fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zwiększenie bezpieczeństwa w razie pożaru

Aby móc zwiększyć bezpieczeństwo w przypadku pożaru, należy ustalić minimalne odległości pomiędzy budynkami produkcyjnymi, magazynowymi bądź otwartymi składowiskami. W sytuacji, kiedy nie występuje zagrożenie wybuchem, odległości te wynoszą od 10 do 20 m (uprawnienia budowlane 2021). Te pomieszczenia, które są zagrożone wybuchem powinny znajdować się na najwyższej kondygnacji budynku. Należy je oddzielić od innych pomieszczeń ścianami. Ważne jest, żeby ich odporność na parcie wynosiła 15 kN/m2.

Bezpieczeństwo w razie pożaru
Bezpieczeństwo w razie pożaru

Nad tymi pomieszczeniami, które są zagrożone wybuchem powinno się stosować lekkie dachy, które wykonuje się z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych. Dodatkowo ich masa nie może być większa niż 75 kg/m2 rzutu. Liczy się to bez obciążeń od elementów konstrukcji nośnej dachu, którymi są:

– podciągi,

– wiązary,

– belki.

Zadaniem lekkich przekryć dachowych, dużych okien i drzwi, które otwierają się na zewnątrz jest stworzenie takich warunków, że w sytuacji wybuchu fala ciśnienia będzie mogła znaleźć ujście i dzięki temu zniszczeniu nie ulegnie konstrukcja budynku. W sytuacji, kiedy okna i drzwi w pomieszczeniach, które są zagrożone wybuchem, mają metalową konstrukcję, to należy zadbać o ich zabezpieczenie przed iskrzeniem w czasie zamykania.

Bezpieczne wyjście

Bezpieczne wyjście powinno znajdować się w każdym pomieszczeniu, w którym mogą przebywać ludzie. Wyjście to powinno być skierowane bezpośrednio:

– na przestrzeń otwartą,

– do innej strefy pożarowej,

– na poziome bądź pionowe drogi komunikacji ogólnej (drogi ewakuacyjne).

Należy pamiętać o tym, że wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Ich szerokość powinna być dopasowana do liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w danym pomieszczeniu. Zakłada się, że szerokość powinna wynosić:

– 0,6 m szerokości wyjścia na 100 osób,

– nie mniej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy.

Drzwi ewakuacyjne z budynku muszą się otwierać na zewnątrz. Długość przejścia w pomieszczeniu mierzy się od najdalszego miejsca, w którym może być człowiek aż do wyjścia na drogę ewakuacyjną. Zależy ona od:

– liczby dojść,

– liczby kondygnacji,

– kategorii zagrożenia ludzi,

– kategorii zagrożenia wybuchem,

– wysokości pomieszczeń,

– stosowania urządzeń tryskaczowych.

Instalacja wodociągowa do celów przeciwpożarowych

Instalacja wodociągowa do celów przeciwpożarowych jest najważniejszą rzeczą dla ochrony przeciwpożarowej zakładu. Istotne jest to, żeby była ona sprawna. W każdym zakładzie przemysłowym powinno się przygotować system obiegowy instalacji wodociągowej przewodami, których średnica wynosi 100 mm. Hydranty umiejscawia się wzdłuż dróg i dojazdów, a odstępy od nich nie powinny być większe niż 100 m. Maksymalna odległość budynku od najbliższego hydrantu nie powinna przekraczać 25 m (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia).

Woda do celów przeciwpożarowych w zakładach pracy ma to samo źródło, co woda, którą wykorzystuje się do celów sanitarnych oraz technologicznych. Te fabryki, które znajdują się w granicach jednostek osadniczych mogą pobierać wodę z urządzeń do dostarczania wody dla tych jednostek. W sytuacji, kiedy jest niedostateczny poziom wody w jednostce osadniczej, konieczne jest wybudowanie wodnych zbiorników przeciwpożarowych, które będą miały wymaganą pojemność. Alternatywą jest także dostosowanie innych źródeł wody do warunków poboru przez jednostki straży pożarnej.

W jaki sposób wygląda przystosowanie naturalnych i sztucznych zbiorników oraz studni do poboru wody do celów przeciwpożarowych? Przede wszystkim muszą powstać studzienki ssawne bądź inne urządzenia. Ich zadaniem jest pobór wody. Jednocześnie należy zadbać o to, żeby były odpowiednio zabezpieczone przed zamuleniem i zamarzaniem.

Droga pożarowa

Konieczne jest to, żeby zapewnić dojazd samochodów pożarniczych do:

– każdego budynku produkcyjnego, magazynowego i usługowego na terenie zakładu przemysłowego,

– urządzeń technologicznych,

– placów składowych,

– wiat o powierzchni powyżej 1000 m2,

– ujęć wodnych zbiorników.

Odległość drogi pożarowej od ścian poszczególnych rodzajów budynków oraz związanych z nimi urządzeń technologicznych, placów składowych i wiat przeznaczonych do składowania materiałów ustala się dla każdej drogi odrębnie w granicach od 5 do 25 m

Drogi pożarowe, które znajdują się na terenach zakładów produkcyjnych oraz w magazynach muszą być szerokie na co najmniej 3,5 m. Minimalna szerokość dróg pożarowych prowadzących do budynku na całej długości obiektu oraz na odcinku 10 m przed i poza budynkiem powinna wynosić 4 m. Nie powinno się stosować na powyższym odcinku stałych elementów zagospodarowania i zadrzewienia terenu w odległości mniejszej niż 0,5 m od krawędzi jezdni.

Droga pożarowa powinna być tak skonstruowana, żeby możliwy był przejazd pojazdu bez zawracania (pytania na egzamin ustny do uprawnień). W sytuacji, kiedy droga pożarowa nie ma przejazdu, powinna się ona kończyć:

– placem manewrowym o wymiarach minimum 20×20 m,

– objazdem pętlicowym,

– innym rozwiązaniem równorzędnym.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com