fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Sprawdź czy możesz starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie

uprawnienia w ograniczonym zakresie

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane ograniczone

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie nie dają tak dużych możliwości do projektowania i kierowania robotami budowlanymi jak uprawnienia bez  ograniczeń. Prawo budowlane dokładnie wskazuje jak wyglądają obostrzenia dla poszczególnych specjalności. Jednocześnie w przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie wymagane wykształcenie nie jest tak wysokie. O uprawnienia w ograniczonym zakresie może starać się technik, a nawet mistrz budowlany.

Czy uzyskanie uprawnień w ograniczonym zakresie ma sens ?

uprawnienia budowlane ograniczone

Uprawnienia ograniczone projektowe czy wykonawcze?

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie wymagają udokumentowania, w procesie kwalifikacyjnym, odpowiedniego wykształcenia. W przypadku tych uprawnień mogą to być:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub
studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności.

Ponadto należy udokumentować odbytą praktykę budowlaną. Dla uprawnień projektowych praktykę należy odbyć przy sporządzeniu projektów (roczna praktyka) oraz na budowie (roczna praktyka). Co warte podkreślenia długość praktyki jest taka sama jak w przypadku uprawnień bez ograniczeń. Warto więc zastanowić się nad zdobyciem uprawnień bez ograniczeń, co oczywiście wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniego wykształcenia (sprawdź).

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ograniczone

W przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie sytuacja się nieco komplikuje, ponieważ długość praktyki budowlanej jest ściśle skorelowana z wykształceniem. W tym przypadku wymaga się odbycia praktyki wyłącznie na budowie (nie jest wymagana praktyka w biurze projektowym).

 

Zależność pomiędzy wykształceniem i długością praktyki na budowie wygląda następująco:

 

Wykształcenie

Praktyka na budowie

ukończone studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności

półtora roku

ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

półtora roku

ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

trzy lata

posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza (w zawodach związanych z budownictwem określonych w przepisach, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności)

cztery lata

posiadanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w zawodzie nauczanym na poziomie technika (w zawodach związanych z budownictwem określonych w przepisach, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności)

cztery lata

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ograniczone

Uzyskanie uprawnień łącznie do projektowania i kierowania w ograniczonym zakresie możliwe jest po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności.

Praktyka budowlana jaką należy się wykazać podczas składania dokumentów w procesie kwalifikującym kandydata do egzaminu na uprawnienia budowlane wynosi rok przy sporządzeniu projektów oraz półtora roku na budowie. 

 

Jak wygląda egzamin pisemny na uprawnienia w ograniczonym zakresie?

Egzamin pisemny uprawnień ograniczonych

Samo posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz odbyta praktyka budowlana nie wystarczą do zdobycia uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie. Mając dokumenty potwierdzające wykształcenie i praktykę możliwe jest podejście do egzaminu na uprawnienia. Egzamin składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej. 

W pierwszej kolejności zawsze odbywa się egzamin pisemny. Jest on skonstruowany w formie testu z jedną prawidłową odpowiedzią i wielu z nas formą przypomina egzamin na prawo jazdy. Egzamin pisemny odbywa się w całej Polsce jednego dnia, o ten samej godzinie. Pozytywny wynik z testu dopuszcza do kolejnej części jaką jest egzamin ustny. 

Czas na napisanie egzaminu oraz liczba pytań jaka znajduje się na karcie egzaminacyjnej zależy od rodzaju uprawnień o jakie występuje kandydat. W przypadku podejścia do egzaminu na ograniczone uprawnienia projektowe lub ograniczone uprawnienia do kierowania robotami czas ten wynosi 70 minut. Kandydat który zdaje egzamin na uprawnienia łącznie do projektowania i kierowania w ograniczonym zakresie ma tego czasu więcej, bo aż 90 minut.

Szczegóły dotyczące zakresu egzaminów określa załącznik do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych – Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane.

Czy egzamin w ograniczonym zakresie jest prostszy niż ten bez ograniczeń?

Czy egzamin w ograniczonym zakresie jest prostszy niż ten bez ograniczeń? I tak, i nie. 

Po pierwsze należy zauważyć, że czas na napisanie egzaminu dla osób starających się o uprawnienia bez ograniczeń jest dłuższy o 45 minut. Wydłużenie tego czasu nie jest jednak bezpodstawne. Ilość pytań znajdująca się na karcie egzaminacyjne jest odpowiednio większa w przypadku uprawnień nieograniczonych. Ilość wymaganych poprawnych odpowiedzi jest określona procentowo, w zależności od ilości pytań. Statystycznie więc oba egzaminy, zarówno dla uprawnień nieograniczonych jak i w  ograniczonym zakresie, dają taką samą szansę na zaliczenie. 

Dlaczego więc egzamin w ograniczonym zakresie uważany jest niejednokrotnie za ten prostszy? Zakres materiału jaki musi umieć kandydat jest mniejszy. Izba Inżynierów oraz Izba Architektów przed każdym egzaminem publikują wykaz przepisów oraz wykaz norm jakie musi umieć osoba starająca się o uprawnienia. Dla uprawnień w ograniczonym zakresie ilość tych aktów i norm jest mniejsza.

pytania w ograniczonym zakresie

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

CZAS TRWANIA EGZAMINU

Czas, jaki kandydat ma na udzielenie odpowiedzi na egzaminie pisemnym dla uprawnień łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi wynosi 90 minut.

ZAKRES PYTAŃ

Test stanowiący egzamin pisemny składa się w tym przypadku z 60 pytań. Wśród nich 42 pytania dotyczą Prawa budowlanego oraz ustaw i aktów wykonawczych ściśle związanych ze specjalnością o jaką ubiega się kandydat. Kolejne 12 pytań to pytania z BHP, zaś następne 6 to pytania z kodeksu postępowania administracyjnego. W celu uzyskania pozytywnego wyniku należy odpowiedzieć poprawnie na zaledwie 45 pytań.

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - rozłącznie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi

CZAS TRWANIA EGZAMINU

Najmniej czasu, bo tylko 70 minut mają osoby przystępujące do egzaminu w ograniczonym zakresie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi.

ZAKRES PYTAŃ

Najkrótszy czas pociąga za sobą najmniejszą liczbą pytań ze wszystkich dostępnych możliwości egzaminu pisemnego. W tym przypadku kandydat zostaje poproszony o udzielenie 45 odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku należy odpowiedzieć poprawnie na 34 pytania.  Na karcie egzaminacyjnej znajdują się 32 pytania dotyczące ustawy Prawo budowlane i wszelkich innych ustaw, aktów wykonawczych i przepisów dotyczących wybranej specjalności. Dodatkowo szczegółowy program egzaminów określa, że znajdą się tam również 4 pytania z KPA oraz 9 pytań tematyki bezpieczeństwa i higiena pracy w czasie wykonywania robót budowlanych. 

Kto przygotowuje pytania na egzamin

Egzamin pisemny w ograniczonym zakresie, podobnie jak każdy inny egzamin na uprawnienia budowlane, przygotowuje Komisja Kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów Rzeczypospolitej. Przygotowując egzamin komisje ściśle przestrzegają regulaminów postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.  Pytania zadawane podczas egzaminu pisemnego dotyczą przepisów, które są wyszczególnione w wykazie publikowanym przed daną sesją egzaminacyjną. Na egzaminie pisemnym nie ma pytań praktycznych, a wyłącznie pytania z rozporządzeń, ustaw i aktów wymienionych w wykazie. Pytania w znaczącej części dotyczą danej specjalności, jednak nie zdziw się jak zostaniesz poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytanie, które zupełnie nie jest z Twojej branży.

Egzamin ustny na uprawnienia ograniczone

Egzamin ustny na uprawnienia w ograniczonym zakresie

 

Egzamin ustny sprawdza w dużej mierze umiejętność praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy technicznej. Do tej części egzaminu mogą podejść tylko osoby które zdały egzamin pisemny. Czas trwania egzaminu ustnego jest taki sam, niezależnie od rodzaju uprawnień i wynosi 60 minut.  W tym czasie kandydat przygotowuje odpowiedzi na wylosowane uprzednio pytania i odpowiada przed komisją.

Informacje dotyczące zakresu egzaminu ustnego znajdują się w załączniku do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych – Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane.

Jakich pytań spodziewać się na egzaminie ustnym

Liczba pytań które losuje kandydat na egzaminie ustnym jest uzależniona od rodzaju uprawnień o jakie się stara. Niezależnie jednak od tego większość pytań dotyczy umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki. Są to zarówno pytania teoretyczne jak i rozwiązywanie zadań praktycznych. Mowa tu o tak zwanych pytaniach z praktyki zawodowej. Ponadto pytania na egzaminie ustnym obejmują zakres przepisów prawnych skorelowanych ze specjalnością uprawnień o jakie ubiega się kandydat. 

Pytania na egzamin ustny przygotowuje Komisja Kwalifikacyjna. Zestawy pytań przygotowanych przez komisję zebrane są na kartkach, które po wejściu do sali losują kandydaci. Po wylosowaniu zestawu kandydat zajmuje wskazane miejsce i ma czas na zapoznanie się w treścią pytań oraz opracowanie odpowiedzi. Kolejnym etapem jest odpowiedź właściwa przed komisją. W przypadku egzaminu na uprawnienia ograniczone zakres materiału do nauki jest uboższy, niż w przypadku uprawnień nieograniczonych. Ponadto ilość zadawanych pytań jest również mniejsza. 

Egzamin ustny łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

CZAS TRWANIA EGZAMINU

Egzamin ustny łącznie do uprawnień projektowych i wykonawczych trwa 60 minut.

ZAKRES PYTAŃ

Dla egzaminu łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie ilość pytań wynosi 8. Wśród nich znajdują się następujące pytania:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa,
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej,
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy.

Za każde z pytań kandydat otrzymuje od 0 do 5 punktów. Liczba punktów, która kwalifikuje wynik egzaminu jako pozytywny wynosi 27 punkty na 40 możliwych.

Egzamin ustny odrębnie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

CZAS TRWANIA EGZAMINU

Czas trwania egzaminu ustnego na uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi to 60 minut.

ZAKRES PYTAŃ

Egzamin ustny zdawany odrębnie do kierowania lub projektowania składa się z 6 pytań. Wśród nich:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa,
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej,
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy.
 
Pozytywny wynik egzaminu ustnego wymaga uzyskania 20 punktów na 30 możliwych. Za odpowiedź na każde z pytań można uzyskać od 0 do 5 punktów.

Egzamin ustny do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza

CZAS TRWANIA EGZAMINU

Egzamin ustny dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza nie różni się od innych egzaminów ustnych na uprawnienia budowlane i również wynosi 60 minut.

ZAKRES PYTAŃ

Zakres egzaminu ustnego dla mistrzów budowlanych nie różni się zasadniczo od egzaminu przygotowanego dla osób zdających uprawnienia odrębnie do kierowania robotami budowlanymi ograniczonymi. W tym przypadku również mamy 6 pytań skierowanych do kandydata. Z czego:

 • 1 pytanie dotyczy umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa,
 • 3 pytania dotyczą umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej,
 • 3 pytania dotyczy zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy.
 
Egzamin uznaje się za zaliczony, jeśli osoba posiadająca tytuł zawodowy mistrza uzyska 20 punktów na 30 możliwych. W tym przypadku, podobnie jak w pozostałych rodzajach uprawnień, za każde pytanie można uzyskać od 0 do 5 punktów.

Specjalności uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:

 1. o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;
 2. posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;
 3. przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
 4. niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;
 5. niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

Uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej

Uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3

Uprawnienia inżynieryjne mostowe w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 1. jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie;
 2. przepust.

Uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje

Uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3

Uprawnienia inżynieryjne kolejowe ograniczone w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h.

Uprawnienia inżynieryjne drogowe w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 1. droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 2. droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych.

Uprawnienia inżynieryjne kolejowe ograniczone w zakresie sterowania ruchem kolejowym

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych

Uprawnienia inżynieryjne hydrotechniczne w ograniczonym zakresie

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, a w przypadku budowli morskich IV klasy chronionego obszaru, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Różnice między uprawnieniami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie

O które uprawnienia budowlane lepiej się starać? - ograniczone czy bez ograniczeń

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com