fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane i z jakich etapów się składa?

kwalifikacja uprawnienia budowlane 2024

W artykule znajdziesz:

Postępowanie kwalifikacyjne - etapy

Dwa etapy procesu kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane składa się zasadniczo z dwóch etapów:
1. Pierwszy etap to kwalifikacja dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową.
2. Przeprowadzenie egzaminu pisemnego i ustnego sprawdzającego znajomość przepisów budowlanych, procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowana wiedzy technicznej.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane

1. Złożenie wniosku kwalifikacyjnego

Proces kwalifikacyjny  rozpoczyna się od momentu złożenia wniosku o nadanie uprawnień budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami. Szczególnie istotne są tu załączniki potwierdzające odbycie praktyki oraz posiadane wykształcenie. Dokumenty należy złożyć w odpowiedniej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, która jest zgodna z miejscem zamieszkania kandydata.

Dokumenty muszą być złożone z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby komisja kwalifikacyjna mogła zweryfikować ich poprawność. Termin wyznaczony jest z reguły na około 4-5 miesięcy przed planowanym egzaminem pisemnym.  

Postępowanie kwalifikacyjne jest płatne. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia I raty wymaganej płatności.  Jej wysokość jest zależna od rodzaju uprawnień o jakie ubiega się kandydat (sprawdź). 

 

Jak wygląda wniosek o nadanie uprawnień budowlanych?

wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

2. Weryfikacja wniosku

Komisja Kwalifikacyjna weryfikuje złożony wniosek oraz jego załączniki pod kątem formalnym. 

W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności Komisja wzywa kandydata do uzupełnienia dokumentów  w drodze postanowienia. Na ich uzupełnienie osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane ma 30 dni. 

W przypadku wątpliwości dotyczących odbytej praktyki budowlanej Komisja Kwalifikacyjna może wystąpić do uczestników procesu budowlanego lub innych organów z prośbą o weryfikację. 

 

dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia budowlane

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna dopuszcza kandydata do egzaminu na uprawnienia budowlane po pozytywnej weryfikacji wniosku.

Informacja o dopuszczeniu do egzaminu zostaje przekazana listem poleconym w terminie nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu pisemnego.

W piśmie znajduje się również informacja o konieczności wniesienia drugiej raty za postępowanie kwalifikacyjne. 

 

odmowa dopuszczenia do egzaminu na uprawnienia budowlane

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna wydaje decyzję odmowną o dopuszczeniu kandydata do egzaminu na uprawnienia budowlane w przypadku, gdy:

  • posiadane wykształcenie lub odbyta praktyka zawodowa zostały uznane przez Komisję za niezgodne z obowiązującymi wymaganiami;
  • informacje dotyczące praktyki zawodowej, zawarte w złożonych dokumentach zostały uznane za nieprawdziwe;
  • kandydat nie uzupełnił dokumentów we wskazanym terminie
 

Negatywna decyzja kończy postępowanie w sprawie uzyskania uprawnień budowlanych. 

Kandydat ma możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień oraz sprzeciwu do tej decyzji na drodze postępowania odwoławczego. 

 

3. Egzamin Uprawnienia Budowlane

Egzamin przeprowadzany jest dwa razy w roku, zwykle w maju i w listopadzie (w Izbie Inżynierów) oraz w czerwcu i grudniu (w przypadku uprawnień architektonicznych). Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu przeprowadzana jest w całej Polsce jednego dnia. Osoby uzyskujące pozytywny wynik z części pisemnej mogą podejść w wyznaczonym terminie do części ustnej.

Dalszy proces postępowania kwalifikacyjnego  uzależniony jest od wyniku egzaminu.

 

POZYTYWNY wynik egzaminu

Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje kandydat który zdał obie części egzaminu – zarówno pisemną jak i ustną.

 W tym przypadku osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane otrzymuje decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności o jaką się stara. 

Decyzja jest automatycznie przesyłana do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w celu wpisania kandydata do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.  Na tej podstawie można ubiegać się o wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa lub architektów, co ostatecznie pozwoli na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

NEGATYWNY wynik egzaminu

Negatywny wynik oznacza, że niepowodzeniem zakończył się egzamin pisemny lub tylko egzamin ustny.

W tej sytuacji kandydat otrzymuje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych. Od decyzji istnieje możliwość odwołania się do organu wyższej instancji. 

 

Egzamin pisemny – wynik negatywny

W przypadku negatywnego wyniku z egzaminu pisemnego kandydat nie może podejść do części ustnej.  Istnieje możliwość podejścia do całego egzaminu w kolejnej sesji egzaminacyjnej. W tej sytuacji kandydat musi wnieść ponownie opłatę w wysokości II raty, czyli opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu. Co ważne – nie ma potrzeby ponownej weryfikacji dokumentów.

Egzamin ustny – wynik negatywny

W przypadku, gdy kandydat otrzymał pozytywny wynik z egzaminu pisemnego, ale noga powinęła mu się na egzaminie ustnym wówczas kandydat podchodzi ponownie wyłącznie do egzaminu ustnego. Do tej części może podejść nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy. Kandydat zobligowany jest do złożenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu ustnego. W tej sytuacji opłata jest zmniejszona, ze względu na brak egzaminu testowego.

 

Podstawa prawna

Terminy składania dokumentów

Sprawdź terminy składania dokumentów w sesji jesień 2024

terminy składania dokumentów uprawnienia budowlane 1
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com