fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Jakie są wymagania do uzyskania uprawnień bez ograniczeń?

uprawnienia bez ograniczeń

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane nieograniczone

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń dają znacznie więcej możliwości niż te, w ograniczonym zakresie. Zarówno w przypadku uprawnień projektowych jak i wykonawczych. Wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o uprawnienia nieograniczone są równocześnie większe. Odpowiednio wykształcenie, odbyta praktyka zawodowa oraz sam egzamin na uprawnienia stawiają surowsze warunki niż w przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie. 

Czy warto więc starać się o uprawnienia bez ograniczeń, czy wystarczą te w ograniczonym zakresie?

Uprawnienia do projektowania czy kierowania?

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

Osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane nieograniczone do projektowania muszą posiadać odpowiednie wykształcenie. Wymaga się, aby kandydat ukończył studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności.

Ponadto należy odbyć praktykę budowlaną. W przypadku uprawnień projektowych nieograniczonych kandydat musi odbyć roczną praktykę przy sporządzeniu projektów i roczną praktykę na budowie.

Dopiero spełnienie tych dwóch warunków umożliwia podejście do egzaminu na uprawnienia budowlane. 

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

W przypadku kandydatów ubiegających się o uprawnienia nieograniczone do kierowania robotami budowlanymi wymagania w kwestii wykształcenia są nieco lżejsze. Od kandydata wymaga się bowiem ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności.

Ponadto należy udokumentować odbycie praktyki budowlanej.  W tym przypadku praktyka przy sporządzeniu projektów nie jest wymagana. Wymaga się wyłącznie praktyki na budowie. W przypadku osób, które ukończyły studia drugiego stopnia praktyka jest półtoraroczna. Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia muszą odbyć trzyletnią praktykę budowlaną.  

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Wymagania stawiane przed kandydatami starającymi się o uprawnienia bez ograniczeń łącznie do kierowania robotami budowlanymi i projektowania są najbardziej restrykcyjne. W tym przypadku wymagane wykształcenie polega na ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności.

Praktyka budowlana natomiast, podobnie jak w przypadku uprawnień projektowych, polega na odbyciu praktyki zarówno w biurze projektowym (roczna praktyka) jak i na budowie (półtoraroczna praktyka).

Warto zwrócić uwagę na to, że wymagania w przypadku uprawnień łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi są podobne, jak w przypadku osób ubiegających się o uprawnienia projektowe. Jedyną różnicą jest długość praktyki odbytej na budowie. Praktyka ta jest zaledwie o pół roku dłuższa. Warto więc rozważyć zdobycie uprawnień łącznych, należy jednocześnie mieć na uwadze wyższe koszty samego egzaminu.

Egzamin pisemny na uprawnienia nieograniczone

Egzamin pisemny na uprawnienia nieograniczone

Poza wymaganiami w zakresie wykształcenia oraz praktyki budowlanego należy również podejść do egzaminu składającego się z części pisemnej oraz ustnej. By podejść do egzaminu ustnego najpierw należy zdać egzamin pisemny. Jest to test jednokrotnego wyboru, w którym każde pytanie ma trzy odpowiedzi.

Czas trwania oraz zakres tematyczny egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane zależy od rodzaju i zakresu uprawnień, na które zdecydował się kandydat. I tak na przykład egzamin pisemny na nieograniczone, łączne uprawnienia do projektowania i kierowania trwa aż 135 minut, zaś egzamin na ograniczone uprawnienia budowlane do projektowania jest znacznie krótszy, bo trwa zaledwie 70 minut. 

Szczegółowy zakres egzaminów określony jest w załączniku do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych – Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane.

Egzamin rodzący pytania

Egzamin pisemny na nieograniczone uprawnienia budowlane budzi w kandydatach wiele pytań. Jak on właściwie wygląda? Ile jest czasu na jego napisanie? Jak dużo zadań się w nim znajduje? Ile punktów muszę zdobyć? Wszystkie te kwestie są szczegółowo opisane w odpowiednich przepisach oraz regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych. Ponadto zwracają one uwagę na kwestię konieczności zdania egzaminu pisemnego przed podejściem do egzaminu ustnego.

Egzamin pisemny na nieograniczone uprawnienia budowlane - łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

CZAS TRWANIA EGZAMINU

Egzamin na uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi trwa najdłużej, bo aż 135 minut. 

ZAKRES PYTAŃ

Składa się z 90 pytań testowych63 z nich są ściśle związane z daną specjalnością i obejmują ustawę Prawa budowlanego oraz innych ustaw dotyczących wybranej specjalności). Kolejne 18 pytań dotyczy warunków BHP przy pracach budowlanych, a ostatnie 9 pytań są już tylko związane z postępowaniem administracyjnym. Należy udzielić 68 poprawnych odpowiedzi by zdać egzamin.

Egzamin pisemny na nieograniczone uprawnienia budowlane - rozłącznie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi

CZAS TRWANIA EGZAMINU

115 minut, tyle trwa egzamin na odrębne uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. 

ZAKRES PYTAŃ

Jeśli kandydat wybrał egzamin pisemny na nieograniczone uprawnienia budowlane ale rozłączne, jego test będzie krótszy. Egzamin składa się z 75 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru. Aby zdać trzeba odpowiedzieć poprawnie na 57 z nich. Na karcie egzaminacyjnej znajdują się 53 pytania dotyczące ustawy Prawo budowlane i wszelkich innych ustaw, aktów wykonawczych i przepisów dotyczących wybranej specjalności. Ponadto 7 pytań dotyczy postepowania administracyjnego. Kolejne 15 pytań zadawanych jest celem sprawdzenia znajomości tematyki bezpieczeństwa i higiena pracy w czasie wykonywania robót budowlanych. 

Kwestie techniczne egzaminu pisemnego

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przygotowuje bazę pytań, z której następnie korzysta podczas przygotowania testu. Baza ta nie może trafić do wiadomości publicznej i jak dotąd zawsze udawało się utrzymać ją w tajemnicy. Ustawy i rozporządzenia tam zawarte różnią się w zależności od sesji egzaminacyjnej. Co sesję akty prawne są nowelizowane, a zmiany te muszą zostać uwzględnione w przygotowanych pytaniach. 

Testy na egzamin pisemny na nieograniczone uprawnienia budowlane układa się wyłącznie na bazie aktów prawnych. Ich znajomość jest więc kluczowa, jeśli chcemy otrzymać uprawnienia. Pytania egzaminacyjne pochodzą z bazy należącej do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów. Egzaminy w całej Polsce, w każdej okręgowej izbie rozpoczynają się tego samego dnia, o tej samej godzinie. Również pytania są identyczne dla określonej specjalności i rodzaju uprawnień. Na wyniki egzaminu pisemnego nie trzeba czekać długo. Prace są sprawdzane zaraz po zakończeniu pisania, a wyniki kandydatów są wywieszane zaraz po tym. Na podstawie listy kandydaci dowiadują się, czy mogą podejść do egzaminu ustnego.

Egzamin ustny na uprawnienia bez ograniczeń

Egzamin ustny na uprawnienia nieograniczone

Przywilej podejścia do egzaminu ustnego mają wyłącznie kandydaci, którzy pozytywnie zdali egzamin pisemny. Ilość pytań, czas na przygotowanie się, zakres pytań jest ściśle skorelowany ze specjalnością i rodzajem uprawnień.  Egzamin w zakresie bez ograniczeń trwa 60 minut. Czas ten obejmuje okres na przygotowanie się oraz na odpowiedź właściwą. 

 

Szczegółowy zakres egzaminu ustnego określony jest w załączniku do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych – Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane.

Jakie pytania zadawane są na egzaminie ustnym bez ograniczeń?

Zestawy pytań zadawanych podczas egzaminu ustnego przygotowuje Komisja Kwalifikacyjna. Zestawy zebrane są na kartach, które po wejściu do sali losują kandydaci. Okręgowe Komisje samorządów zawodowych przygotowują pytania indywidualnie dla poszczególnych specjalności i rodzaju uprawnień. Inne pytania pojawią się na karcie osoby podchodzącej do uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, a inne w przypadku osoby starającej się o uprawnienia elektryczne, sanitarne czy drogowe. Ilość zadawanych pytań uzależniona jest od tego, czy kandydat stara się o uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi czy łącznie do projektowania i kierowania. Ponadto inną liczbę pytań wylosują kandydaci starający się o uprawnienia bez ograniczeń, od osób ubiegających się o uprawnienia w ograniczonym zakresie. Ci pierwsi mają na egzaminie ustnym większy zakres materiału do nauki, więc liczba pytań również jest większa.

Egzamin ustny bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

CZAS TRWANIA EGZAMINU

Czas trwania egzaminu ustnego na uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi wynosi 60 minut.

ZAKRES PYTAŃ

Egzamin łącznie do projektowania i kierowania obejmuje największy zakres materiałów do nauki. Ilość pytań na egzaminie ustnym wynosi w tym przypadku 10. Wśród nich:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa,
 • 4 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej,
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy,
Za każde z pytań kandydat otrzymuje od 0 do 5 punktów. Liczba punktów, która kwalifikuje wynik egzaminu jako pozytywny wynosi 34 punkty.

Egzamin ustny bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi

CZAS TRWANIA EGZAMINU

Czas trwania egzaminu ustnego na uprawnienia bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi wynosi 60 minut. Czas jest więc taki sam jak w przypadku uprawnień łącznych.

ZAKRES PYTAŃ

Egzamin ustny zdawany rozłącznie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi obejmuje 8 pytań. Wśród nich:

 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa,
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej,
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy.
 
Pozytywny wynik egzaminu ustnego wymaga uzyskania 27 punktów / 40 punktów. Każde z pytań ma tę samą wagę i za każde z nich kandydat może otrzymać od 0 do 5 punktów.

Specjalności uprawnień budowlanych bez ograniczeń

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń

uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu

Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń

uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu

Uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne

Uprawnienia inżynieryjne wyburzeniowe bez ograniczeń

uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych lub kierowania tymi robotami budowlanymi, związanymi z użyciem materiałów wybuchowych

Uprawnienia inżynieryjne hydrotechniczne bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Uprawnienia inżynieryjne mostowe bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 1. drogowy obiekt inżynierski w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;
 2. kolejowy obiekt inżynieryjny: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.


Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów.

Uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem kolejowych obiektów inżynieryjnych takich jak most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle oraz z wyjątkiem sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, których zakres wlicza się do uprawnień elektrycznych oraz urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

Uprawnienia inżynieryjne kolejowe w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów budowlanych, takich jak kolejowy obiekt inżynieryjny: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie oraz z wyjątkiem sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, które objęte są uprawnieniami elektrycznymi bez ograniczeń, oraz urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

Uprawnienia inżynieryjne drogowe bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania
robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 1. droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem
  drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 2. droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust

Uprawnienia inżynieryjne kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń

uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w odniesieniu do urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

Różnice między uprawnieniami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie

O które uprawnienia budowlane lepiej się starać? - ograniczone czy bez ograniczeń

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com