fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Patron praktyki zawodowej

W przypadku praktyk patrona praktyki zawodowej uznaje się 1 rok praktyki za równorzędny bezpośrednio uczestnictwo w pracach projektowych, patron powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i być czynnym członkiem samorządu zawodowego. Konieczne jest posiadanie co najmniej 5 letniego doświadczenia zawodowego przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Powyższe zagadnienie do przepisów Prawa budowlanego wprowadzono za pośrednictwem „Ustawy deregulacyjnej”. Z pewnością trzeba zwrócić uwagę na to, że między patronem a kierownikiem praktyki występują różnice. Głównie chodzi tutaj o różnice w kwestii zależności formalno-prawnej między opiekunem/kierownikiem a osobą odbywającą praktykę (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Otóż taka zależność występuje jedynie w przypadku kierownika praktyki. Przykładowo, jeżeli  kandydat pracuje w firmie na podstawie umowy o pracę, stażu  lub praktyki pod kierunkiem kierownika robót budowlanych, kierownika budowy lub projektanta potwierdzającego praktykę. Istotnie w przypadku braku zależności formalnoprawnej, mówi się o patronie praktyki.

Patron praktyki zawodowej

Kim jest patron praktyki zawodowej?

Oczywiście w tej kwestii należy posilić się słownikiem. Zgodnie z jego definicją patronem określa się osobę, które sprawuje nad czymś lub nad kimś opiekę. Istotnie za przykład można podać tutaj pracę u projektanta będącego znajomym lub krewnym kandydata na uprawnienia budowlane. W takiej sytuacji zawieranie umowy nie jest konieczne (egzamin na uprawnienia budowlane). Jednak w świetle prawa odbycie praktyki pod patronatem jest dopuszczalne tylko w przypadku praktyki projektowej. Ważnym aspektem jest również to, że rok praktyki jest uznawany za rok bezpośredniego uczestniczenia w pracach projektowych. Aby zostać patronem trzeba również posiadać niezbędne uprawnienia oraz być członkiem izby samorządu zawodowego (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu).

Doświadczenie zawodowe, które musi posiadać patron

Godnym uwagi jest fakt, że patron musi posiadać przynajmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu projektów w zakresie swoich uprawnień budowlanych. Z pewnością odbywanie praktyki pod patronatem  jest bardziej komfortowe, dlatego że nie wymaga zawierania umowy. Głównym celem wprowadzenia patronatu było ułatwienie dostępu do zawodu (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Obecnie więcej podmiotów może realizować praktyki zawodowej. Jednakże trzeba pamiętać, iż niektóre izby nie uznają takich praktyk. Uzasadniają to trudnością ze zweryfikowaniem takich praktyk. W każdym razie warto w tej kwestii zasięgnąć opinii w swojej izbie. Takie działanie nie jest bowiem zgodne z treścią ustawy.

Opiekun praktyki zawodowej

Opiekun praktyki zawodowej to jest osoba bezpośrednia nadzorująca praktykę zawodową kandydata, który ubiega się o uprawnienia budowlane.

Patron praktyki zawodowej to osoba pod opieką, której wykonywana jest praktyka zawodowa.

Praktyka pod patronatem może się odbywać na przykład u krewnego będącego architektem, dzięki temu mamy możliwość odbywania praktyki projektowej w tzw. warunkach domowych bez konieczności zawierania służbowego stosunku z kierownikiem praktyki zawodowej.

(uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Praktyka zawodowa projektowa może odbywać się pod opiekę patrona, może to być wyłącznie osoba, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane, należy do samorządu zawodowego. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Mogą być także osoby, które mają uprawnienia w zakresie ograniczonym.

Można starać się o uprawnienia ograniczone, dzięki wprowadzeniu w  instytucjach patrona znacznie zwiększa się liczba podmiotów, w których można odbywać praktykę projektową. (program uprawnienia architektoniczne)

Kierownik praktyki zawodowej również może czuwać i sprawować nadzór nad praktyką zawodową. To on podczas praktyki wydaje polecenia praktykantowi, dokonuje również oceny przygotowania do zawodu i potwierdza odbycie tej praktyki. Oczywiście kierownik praktyki musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem i zakresem do uprawnień o które ubiega się kandydat. Kierownik praktyki zawodowej musi być czynnym członkiem samorządu zawodowego PIIB przez całą praktykę kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane.

Zmiany w praktyce zawodowej

Ustawa dotycząca inżynierów budownictwa wprowadza zmiany w praktyce zawodowej wszystkich kandydatów na uprawnienia budowlane. Oczywiście ciężko byłoby wskazać jedną najważniejszą zmianę, jednak niezwykle istotna jest z pewnością kwestia zmodyfikowania postrzegania patrona praktyki zawodowej. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Patron praktyki zawodowej – kto może nim zostać?

Nadzór nad każdą praktyką musi pełnić patron praktyki zawodowej, a nie jak to było jeszcze do niedawna – kierownik praktyki. Patron jest zobowiązany do posiadania uprawnień budowlanych w zakresie i specjalności odpowiadającym uprawnieniom, o które ubiega się kandydat. Musi je posiadać od co najmniej 5 lat. Konieczna jest także przynależność do samorządu zawodowego oraz pełnienie samodzielnej funkcji technicznej przy projektowaniu lub na budowie. (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych)

Zgłoszenie o rozpoczęciu praktyki

Ustawa wprowadziła też obowiązek powiadamiania okręgowej izby samorządu zawodowego o kandydacie rozpoczynającym praktykę. W zgłoszeniu oprócz imienia i nazwiska praktykanta zamieszcza się numer uprawnień patrona praktyki zawodowej oraz potwierdzenie wpisu na listę członków izby. Co to zmienia? Jest to pewnego rodzaju gwarancja dla kandydata na uprawnienia. Zyskuje on pewność, że osoba, która patronuje jego praktyce, na sam koniec ją zatwierdzi. Z pewnością przyniesie to wiele korzyści i przede wszystkim spokoju praktykantom. Niestety w przeszłości zdarzało się, że kierownicy praktyk będący równocześnie pracodawcami, opóźniali bądź nawet odmawiali podpisania odpowiednich dokumentów na zakończenie praktyki. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Patron praktyki zawodowej a akceptacja praktyki

Ustawa nakłada na samorząd zawodowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa obowiązek wytyczenia standardów praktyki zawodowej. Jeszcze nie tak dawno temu każda z okręgowych komisji kwalifikacyjnych działała w pełni niezależnie. Skutkowało to odmiennymi wymaganiami, a to bezpośrednio przekładało się na akceptację (bądź nie) praktyki. Praktyka niezaakceptowana w jednej izbie, mogła być zaakceptowana w drugiej. Z tego powodu zdecydowano, że trzeba te standardy ujednolicić. Według nowych przepisów praktyka zawodowa może odbywać się także w konkretnych organach administracji rządowej. Trzeba jednak pamiętać, że w jednostkach, które zarządzają infrastrukturą lub w organach nadzoru budowlanego można przepracować wyłącznie połowę swojej praktyki. (programy do uprawnień budowlanych)

Patron praktyki zawodowej a jej kierownik

Starając się o uprawnienia budowlane, niezwykle istotne jest to, czy osoba nadzorująca lub kierująca naszą praktyką zawodową ma odpowiednie kwalifikacje. Kluczowe jest jednak poznanie różnic między kierownikiem praktyki a jej patronem. To też rozgraniczymy w tym wpisie. Za co odpowiada patron praktyki zawodowej a za co jej kierownik? (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Patron praktyki zawodowej

Patron praktyki to osoba, która ma co najmniej 5 lat doświadczenia projektowego w zakresie swojej specjalności. Nietrudno wywnioskować, że patron jest odpowiedzialny wyłącznie za praktykowanie przy projektach. Pod nadzorem takiego patrona uczestniczymy w bezpośredni sposób w projektowaniu. Taka praktyka trwa rok. Z tą osobą nie musimy mieć powiązań formalno-prawnych, dlatego równie dobrze może to być ktoś znajomy lub członek rodziny. Nasza praca polega wtedy na pomocy przy sporządzaniu projektów. Należy pamiętać, że nasza praktyka projektowa nie zostanie uznana, jeśli w jej przypadku patronat objęła osoba sprawdzająca projekt. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Patron praktyki zawodowej a rola kierownika

Kierownik praktyki zawodowej to rola bardziej sformalizowana. Jest to przełożony praktykanta, który wydaje polecenia i odpowiada za działania podwładnego. To także on na bieżąco ocenia jego pracę. Na kierownika praktyki najczęściej mianuje się kierownika budowy, kierownika prac budowlanych albo projektanta. W tym przypadku jest już potrzebna formalna umowa lub konieczność pracy w tej samej firmie. Warto mieć na uwadze, że osobą nadzorującą naszą praktykę nie może być inspektor nadzoru inwestorskiego. (program uprawnienia architektoniczne)

Patron praktyki zawodowej a jej kierownik: wymagania

Wymagania stawiane zarówno patronom, jak i kierownikom praktyk są identyczne. Osoba wybrana na takie stanowisko musi przede wszystkim posiadać uprawnienia w zakresie i specjalności, które odpowiadają tym wybranym przez praktykanta. Ponadto niezwykle ważne jest opłacanie przez cały okres praktyki składek OC i składek członkowskich izb krajowej i okręgowej. Jest to niezbędny warunek do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wszystkie pozostałe szczegółowe informacje są do znalezienia na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com