogą przeprowadzić również inne organy, np. Państwowa Inspekcja Pracy czy straż pożarna.

Gdzie powinien znajdować się dziennik budowy?

Dziennik budowy powinien znajdować się na terenie budowy, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. W przypadku tradycyjnego dziennika budowy, powinien on być przechowywany w specjalnej skrzynce lub innym miejscu zabezpieczonym przed zniszczeniem. Informację o miejscu przechowywania dziennika budowy należy umieścić na tablicy informacyjnej budowy.

Czy dziennik budowy jest częścią dokumentacji budowy?

Tak, dziennik budowy jest jednym z najważniejszych elementów dokumentacji budowy. Stanowi on urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania.

Czy można prowadzić dziennik budowy bez uprzedniego zarejestrowania go w organie nadzoru budowlanego?

Nie, nie można prowadzić dziennika budowy bez jego uprzedniego zarejestrowania. Dziennik budowy należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę, a następnie zarejestrować go w nadzorze budowlanym przed rozpoczęciem robót.

Czy wpisy do dziennika budowy powinny być dokonywane według określonego wzoru?

Tak, wpisy do dziennika budowy powinny być dokonywane według określonego wzoru, który jest określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy.

Kiedy należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych?

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych należy złożyć do organu nadzoru budowlanego po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę.

Jakie organy są uprawnione do wglądu do dziennika budowy?

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, dlatego prawo do wglądu do niego mają nie tylko inwestor i kierownik budowy, ale także organy nadzoru budowlanego i inne organy uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego.

Czy dziennik budowy może zostać udostępniony innym osobom niż te wymienione w przepisach?

Udostępnienie dziennika budowy osobom nieuprawnionym może nastąpić tylko za zgodą inwestora.

Jaki jest termin zarejestrowania dziennika budowy?

Dziennik budowy należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę, a następnie zarejestrować go w nadzorze budowlanym przed rozpoczęciem robót.

Kto rejestruje dziennik budowy?

Dziennik budowy rejestruje właściwy organ nadzoru budowlanego.

Jakie informacje powinny być wpisane do dziennika budowy na samym początku?

Na początku dziennika budowy należy wpisać podstawowe informacje dotyczące inwestycji, takie jak dane inwestora, kierownika budowy, informacje o pozwoleniu na budowę oraz datę rozpoczęcia budowy.

Czy inwestor może samodzielnie prowadzić dziennik budowy?

Nie, dziennik budowy prowadzi kierownik budowy lub, w określonych przypadkach, inspektor nadzoru inwestorskiego. Inwestor ma prawo wglądu do dziennika i może zgłaszać uwagi, ale nie może samodzielnie go prowadzić.

Czy można dowolnie zmieniać wzór dziennika budowy?

Nie, dziennik budowy musi być prowadzony według określonego wzoru, który wynika z przepisów prawa. Nie można dowolnie zmieniać jego formy ani treści.

Czy dziennik budowy jest dokumentem jawnym?

Dziennik budowy to urzędowy dokument, który może być udostępniony osobom uprawnionym, takim jak inwestor, kierownik budowy, inspektor nadzoru czy organy nadzoru budowlanego. Nie jest on jednak dokumentem jawnym w pełnym znaczeniu tego słowa.

Czy do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba dołączyć dziennik budowy?

Tak, do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć dziennik budowy. Jest to wymóg formalny, który wynika z przepisów prawa budowlanego.

Chcesz zostać ekspertem w dziedzinie budownictwa? Zdobądź uprawnienia budowlane!

Czy po lekturze tego artykułu czujesz, że dziennik budowy nie ma przed Tobą tajemnic? Mamy nadzieję, że tak! Wiedza to potęga, a w branży budowlanej może być kluczem do sukcesu.

Jeśli marzysz o karierze kierownika budowy, inspektora nadzoru lub chcesz po prostu poszerzyć swoje kompetencje w zakresie budownictwa, to najwyższy czas zainwestować w swój rozwój. Zdobycie uprawnień budowlanych otwiera drzwi do wielu możliwości zawodowych i pozwala na realizację ambitnych projektów.

Nie zwlekaj! Już dziś zapisz się na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane. Zapoznaj się z ofertą szkoleń na stronie uprawnienia-budowlane.com lub zadaj pytanie w komentarzu pod artykułem. Nasi eksperci chętnie pomogą Ci wybrać najlepszą ścieżkę rozwoju i odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Pamiętaj, że inwestycja w wiedzę to najlepsza inwestycja, jaką możesz zrobić. Niech dziennik budowy stanie się Twoim sprzymierzeńcem w drodze do sukcesu w branży budowlanej!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com