fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Przystąpić do egzaminu na uprawnienia

Osoby, które mają odpowiednie wykształcenie oraz zrealizowały praktykę zawodową mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Tutaj konieczne jest złożenie wniosku o ich nadanie do właściwej miejscowo Okręgowej Izby Inżynierów. Ważnym aspektem jest to, że liczy się miejsce zamieszczania, a nie zameldowania (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). To bowiem decyduje o przynależności do danego okręgu. Jednakże niektóre izby wymagają przedłożenia dokumentu potwierdzającego meldunek tymczasowy. Z pewnością dobrze jest się upewnić w tej kwestii, ponieważ poszczególne izby różnie interpretują tę kwestię.

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Dwie sesje egzaminacyjne

Każdego roku odbywają się dwie sesje egzaminacyjne. Sesja wiosenna przypada zazwyczaj między 15 a 20 maja. Z kolei między 20 a 25 listopada odbywa się sesja jesienna (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Godnym uwagi jest fakt, że egzamin pisemny w każdej izbie rozpoczyna się tego samego dnia i o tej samej godzinie. Dzięki temu minimalizuje się niebezpieczeństwo związane z ewentualnym przeciekiem pytań.

Najpierw pisanie, potem odpowiadanie

Istotnie, pierwszą część egzaminu zawsze stanowi egzamin pisemny. Dopiero po teście indywidualnie ustala się termin egzaminu ustnego (programy do uprawnień budowlanych). Jednak, aby w ogóle móc przystąpić do egzaminu konieczne jest pozytywne przejście postępowania kwalifikacyjnego. Przypomnijmy również, że w celu pobrania wniosku najlepiej jest zwrócić się do przypisanej nam izbie. Okazuje się bowiem, że każda izba ma własny wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

Potwierdzenie posiadanego wykształcenia

Oczywiście składając wniosek o nadanie uprawnień pamiętajmy, że trzeba do niego dołączyć potwierdzenie posiadanego wykształcenia. I tak może być to odpis dyplomu ze studiów lub zdobyty tytuł zawodowy. Poza tym można przedłożyć suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Te dwa ostatnie dokumenty muszą być podpisane przez kierownika głównej jednostki organizacyjnej uczelni. Nie można zapomnieć również o dołączeniu oświadczenia, które potwierdza odbytą praktykę zawodową. Dodatkowo kandydat zobligowany jest do przedstawienia decyzji, iż jego opiekun posiada uprawnienia budowlane oraz jego wpisu na listę członków samorządu zawodowego. Wraz z wnioskiem składa się także kartę osobową oraz potwierdzenie dokonania opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne w nadawaniu uprawnień budowlanych

Postępowanie kwalifikacyjne w nadawaniu uprawnień budowlanych to jeden z najważniejszych etapów, jaki musi przejść osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane. Warto zapoznać się ze szczegółami jego przebiegu. (egzamin na uprawnienia budowlane)

Postępowanie kwalifikacyjne zaczyna się od powołania zespołów kwalifikacyjnych. Dokonuje tego przewodniczący danej okręgowej komisji kwalifikacyjnej. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą członkowie wyżej wymienionej komisji, a także jej egzaminatorzy. Liczba osób zasiadających w komisji kwalifikacyjnej mieści się w przedziale od 3 do 5.

Wymagania, jakie należy spełnić, by zasiąść w komisji egzaminacyjnej

Istnieje regulamin, który określa zasady powoływania członków komisji egzaminacyjnych. Każda taka komisja musi mieć wybranego sekretarza, musi bowiem zostać szczegółowo sporządzony protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Każda komisja kwalifikacyjna musi także posiadać w swoim składzie przewodniczącego zespołu. Osoba wiodąca prym jest niezbędnym ogniwem dobrze przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Braki w przedłożonych dokumentach

Jednym z obowiązków komisji kwalifikacyjnej jest wykrycie jakichkolwiek braków w zgromadzonych przez osobę ubiegającą się o uprawnienia dokumentach. W przypadku znalezienia takowych zadaniem komisji jest niezwłoczne powiadomienie kandydata o zaistniałym fakcie. Od tej pory ma on 30 dni na uzupełnienie braków. ( program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia )


Negatywne rozpatrzenie wniosku o uprawnienia budowlane

Niestety, nierzadko zdarza się tak, że kandydat spotka się z decyzją odmowną komisji kwalifikacyjnej. Dzieje się tak w przypadku, kiedy członkowie komisji uznają, że dana osoba nie spełnia warunków wymaganych do uzyskania uprawnień budowlanych. W konsekwencji osoba ubiegająca się o uprawnienia nie zostaje nawet dopuszczona do części egzaminacyjnej. (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.