Uprawnienia budowlane związane z nadzorem inwestorskim

Uprawnienia budowlane związane z nadzorem inwestorskim

Zawód inspektora nadzoru inwestorskiego związany jest z posiadaniem określonych uprawnień budowlanych. Osoba ta musi posiadać wiedzę na temat prawa budowlanego. Funkcję inspektora nadzoru budowlanego nie może pełnić kierownik robót lub kierownik budowy. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Uprawnienia budowlane związane z nadzorem inwestorskim

Uprawnienia budowlane związane z nadzorem inwestorskim

Kto może być inspektorem nadzoru inwestorskiego?

Inspektorem nadzoru inwestorskiego może zostać osoba, która ma uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiada wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, ma wiedzę z zakresu prawa budowlanego i polskich norm budowlanych, posiada wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, która dostosowana jest do odpowiedniego rodzaju stopnia skomplikowania robót, musi mieć ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz może być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego np. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Inspektor budowlany może prowadzić kontrolę bez obecności inwestora. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Wojewódzki i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może w czasie kontroli budynku zażądać dostarczenia dodatkowych ekspertyz oraz ocen technicznych. Takie sytuacje zdarzają się jeżeli inspektor posiada uzasadnione wątpliwości, które dotyczą jakości wyrobów budowlanych, jakości przeprowadzonych robót budowlanych podczas stanu technicznego danego obiektu. W tym przypadku dokumentacja musi trafić do powiatowego inspektoratu. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Inspektor budowlany może wydawać polecenia kierownikowi budowy. W takiej sytuacji wszelkie polecenia muszą być zanotowane w dzienniku budowy.

Wiąże się to z wykrycie nieprawidłowości, które stanowią zagrożenie dla życia ludzkiego. W tej sytuacji kierownik musi wprowadzać poprawki, które wskazane są przez inspektora.

Kiedy zatrudnienie inspektora nadzoru jest obowiązkowe?

Starosta wydając decyzję o pozwoleniu na budowę może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku wysokiego stopnia skomplikowania domu, czy też robót budowlanych. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Mało kiedy dotyczy to domu rodzinnego, zazwyczaj dotyczy to większych inwestycji. Zatrudnienie inwestora jest obowiązkowe, w przypadku budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2500 m3. Dotyczy to również większych budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz budynków i budowli o wysokości 15 m i większej. (testy uprawnienia architektoniczne)

 

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.