fbpx
program
Uprawnienia Budowlane
 1. Kiedy inwestor potrzebuje pozwolenia na użytkowanie.

Użytkowanie obiektu musi być poprzedzone otrzymaniem decyzji ostatecznej o pozwoleniu na użytkowanie, jeśli:

 1. budynek jest zaliczany do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX i na jego wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę
 2. jeśli organ nałożył obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie:
 • w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona – w przypadku samowoli budowlanej, gdy spełnione są warunki konieczne do jej zalegalizowania (art. 49 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane),
 • w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, jeżeli budowa została zakończona – w przypadku postępowania naprawczego (art. 51 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane),

3. budynek ma byś użytkowany przed wykonaniem wszystkich robot.

użytkowanie obiektu
użytkowanie obiektu

 1. Co trzeba do zmiany sposobu użytkowania obiektu

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego wiąże się głównie z podjęciem lub zaniechaniem czynności, które zmienią:

– warunki bezpieczeństwa pożarowego,

– warunki pracy,

– warunki zdrowotne,

– warunki higieniczno-sanitarne,

– warunki ochrony środowiska

– wielkość lub układ obciążeń.

Z zgłoszeniu chęci zmiany sposobu użytkowania należy podać dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu lub jego części.

Do pisma należy dołączyć:

 1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
 3. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
 4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 –ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
 6. w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Inne pytania na egzamin ustny znajdziesz na naszych pozostałych stronach:

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/rusztowanie-w-budownictwie/

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/wykopy-budowlane-zabezpieczenie-klin-odlamu/

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/ocieplenie-budynku-pytania-egzaminie/

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com