fbpx
program
Uprawnienia Budowlane
 1. Czym jest katastrofa budowlana?
 2. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane  katastrofa budowlana to gwałtowne, niezamierzone  zniszczenie obiektu bud. lub tylko części. Do katastrofy zalicza się również zniszczenie (niezamierzone i gwałtowne) konstrukcyjnych elementów rusztowań, ścianek szczelnych, obudowy wykopów czy też elementów urządzeń formujących.
 3. katastrofa budowlana
  katastrofa budowlana

   

 4. Katastrofą budowlaną nie jest natomiast:

  1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;

  2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;

  3) awaria instalacji.

 5. 2. Kto wchodzi w skład komisji do spraw katastrof budowlanych?

Zgodnie z art. 76 Ustawy Prawo Budowlane komisja jest powoływana natychmiast po katastrofie przez właściwy organ nadzoru budowlanego.  Zadaniem komisji jest ustalenie okoliczności i przyczyn zajścia katastrofy budowlanej, ale również opracowanie zakresu czynności jakie należy podjąć aby zlikwidować zagrożenie. Organ nadzoru budowlanego ma za zadanie powiadomić organ wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeśli organem pierwszego stopnia jest właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, powiadamia on jedynie Głównego Inspektora.

W skład komisji wchodzą: przedstawiciel właściwego organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawcy lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe. Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani:

 • inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego;
 • projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych;
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami

 

3. Jakie są obowiązki kierownika budowy w czasie katastrofy

Zgodnie z art. 75 Ustawy Prawo Budowlane kierownik budowy jest obowiązany:

 • przeciwdziałać rozwojowi skutków katastrofy i zorganizować pomoc poszkodowanym;
 • zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny katastrofy budowlanej, które prowadzi organ nadzoru budowlanego. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku wykonywania czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. W sytuacji takiej należy szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miarę możliwości, na fotografiach.
 • niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
  1. właściwy organ,
  2. właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
  3. inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
  4. inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.

Podczas katastrofy budowlanej obowiązki takie same ma właściciel, zarządca lub użytkownik.

 

 

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com