fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Jakie są obowiązki inwestora?

Obowiązki Inwestora są wyszczególnione w Art. 18 Prawa budowlanego.

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych:

 • PROJEKT – „opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,”
 • KIEROWNIK – „objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,”
 • BIOZ – „opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,”
 • ROBOTY BUDOWLANE – „wykonania i odbioru robót budowlanych,”
 • NADZÓR – „w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych.”

Jakie są obowiązki projektanta w procesie inwestycyjnym?

Obowiązki Projektanta są wyszczególnione w Art. 20 Prawa budowlanego.

Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

 • PROJEKT – „opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”;
 • UDZIAŁ OSÓB Z UPRAWNIENIAMI – „zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności”;
 • KOORDYNACJA PROJEKTÓW – „wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym”;
 • INFORMACJA BIOZ – „sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  obiektu  budowlanego,  uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”;
 • OBSZAR ODDZIAŁYWANIA – „określenie obszaru oddziaływania obiektu„;
 • UZGODNIENIA – „uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów”;
 • WĄTPLIWOŚCI – „wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań”;
 • INDYWIDUALNA DOKUMNTACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH „sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 471)”;
 • NADZÓR AUTORSKI – „sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:
  • stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
  • uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.”

Jakie są prawa projektanta w procesie inwestycyjnym?

Prawa projektanta w trakcie realizacji robót budowlanych opisane są w Art. 21. Prawa budowlanego.

Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

 • wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;
 • żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
  • stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
  • wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Jakie są obowiązki kierownika budowy?

Obowiązki projektanta określa Art. 22 Prawa budowlanego.

Zgodnie z Art. 22 obowiązki kierownika są następujące:

 • BIOZ – opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • PRZEJĘCIE i ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY – „protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;”
 • DOKUMENTACJA BUDOWY – „prowadzenie dokumentacji budowy;”
 • GEODETA – „zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu  oraz  zorganizowanie  budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;”
 • ZAPOBIEGANIE WYPADKOM – „koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia:
  • przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
  • przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;”
 • BHP – „koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót  budowlanych  zasad   bezpieczeństwa   i ochrony   zdrowia   zawartych  w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia;”
 • zmiany BIOZ – „wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,  oraz  w planie   bezpieczeństwa   i ochrony   zdrowia,   wynikających   z postępu wykonywanych robót budowlanych;”
 • OGRODZENIE TERENU – „podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;”
 • WYROBY BUDOWLANE – „zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;”
 • WSTRZYMANIE ROBÓT – „wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;”
 • ZAWIADOMIENIE INWESTORA – „zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania  robót  budowlanych  z powodu  wykonywania ich niezgodnie z projektem;”
 • DZIENNIK BUDOWY – „realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;”
 • ZGŁASZANIE ROBÓT INWESTOROWI – „zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;”
 • DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA – „przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;”
 • ZGŁOSZENIE DO ODBIORU WPISEM W DZIENNIKU – „zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.”

Jakie są prawa kierownika budowy?

Prawa kierownika budowy wyszczególnione są w Art. 23 Prawa budowlanego.

Kierownik budowy ma prawo:

 1. WYSTĄPIENIE O ZMIANY W PROJEKCIE – „występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;”
 2. USTOSUNKOWANIE SIĘ DO ZAPISÓW DZIENNIKA – „ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.”

Jakie są obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego?

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego opisuje Art. 25. Prawa budowlanego

Wśród obowiązków inspektora są:

 • REPREZENTOWANIE INWESTORA – „reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;”
 • JAKOŚ ROBÓT – „sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;”
 • ODBIÓR ROBÓT – „sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;”
 • POTWIERDZENIE WYKONANIA – „potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.”

Jakie są prawa inspektora nadzoru inwestorskiego?

Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego opisuje  Art. 26. Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

 • POLECENIA WYDANE KIEROWNIKOWI – „wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;”
 • ŻĄDANIE WNIESIENIA POPRAWEK – „żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać   zagrożenie bądź spowodować    niedopuszczalną    niezgodność  z projektem lub pozwoleniem na budowę.”
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com