fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Zrywarki różnych konstrukcji wykorzystuje się do próby rozciągania (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne). Ważne jest, żeby zapewniały one możliwość osiowego zamocowania próbki. Dodatkowo zrywarki powinny:

– działać bez skoków i uderzeń,

– mieć możliwość regulacji prędkości przesuwu głowicy,

– zapewniać utrzymanie stałego obciążenia w ciągu 30 sekund,

– zapewniać powtarzalność obciążenia o dokładności do 1 działki siłomierza przy dokładności wskazań do ± 1%>.

Pomiaru długości próbki dokonuje się przed, w czasie i po jej zerwaniu. Poprzeczne wymiary próbki mierzy się w minimum trzech miejscach. Jednocześnie każdy z pomiarów przeprowadza się w dwóch prostopadłych kierunkach.

Do obliczeń przyjmuje się najmniejsze pole przekroju. Pomiaru średnicy dokonuje się suwmiarką z noniuszem o dokładności 0,1 mm oraz mikromierzem o dokładności 0,01 mm.

Próba wydłużenia przy zerwaniu

Próbki do pomiaru wydłużenia przy zerwaniu oznacza się kreskami na całej długości pomiarowej w odstępach 5 lub 10 mm (nauka do uprawnień architektonicznych). Do momentu, kiedy uzyska się granicę plastyczności, próbki nie powinny być rozrywane szybciej niż 4-15 mm/min. Przyrost naprężeń powinien wynosić 1 kg/mm2/sek.

Osiągnięcie granicy plastyczności określa nagłe opadnięcie dźwigni. Dotyczy to zwłaszcza w przypadku maszyn wytrzymałościowych typu mechaniczno-dźwigowego z siłomierzem przesuwnikowym.

Na maszynach wytrzymałościowych z samoczynnym wskazaniem siły obciążającej obserwuje się zatrzymanie lub chwilowe cofnięcie wskazówki. Założony na próbce przyrząd do pomiaru wydłużeń wskazuje punkt zwrotny w przebiegu linii odkształceń. Na granicy plastyczności naprężenie oblicza się jako stosunek siły P0 do przekroju pierwotnego S0. Po zerwaniu obie części próbki składa się z sobą tak, aby ściśle przylegały i mierzy jej długość z dokładnością do 0,1 mm.

Średnicę drutu mierzy się w połowie odległości pomiędzy miejscem zerwania i końcem długości pomiarowej na dłuższej części próbki. Wykonuje się to w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach, z dokładnością do 0,01 mm.

Próba rozciągania nie jest ważna wtedy, kiedy:

– na próbce tworzy się więcej niż jedna szyjka,

– próbka rozerwała się poza długością pomiarową, a obliczone wydłużenie nie odpowiada założeniom,

– próbka zerwała się w miejscu znaku (nacechowania) i nie wykazuje wymaganego przewężenia lub wydłużenia.

Wówczas należy powtórzyć badanie na tej samej liczbie próbek (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania).

Metoda obciążenia

Metoda obciążenia to metoda, która polega na:

– stopniowym obciążaniu i odciążaniu próbki,

– pomiarze trwałych wydłużeń po każdym odciążeniu.

Postępuje się w następującej kolejności:

a) próbkę obciąża się wstępnie siłą Pw, która stanowi ok. 10% przypuszczalnych naprężeń granicznych, przy umownym wydłużeniu trwałym,

b) na próbkę zakłada się tensometr i obciąża się siłą równą podwójnej wielkości wstępnej siły obciążającej 2 Pw,

c) po 10 sekundach działania siły 2 Pw próbkę odciąża się do wstępnej siły obciążającej Pw, a wskazówkę tensometru nastawia na zero lub inną działkę,

d) próbkę obciąża się stopniowo i każdorazowo, po 10 sekundach działania pełnej stopniowanej siły obciążającej, odciąża się do wielkości wstępnej siły P,

e) po osiągnięciu siły wywołującej naprężenie równe 70% wartości naprężeń granicznych następne przyrosty sił obciążających powinny być takie, aby kolejne zwiększenie naprężeń w próbce nie przekraczało 2 kg/mm2.

Można wyznaczyć siłę Px z wykresu wykonanego automatycznie na maszynie wytrzymałościowej wyłącznie pod warunkiem, skala wydłużenia jest podana co najmniej w pięćdziesięciokrotnym powiększeniu. Skalę sił i wydłużenia dobiera się w ten sposób, żeby kąt nachylenia linii prostej do osi odciętych mieścił się w granicach 50°-70°. Z kolei naprężenie 1 kg/mm2 powinno odpowiadać minimum 2 mm na osi rzędnych.

Po obciążeniu próbki wstępną siłą równą 10% przypuszczalnych naprężeń granicznych ważne jest, żeby dalej stopniowo obciążać siłami, które odpowiadają przypuszczalnym naprężeniom granicznym. W sytuacji, kiedy granica proporcjonalności będzie przekroczona, przyrosty obciążeń nie powinny wywoływać w próbce przyrostów naprężeń większych od 2 kg/mm2.

Dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych!

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.