fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Gdy przystępujemy do egzaminu na uprawnienia budowlane pierwszy krok jaki musimy pokonać to test pisemny. Jest on powszechnie uważany za prostszy w porównaniu z drugim krokiem, z którym przyjdzie nam się spotkać. Jednakże nic nie przyjdzie nam łatwo bez dokładnego i sumiennego przygotowania.(testy na uprawnienia budowlane) Warto o tym pamiętać, ponieważ zdawalność tej części z roku na rok spada. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest odpowiedzialna za wybór wszystkich pytań do egzaminu.

Na chwilę przed egzaminem Izba udostępnia na swojej stronie dokładne zestawienie wszystkich obowiązujących aktów prawnych i norm. Ich znajomość jest musem w danej sesji egzaminacyjnej. Stworzona zostaje jedna, wielka baza zawierająca tysiące pytań.(akty prawne do egzaminu) Następnie z niej losowo wybiera się pytania dla każdej specjalności i rodzaju uprawnień.

Każdy egzamin do pytań ma trzy odpowiedzi. Jednak bez obaw, zdający mogą trochę odetchnąć z ulgą, gdyż zawsze tylko jedna z tych odpowiedzi jest prawidłowa. Rodzaj uprawnień i to czego dotyczą skutkuje w zróżnicowanych zasadach egzaminu. Każdy ma inna liczbę pytań, więc do zdania też jest inna ilość wymaganych prawidłowych odpowiedzi. Zakres i czas egzaminu również zależny jest od jego rodzaju. Najcięższymi do osiągnięcia są uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.(szczegółowy program egzaminu) Ten egzamin zawiera 90 pytań i tak: 63 są o prawie budowlanym, 18 o warunkach BHP i ostatnie 9 o postępowaniu administracyjnym. Czas trwania to 135 minut, a najważniejsze, czyli by egzamin uznany był za zaliczony, trzeba zdobyć 68 prawidłowych odpowiedzi.

Najkrótszy z egzaminów

Najkrótszy egzamin to ten na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi lecz w ograniczonym zakresie. Zawiera on o połowę mniej pytań testowych tj. 45. Analogicznie, 32 z nich dotyczą prawa budowlanego, dalej 9 to pytania o BHP i ostatnie 4 są o prawie administracyjnym. Kiedy następuje czas egzaminu nie ma szans na żadne porozumiewanie się pomiędzy kandydatkami, ponieważ każda okręgowa izba samorządu zawodowego wyznacza ten sam dzień i godzinę.(egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

W jaki sposób przebiega egzamin pisemny na uprawnienia budowlane?

Egzaminy pisemne na uprawnienia budowlane przeprowadza się w dwóch sesjach egzaminacyjnych, w sesji jesiennej oraz wiosennej. Egzaminy pisemne organizuje się zawsze w tym samym dniu  we wszystkich okręgowy w izbach Inżynierów Budownictwa.

Po przeprowadzeniu egzaminów pisemnych przystępuje się do egzaminów ustnych..

Osoby biorące udział w egzaminach informuje się co najmniej miesiąc wcześniej o konkretnym terminie egzaminów ustnych i pisemnych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

egzamin pisemny na uprawnienia budowlane
egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Po przybyciu na egzamin dostaje się zamkniętą kopertę z przygotowanym zestawem pytań. Przewodniczący rozpoczyna egzamin.

Jaki charakter mają pytania na egzaminie pisemnym?

Pytania na egzaminie pisemnym na uprawnienia budowlane układa się w sposób logiczny. Nie są raczej podchwytliwe lecz oczywiste. Aby jednak na nie odpowiedzieć należy posiadać rzetelną wiedzę z zakresu aktów prawnych. Polska izba inżynierów budownictwa udostępnia kandydatom pytania, które powinno się opracować i na tej podstawie przygotować do egzaminu. W ten sposób nauka ułatwia zdanie tego egzaminu, które wcale nie jest łatwym wyzwaniem. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Zaliczony egzamin pisemny ważny jest 3 lata. W przypadku gdy nie mamy możliwości przystąpienia do egzaminu ustnego, w czasie gdy mamy zaliczony egzamin pisemny, można przystąpić do egzaminu ustnego w innym terminie. W przypadku niezdania egzaminu pisemnego, można zdawać go kolejny raz, po upływie dopiero 3 miesięcy, a więc zdaje się go zazwyczaj w kolejnej sesji egzaminacyjnej. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Praktyczne wskazówki dotyczące egzaminu pisemnego?

Egzamin pisemny jest przeprowadzany w formie testu, który składa się z 30 do 90 pytań ,które są zależne od rodzaju uprawnień budowlanych. Pytania dotyczą następujących zagadnień :ustawy oraz innych ustaw, które odpowiadają zakresowi specjalności uprawnień budowlanych to jest około 70% pytań,

warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych około 20% pytań i postępowania administracyjnego około 10% pytań. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Jak przygotować się to egzaminu pisemnego?

Podstawowym sposobem przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane jest nauka pytań egzaminacyjnych. Przykładowe pytania są wcześniej znane. Komisja kwalifikacyjna PIIB publikuje zbiory pytań, które mają kandydatom ułatwić zapoznanie się z stopniem trudności egzaminu. Jeśli chcesz ułatwić sobie naukę, to warto zapoznać się z naszym programem, który został przygotowany specjalnie po to, aby nauka do egzaminu była przyjemniejsza i łatwiejsza. Zawiera on zarówno bazę przykładowych pytań, publikowanych przez PIIB, jak i pytania egzaminacyjne z lat ubiegłych. Program posiada wiele użytecznych funkcji wspomagających naukę. Niezbędne do dobrego przygotowania się do egzaminu jest także kilkukrotne przeczytanie ze zrozumieniem obowiązujących aktów prawnych, które regulują proces budowlany. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ustawę Prawo budowlane, rozporządzenia w zakresie BHP oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Liczba pytań, czas i zakres egzaminu

Ilość pytań testowych, a także czas oraz zakres egzaminu nie jest taki sam dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych. Zależy to  od rodzaju oraz zakresu uprawnień budowlanych, o które ubiega się kandydat. Dzieli się je na następujące grupy:

  • uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowani i do kierowania robotami budowlanymi;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowani robotami budowlanymi;
  • uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane – Warunki dopuszczenia

Każdy kto chce być dopuszczony do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane musi spełnić określone warunki. Należy potwierdzić posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz potwierdzić odbycie praktyki zawodowej. Bezpośrednim warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Dla bezpieczeństwa warto zabrać na egzamin bankowe potwierdzenie dokonania opłaty.

Data i miejsce egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane odbywa się przynajmniej dwa razy do roku. Zazwyczaj termin ustalony jest na wiosnę i na jesień. Egzamin odbywa się we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów w tym samym czasie. Za ustalenie daty odpowiedzialna jest komisja kwalifikacyjna. Ustalona data jest podawana do wiadomości publicznej na co najmniej 90 dni przed egzaminem. Miejsce, w którym odbywa się egzamin jest ustalane niezależnie przez każdą Okręgową Izbę Inżynierów. Na minimum miesiąc przed datą egzaminu na uprawnienia budowlane, każdy z kandydatów otrzymuje listem poleconym informacje o dopuszczeniu do egzaminu. W liście podana jest również data oraz miejsce egzaminu.

Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane ogłaszają członkowie okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Wynik jest znany zazwyczaj po kilku godzinach od zakończenia egzaminu. Jeśli rezultat jest pozytywny, to ustalana jest data egzaminu ustnego dla każdego z kandydatów. Natomiast w przypadku wyniku negatywnego, można przystąpić do kolejnych sesji egzaminacyjnych. Kwalifikacja wykształcenia i praktyki zawodowej nie traci swojej ważności, a więc nie ma konieczności ponownego składania dokumentów. Należy jednak ponownie dokonać opłaty za egzamin pisemny i ustny. Jeśli kandydat nie zaliczy egzaminu, to ma prawo wglądu w udzielone przez siebie odpowiedzi oraz punktacje komisji egzaminacyjnej.

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Godnym uwagi jest fakt, że aby móc podejść do egzaminu ustnego najpierw należy zdać egzamin pisemny. Istotnie jest on przygotowywany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną (programy do uprawnień budowlanych). Oczywiście zakres materiału na egzaminie jest uzależniony  od rodzaju oraz zakresu uprawnień, o które stara się kandydat.

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Egzamin pisemny na ograniczone uprawnienia budowlane jest ostatnim etapem kwalifikacji, gdy staramy się o nadanie uprawnień budowlanych. Egzamin dzieli się na dwie części: pisemną i ustną. Ich długość oraz liczba pytań zależą od rodzaju oraz zakresu wybranych przez nas uprawnień. (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Egzamin pisemny na ograniczone uprawnienia budowlane – struktura egzaminu

W przypadku każdej specjalności egzamin na łączne ograniczone uprawnienia budowlane zawiera 60 pytań testowych. Pytania są jednokrotnego wyboru, co oznacza, że tylko jedno spośród trzech rozwiązań jest prawidłowe. Na rozwiązanie testu przeznacza się 90 minut. Aby go zdać, musimy uzyskać co najmniej 45 poprawnych odpowiedzi. W przypadku ubiegania się o uprawnienia ograniczone oddzielne nasz egzamin jest nieco krótszy, ponieważ trwa 70 minut i zawiera 45 pytań. Aby zaliczyć egzamin, potrzebujemy minimum 34 dobre odpowiedzi. (testy uprawnienia budowlane)

Egzamin pisemny na ograniczone uprawnienia budowlane – zakres wiedzy

W teście odpowiadamy między innymi na pytania z zakresu prawa budowlanego a także ustaw i aktów związanych z wybraną specjalizacją. Znajdziemy tam też pytania sprawdzające naszą wiedzę z BHP w czasie wykonywania prac budowlanych oraz pytania o postępowanie administracyjne. Ilość pytań zależna jest od rodzaju uprawnień, o które się ubiegamy. W przypadku uprawnień łącznych otrzymujemy 42 pytania o prawo budowlane, 12 pytań dotyczących BHP i 6 o postępowanie administracyjne. Do uprawnień oddzielnych otrzymujemy 32 pytania o prawo i akty, 9 o bezpieczeństwo i higienę pracy, 4 dotyczące postępowania administracyjnego. (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Egzamin pisemny na ograniczone uprawnienia budowlane – tytuł mistrza/technika

Egzamin pisemny możemy również zdawać, gdy posiadamy wyłącznie tytuł technika lub mistrza. W takiej sytuacji egzamin trwa 70 minut i składa się z 45 pytań. Tak samo jak w przypadku egzaminu na uprawnienia oddzielne, otrzymujemy 32 pytania dotyczące prawa budowlanego, 9 o BHP a także 4 o postępowanie administracyjne. Aby zdać egzamin musimy odpowiedzieć dobrze na co najmniej 34 pytania. (program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń

Jeżeli chodzi o powyższe uprawnienia, to egzamin składa si e z 90 pytań testowych. Az 63 pytania dotyczą ustawy Prawo budowlane i związanych z nią ustaw i aktów wykonawczych w zakresie wybranej specjalności. Z kolei 18 pytań jest związanych z przepisami BHP przy pracach budowlanych. Natomiast 9 pytań dotyczy postępowania kwalifikacyjnego (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Ważnym aspektem jest czas trwania egzaminu. Otóż trwa on 135 minut. Jeżeli udzielimy 68 poprawnych odpowiedzi, wówczas egzamin zostanie zaliczony.

Uprawnienia odrębne do projektowania lub kierowania robotami bez ograniczeń

W przypadku testu na ww. uprawnienia, to składa się on z 75 pytań. Aż 53 pytania są związane ze znajomością prawa budowlanego i przepisów pokrewnych. Z kolei 15 pytań dotyczy znajomości warunków BHP. Kolejne 7 to pytania z zakresu  postępowania administracyjnego (egzamin na uprawnienia budowlane). Na rozwiązanie egzaminu kandydat ma 115 minut. Aby zdać konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na minimum 57 pytań.

Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami w ograniczonym zakresie

Egzamin na powyższe uprawnienia jest złożony z 60 pytań. Wśród nich 42 związane s a z prawem budowlanym oraz dotyczących go ustaw. Istotnie należy wspomnieć, że pytania te mogą także dotyczyć aktów wykonawczych. Powyższy egzamin obejmuje także 12 pytań związanych z BHP przy robotach budowlanych oraz 6 pytań z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Na napisanie egzaminu kandydat ma 90 minut (uprawnienia budowlane 2019). Minimalna liczba odpowiedzi konieczna do zdania wynosi 45 pytań.

Z kolei egzamin pisemny na uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie zawiera nieco mniej pytań. Otóż kandydat spotka si e tutaj z 45 pytaniami. Cztery z nich wiążą się z postępowaniem  kwalifikacyjnym. 9 pytań dotyczy przepisów BHP. Aż 32 pytania są z zakresu ustawy Prawa budowlanego i związanych z nią ustaw. Oczywiście ustawy dotyczą specjalności, o którą ubiega się kandydat. Na napisanie egzaminu mamy 70 minut (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Jeżeli udzielimy przynajmniej 34 poprawne odpowiedzi, wówczas egzamin zostanie zaliczony. 

Godnym uwagi jest fakt, że test dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza zawiera łącznie 45 pytań testowych. Kandydaci mają 70 minut na napisanie egzaminu. Oczywiście, aby zdać należy odpowiedzieć prawidłowo na 34 pytania.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com