fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

DZIAŁKA Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ – JAK PRZENIEŚC POZWOLENIE NA NOWEGO NABYWCĘ?

Jeżeli staliśmy się nowymi posiadaczami działki, która otrzymała już pozwolenie na budowę niestety nie od razu możemy ruszyć z budową zamierzonego obiektu lub ją kontynuować. Przed przystąpieniem do prac musimy stać się najpierw podmiotem posiadającym pozwolenie na budowę – każde pozwolenie ma określony podmiot i tylko on jest upoważniony do prowadzenia prac. Prowadzenie budowy przez inną osobę niż wskazana w takiej decyzji (nowego właściciela działki) jest traktowane jako samowola budowlana, nawet jeśli prace są realizowane zgodnie z projektem zatwierdzonym tą decyzją. Jedynym przypadkiem, gdy prawa do budowy przechodzą na nowego właściciela działki jest dziedziczenie i zostanie spadkobiercą. W tym wypadku pozwolenie przechodzi na nowego właściciela na mocy prawa dziedziczenia.

 

DZIAŁKA Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

W jaki sposób przenieść pozwolenie na nowego nabywcę?

Artykuł 40 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane reguluje kwestię przeniesienia praw na nowego nabywcę. Jeżeli zostaliśmy nowymi inwestorami (np. w wyniku kupna działki lub terenu) musimy dopełnić formalności, które uczynią nas nowym podmiotem wskazanym w pozwoleniu na budowę. Na początku musimy uzyskać zgodę na przeniesienie od poprzedniego inwestora, dla którego decyzja była wydana. Pierwotne pozwolenie nie może wcześniej ulec przedawnieniu i wygasnąć do dnia wydania wykonalnej decyzji o przeniesieniu pozwolenia na nowego inwestora.  Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli:

 • budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna;
 • budowana została przerwana na okres dłuższy niż 3 lata.

Ponadto istotny jest fakt, iż przenosząc pozwolenie na nowego nabywcę, w pełni akceptujemy jego założenia. Musimy także dysponować odpowiednimi dokumentami własności o posiadaniu prawa do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane.

Aby uzyskać przeniesienie pozwolenia, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami, do organu, który wydał pierwotną decyzję (starostwo powiatowe, urząd wojewódzki, urzędy dzielnicowe m. st. Warszawy). Jeżeli pozwolenie zostało wydane przez organ wyższej instancji, w wyniku procedury odwoławczej, nasz wniosek składamy do urzędu. Urząd ten powinien być wybrany zgodnie z procedurami jako urząd podstawowy powinien wydać decyzję o pozwoleniu.

Odpowiedni wniosek o przeniesienie pozwolenia na nowego inwestora

Odpowiedni wniosek o przeniesienie pozwolenia na nowego inwestora powinien zawierać:

 • miejscowość i datę sporządzenia;
 • oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko dotychczasowego inwestora) wraz ze wskazaniem jego adresu;
 • oznaczenie adresata wniosku (organu, który wydał pozwolenie na budowę);
 • wskazanie podstawy prawnej wniosku (przykładowo o treści: „Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wnoszę o przeniesienie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę”);
 • wskazanie decyzji, która ma zostać przeniesiona (określenie organu, który ją wydał, numeru i daty jej wydania);
 • określenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona;
 • własnoręczny i czytelny podpis wnioskodawcy.

Wraz z wnioskiem musimy dostarczyć

Wraz z wnioskiem musimy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał);
 • Oświadczenie przyszłego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji;
 • Zgoda inwestora (strony), dla którego wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu;
 • Dziennik budowy (jeżeli budowa została już rozpoczęta i minęły ponad 3 lata od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę)
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej. Wynosi ona 90 zł. Zwolnione z opłaty są  przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące budownictwa mieszkaniowego, a także wnioski składane przez jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego).

Następnie należy czekać na decyzję urzędu, co zajmie nie dłużej niż miesiąc (Jeżeli termin się wydłuży, zostanie przesłana informacja). Czas może się przedłużyć w wypadku braku wszystkich wymaganych dokumentów, których uzupełnienie konieczne jest w przeciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o niekompletności wniosku.

Po tym okresie urząd wydaje decyzję o przeniesieniu pozwolenia na nowego nabywcę. Wtedy można przystąpić do dalszych prac budowlanych, zgodnych z wcześniej przyjętymi warunkami, zawartymi w wydanym pozwoleniu.

Urząd może również wydać decyzję odmowną

Urząd może również wydać decyzję odmowną, jeżeli:

 • inwestor, dla którego wydana była pierwotna decyzja, nie wyrazi zgody na jej przeniesienie;
 • nowy podmiot ubiegający się o przeniesienie pozwolenia nie przedstawi dokumentów stwierdzających prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • nowy nabywca nie przyjmie wszystkich warunków zawartych w wydanym wcześniej pozwoleniu na budowę.

Od otrzymanej decyzji obowiązuje możliwość odwołania, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jeżeli chcemy dokonać zmian w projekcie budowlanym, dla którego przeniesione zostało na nas pozwolenie na budowę, musimy najpierw sprawdzić, czy są to istotne. Istotę tych zmian porównuje się z zatwierdzonym projektem budowlanym lub pozwoleniem na budowę. Jeżeli są one znaczące, to po przekazaniu zezwolenia na budowę należy ubiegać się o zmianę decyzji pozwolenia na budowę. Należy przy tym przedstawić nowy projekt.  Odpowiedni projektant powinien stwierdzić, czy zakres zmian wykracza poza ten, dla którego uzyskane było pozwolenie pierwotne. Jeżeli nie są to zmiany wymagające nowego pozwolenia, wystarczy zamieszczenie odpowiednich zmian w projekcie budowlanym. Wprowadza się je w formie rysunku i opisu odstąpienia od pierwotnego projektu.

W tym wypadku nie jest konieczne uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com