Normalizacja i unifikacja

Normalizacja i unifikacja

Przesłankami do normalizacji elementów są:

– moduł przekrojów,

– typizacja przekrojów,

– gabaryty elementów.

Normalizacja i unifikacja
Normalizacja i unifikacja

Jednak normalizacja łączy się bezpośrednio z unifikacją (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). W momencie, kiedy nie ma unifikacji danych wyjściowych do projektowania, to normalizacja nie wystarczy. Idealnym przykładem, który obrazuje związek pomiędzy normalizacją a unifikacją są typowe, prefabrykowane ramy okienne w żelbecie, które:

– zapewniają dobre rozwiązanie zakładania szyb,

– zapewniają szczelność okien,

– podlegają łatwemu montażowi,

– uwzględniają obciążenia,

– spełniają wymagania estetyczne.

Można je traktować jako znormalizowane, jednak musi został spełniony warunek, który mówi o tym, że ich wymiary oraz asortyment typów pozwoli na zaspokojenie zapotrzebowania. Właśnie w tym momencie można spotkać trudność traktowania projektu typowego jako normy.

Zanim zastosuje się w typizacji normy i elementy znormalizowane, żeby móc uzyskać np. znormalizowanie dźwigary, konieczna jest unifikacja:

– obciążeń, które na nie działają,

– odległości pomiędzy nimi,

– ukształtowania konstrukcyjnego.

Żeby mogło do tego dojść, konieczna jest unifikacja poniższych wymagań:

– technologicznych,

– architektonicznych,

– konstrukcyjnych.

W nawiązaniu do powyższego technolodzy powinni zunifikować:

– siatki słupów,

– wysokości pomieszczeń,

– inne gabaryty przestrzenne.

W gestii specjalistów budowlanych jest zweryfikowanie ustalonych parametrów technicznych (światło lub przewodność cieplna).

Projektowanie typowe powinno być stworzone na podstawie:

– badań i studiów istniejących już osiągnięć technicznych, które służą dla tego samego bądź podobnego celu,

– typowych układach funkcjonalnych, które wynikają z rozwijającej się technologii,

– alternatywnych rozwiązań, które pozwalają na wybranie ograniczonej ilości typów,

– optymalnych wskaźnikach techniczno-ekonomicznych,

– szerokiego zastosowania znormalizowanych oraz standardowych elementów oraz materiałów (nauka do uprawnień architektonicznych).

Projekt typowy opracowuje się zgodnie z poniższymi wymaganiami:

– zgodnie z obowiązującymi przepisami i modułem budownictwa przemysłowego,

– z myślą o jednolitym charakterze architektury przemysłowej w Polsce,

– dostatecznie szczegółowo oraz wzorcowo, tak pod względem treści, jak i formy wy konania,

– dla szerokich potrzeb i częstego stosowania,

– stosownie do warunków ekonomicznych w danym okresie rozwoju ekonomicznego.

Rozwój typizacji

Żeby można było zastosować wcześniej wspomniane metody, należy ustalić program i zakres prac. Warunkami rozwoju typizacji są:

– koordynacja zamierzeń,

– kontrola postępu prac.

Jest to ważne w przypadku:

– jednolitości programowania,

– odpowiedniego podziału zagadnień pomiędzy jednostki projektodawcze,

– kontroli realizacji.

Dzięki centralnemu rozwiązywaniu problemów typizacji udało się zyskać dobre wyniki i prawidłowość opracowań poszczególnych zagadnień i tematów.

Kolejność prac typizacyjnych oraz szczegółowy zakres określa się poprzez:

– wieloletnie programy etapowe, które wiążą się z perspektywicznymi planami poszczególnych działów,

– roczne plany danych jednostek (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Dzięki temu postępowaniu można ustalić, że aktualnie typizacja oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa skupia się na pięciu grupach, które masowo się powtarzają. Mowa tutaj o grupach takich jak:

– elementy budowlane,

– ustroje budowlane,

– segmenty i sekcje budynków,

– budynki i budowle przemysłowe,

– zakłady i wyodrębnione oddziały.

Masowość występowania pozwala na określenie hierarchii potrzeb oraz racjonalnego wykorzystywania sił twórczych. W związku z tym w momencie ustalania programów typizacyjnych należy uwzględnić to, że często nie da się objąć tym programem wszystkich obiektów, które występują w budownictwie przemysłowym. Spowodowane to jest przede wszystkim ich ilością oraz tym, że na skutek rozwoju techniki projekty mogą przestać być aktualne.

Dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *