Uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej

Uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej

Uprawnienia hydrotechniczne uprawniają do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych, a także budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej

Uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej

W celu uzyskania uprawnień w tej specjalności należy posiadać ukończone studia na kierunku odpowiednim, lub pokrewnym. Odbywa się to godnie z zestawieniem lub uzyskaniem tytułu zawodowego technika czy też mistrza zawodowego. Konieczne jest również odbycie praktyki zawodowej. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

W przypadku uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie, uprawnienia posiadacza do projektowania obiektów budowlanych, czy kierowania robotami budowlanymi, w zakresie budowli hydrotechnicznych czwartej klasy ważności, a w przypadku budowli morskich, czwartej klasy chronionego obszaru w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (testy 2019 uprawnienia)

Kto może ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej?

Do egzaminu na uprawnienia budowlane specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej mogą podejść osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunkach melioracja. Kierunkiem tym może też być budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska i budownictwo. Tutaj wymagane jest również półtoraroczna praktyka na budowie.

Osoby przystępujące do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie, muszą posiadać tytułu zawodowego mistrza lub technika. Możliwe jest również posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w następujących specjalnościach: technik budownictwa, technika budownictwa wodnego, technika budownictwa wodno-melioracyjnego, technika inżynierii środowiska i melioracji. W tym przypadku należy odbyć 4 letnią praktykę zawodową na budowie. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Jak przebiega egzamin?

Aby zdobyć uprawnienia budowlane należy zdać egzamin. Jego pierwszą częścią jest egzamin pisemny, uważa się że jest on najłatwiejszy.  Warto jednak się do niego odpowiednio przygotować i wiedzieć w jaki sposób przebiega, by wszystko wypadło pozytywnie. Wszystkie testy przygotowuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w oparciu o aktualne przepisy. Egzaminy pisemne odbywają się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym czasie. Data ustalana jest przez komisję kwalifikacyjną.

 

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.