fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zadania kierownika budowy

Aby zostać kierownikiem budowy należy posiadać uprawnienia budowlane. Poza tym trzeba przynależeć do izby samorządu zawodowego oraz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Oczywiście kierownik zajmuje się wieloma czynnościami (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Przede wszystkim jest odpowiedzialny za organizację budowy. Nadzoruje również zgodność budowy z obiektem oraz realizuje zadania związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Zadania kierownika budowy

Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Jako pierwsze zadanie kierownika, które należy wskazać jest sporządzenie ww. planu. Ten obowiązek spełnia się jeszcze przed zgłoszeniem do inspektoratu nadzoru budowlanego faktu przyjęcia funkcji kierownika budowy. W oświadczeniu wskazuje się dzień, od którego kierownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane na placu budowy. Musi zatem zabezpieczyć teren w taki sposób, aby nie dostały się na niego osoby nieupoważnione (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Takie formalności są dopełniane protokolarnie poprzez przejęcie terenu budowy od inwestora.

Prowadzenie dokumentacji budowy

Oczywiście kierownik musi dopilnować wszelkich kwestii związanych z prowadzeniem dokumentacji budowy. Kiedy sporządzi już plan BIOZ, musi złożyć do nadzoru budowlanego oświadczenie o przejęciu obowiązków. Do oświadczenia dołącza się kopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie, które potwierdza przynależność do izby inżynierów budownictwa.

Ważnym aspektem są przepisy budowlane. Określają one, iż obowiązkiem kierownika budowy jest realizacja prac zgodnie z projektem (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Tutaj dopuszcza się tylko nieistotnych odstępstw, które zaakceptował projektant.

Materiały stosowane podczas prac budowlanych

Istotnie w trakcie budowy należy stosować takie materiały, które są kompatybilne z cechami określonymi w projekcie. Kierownik odnotowuje w dzienniku budowy wszystkie ważne zdarzenia, które miały miejsce na placu budowy. Musi zatem gromadzić również certyfikaty na stosowane materiały oraz protokoły odbiorów (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). W jego gestii leży informowanie inwestora o zakończeniu poszczególnych etapów prac. Jest to ważne przede wszystkim w przypadku prac ulegających zakryciu. Oczywiście musi prowadzić również testy instalacji. Po zakończonych pracach zgłasza inwestorowi gotowość obiektu do odbioru. Poza tym organizuje wytyczenie obiektu oraz zapewnia bezpieczeństwo pracowników.

Co zrobić, aby zostać kierownikiem budowy?

Aby móc sprawować funkcję i zadania kierownika budowy, należy posiadać uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi w określonej przez prawo budowlane specjalności. Koniecznie musi to być jedna z tych techniczno-budowlanych. Trzeba jednak bezwzględnie pamiętać, że funkcję można sprawować wyłącznie w zakresie posiadanych przez siebie uprawnień. Jeśli zakres prac jest różny, koniecznym będzie zatrudnienie kilku kierowników do poszczególnych robót. Główny kierownik budowy jest jednak zawsze tylko jeden. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Pierwsze zadanie bez którego ani rusz

Pierwszym z zadań kierownika budowy jest protokolarne przejęcie terenu od inwestora a zaraz potem zabezpieczenie terenu budowy. To tym ważniejsze, gdy weźmiemy pod uwagę jego odpowiedzialność zawodową. Zabezpieczenie terenu odbywa się poprzez umieszczenie w widocznym miejscu budowy odpowiedniej tablicy informacyjnej. Mówi ona o przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto kierownik dokładnie zabezpiecza sam teren budowy czy rozbiórki obiektu. (testy uprawnienia architektoniczne)

Dobra organizacja, dbanie o bezpieczeństwo

Zadania kierownika budowy to także te dotyczące prawidłowej organizacji pracy. Prace należy prowadzić w zgodzie z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami BHP i przepisami techniczno-budowlanymi. Kierownik ponosi odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy a przede wszystkim jej najważniejszego dokumentu – dziennika budowy. W uzasadnionych przypadkach kierownik budowy dokonuje zmian w planie dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które muszą wynikać z postępu robót budowlanych. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne)

Kontakt z inwestorem i dokumentacja powykonawcza

Kierownik budowy kontroluje jakość oraz poprawność prowadzonych prac budowlanych. Ponadto to do niego należy podejmowanie wszystkich niezbędnych działań, które zapobiegną osobom nieupoważnionym wstęp na budowę. Realizowanie zaleceń z dziennika budowy czy zgłaszanie inwestorowi konieczności sprawdzenia bądź odbioru prac zanikających/zakrywanych to również zadania kierownika budowy. Kierownik kontaktuje się też z inwestorem gdy jest potrzeba prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych czy przewodów kominowych. Musi to mieć miejsce jeszcze przed oddaniem budynku do odbioru. Na koniec budowy kierownik sporządza dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego. Oprócz tego zgłasza obiekt do odbioru a ma to miejsce dzięki odpowiedniemu wpisowi do dziennika budowy. (uprawnienia budowlane – egzamin)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com