fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przystąpić do egzaminu na uprawnienia

Osoby, które mają odpowiednie wykształcenie oraz zrealizowały praktykę zawodową mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Tutaj konieczne jest złożenie wniosku o ich nadanie do właściwej miejscowo Okręgowej Izby Inżynierów. Ważnym aspektem jest to, że liczy się miejsce zamieszczania, a nie zameldowania (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). To bowiem decyduje o przynależności do danego okręgu. Jednakże niektóre izby wymagają przedłożenia dokumentu potwierdzającego meldunek tymczasowy. Z pewnością dobrze jest się upewnić w tej kwestii, ponieważ poszczególne izby różnie interpretują tę kwestię.

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Dwie sesje egzaminacyjne

Każdego roku odbywają się dwie sesje egzaminacyjne. Sesja wiosenna przypada zazwyczaj między 15 a 20 maja. Z kolei między 20 a 25 listopada odbywa się sesja jesienna (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Godnym uwagi jest fakt, że egzamin pisemny w każdej izbie rozpoczyna się tego samego dnia i o tej samej godzinie. Dzięki temu minimalizuje się niebezpieczeństwo związane z ewentualnym przeciekiem pytań.

Najpierw pisanie, potem odpowiadanie

Istotnie, pierwszą część egzaminu zawsze stanowi egzamin pisemny. Dopiero po teście indywidualnie ustala się termin egzaminu ustnego (programy do uprawnień budowlanych). Jednak, aby w ogóle móc przystąpić do egzaminu konieczne jest pozytywne przejście postępowania kwalifikacyjnego. Przypomnijmy również, że w celu pobrania wniosku najlepiej jest zwrócić się do przypisanej nam izbie. Okazuje się bowiem, że każda izba ma własny wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

Potwierdzenie posiadanego wykształcenia

Oczywiście składając wniosek o nadanie uprawnień pamiętajmy, że trzeba do niego dołączyć potwierdzenie posiadanego wykształcenia. I tak może być to odpis dyplomu ze studiów lub zdobyty tytuł zawodowy. Poza tym można przedłożyć suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Te dwa ostatnie dokumenty muszą być podpisane przez kierownika głównej jednostki organizacyjnej uczelni. Nie można zapomnieć również o dołączeniu oświadczenia, które potwierdza odbytą praktykę zawodową. Dodatkowo kandydat zobligowany jest do przedstawienia decyzji, iż jego opiekun posiada uprawnienia budowlane oraz jego wpisu na listę członków samorządu zawodowego. Wraz z wnioskiem składa się także kartę osobową oraz potwierdzenie dokonania opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne w nadawaniu uprawnień budowlanych

Postępowanie kwalifikacyjne w nadawaniu uprawnień budowlanych to jeden z najważniejszych etapów, jaki musi przejść osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane. Warto zapoznać się ze szczegółami jego przebiegu. (egzamin na uprawnienia budowlane)

Postępowanie kwalifikacyjne zaczyna się od powołania zespołów kwalifikacyjnych. Dokonuje tego przewodniczący danej okręgowej komisji kwalifikacyjnej. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą członkowie wyżej wymienionej komisji, a także jej egzaminatorzy. Liczba osób zasiadających w komisji kwalifikacyjnej mieści się w przedziale od 3 do 5.

Wymagania, jakie należy spełnić, by zasiąść w komisji egzaminacyjnej

Istnieje regulamin, który określa zasady powoływania członków komisji egzaminacyjnych. Każda taka komisja musi mieć wybranego sekretarza, musi bowiem zostać szczegółowo sporządzony protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Każda komisja kwalifikacyjna musi także posiadać w swoim składzie przewodniczącego zespołu. Osoba wiodąca prym jest niezbędnym ogniwem dobrze przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Braki w przedłożonych dokumentach

Jednym z obowiązków komisji kwalifikacyjnej jest wykrycie jakichkolwiek braków w zgromadzonych przez osobę ubiegającą się o uprawnienia dokumentach. W przypadku znalezienia takowych zadaniem komisji jest niezwłoczne powiadomienie kandydata o zaistniałym fakcie. Od tej pory ma on 30 dni na uzupełnienie braków. ( program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia )


Negatywne rozpatrzenie wniosku o uprawnienia budowlane

Niestety, nierzadko zdarza się tak, że kandydat spotka się z decyzją odmowną komisji kwalifikacyjnej. Dzieje się tak w przypadku, kiedy członkowie komisji uznają, że dana osoba nie spełnia warunków wymaganych do uzyskania uprawnień budowlanych. W konsekwencji osoba ubiegająca się o uprawnienia nie zostaje nawet dopuszczona do części egzaminacyjnej. (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com