fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dla konstruktorów, zwłaszcza w branży projektowej duża część pytań przygotowana na egzamin ustny to pytania o stalowe konstrukcje. A wśród nich:

stalowe konstrukcje
stalowe konstrukcje

 

Podaj rodzaje podlewek w zależności od ich grubości ( t ), wykonywanych między powierzchnią fundamentu o stopą stalową. Odpowiedź: do 25mm zaczyn cementowy, 25-55 mm zaprawa cementowa, ponad 5cm zaprawa cementowa wilgotna nie słabsza niż B20

Podaj minimalną długość spoin szczepnych dla materiałów o grubości mniejszej niż 12mm. Odpowiedź: grubość elementu grubszego x 4

Podaj wzór na obliczanie siły sprężenia So [N]. Odpowiedź: S0=0,7xRmxAs – wytrzymałość śruby na rozciąganie, -przekrój śruby

Wymień co najmniej 3 rodzaje oceny montażu konstrukcji. Odpowiedź: pomiar geodezyjny, stan rozpór, śrub montażowych, badanie spoin, powłok malarskich.

Jaki jest zakres normy PN – B – 06200:2002 ? Odpowiedź: zasada opracowania dokumentacji technicznej oraz procesów wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych budowlanych zapewniające odpowiedni poziom niezawodności.

Co powinna obejmować dokumentacja projektowa? Odpowiedź: specyfikacje, rys warsztatowe, projekt budowlany, opis techniczny, obliczenia statyczne

Co powinna obejmować dokumentacja wykonawcza? Odpowiedź: harmonogram, plan bioz, projekt montażu, dokumentacja technologiczna, dokumentacja wysyłkowa, deklaracje zgodności, dokumentacje kontroli jakości.

Stosowanie jakiego cementu zaleca się do podlewki cementowej między powierzchnią fundamentu a stopą stalową?
Odpowiedź: cement portlandzki klasy min 32,5

Jaki powinien być rodzaj podlewki zależnie od grubości warstwy? Odpowiedź: t<25mm zaczyn cementowy, 25<=t<50mm – płynna zaprawa cementowa 1:1, t>50mm wilgotna zaprawa cementowa 1:2 lub beton z drobnym kruszywem min B20

Czy dopuszcza się znakowanie części konstrukcji przy pomocy przecinaka? Odpowiedź: nie dopuszcza się znakowania przy pomocy przecinaka.

Czy dopuszcza się ręczne cięcie termiczne elementów konstrukcji? Odpowiedź: tylko w przypadkach gdy nie można stosować cięcia mechaniczengo.

Czy elementy stalowe mogą być kształtowane plastycznie (gięte, prostowane, prasowane) na gorąco lub na zimno? Odpowiedź: pod warunkiem gdy właściwości materiały nie ulegną pogorszeniu poniżej wymaganego poziomu.

Jaki powinien być promień gięcia blach i kształtowników walcowanych na gorąco? Odpowiedź: powinien spełniać warunki r>25 b przy gięciu wokół osi symetrii, r>45b przy gięciu wokół osi nie będącej osią symetrii. b- grubość blachy lub wysokości kształtownika.

Podać sposoby wykonywania otworów pod śruby, sworznie i nity. Odpowiedź: wiercenie, wykrawanie, przebijanie

Określić sposób wykonania otworów owalnych pod śruby i sworznie. Odpowiedź: wykrawanie, lub wiercenie dwóch otworów i wykończenie ręczne bądź mechaniczne.

Co określa się w planie spawania? Odpowiedź: technologia spawania, podział na podzespoły, kolejność spawania, zmiany położenia części w trakcji spawania, szczegóły oprzyrządowania, przedsięwzięcia w celu uniknięcia pęknięć, zakres kontroli badań i odbioru, wymagania dotyczące identyfikacji spoin.

Podać sposoby unieruchamiania części złożonych do spawania. Odpowiedź: za pomocą spoin szczepnych lub odpowiedniego oprzyrządowania

Opisać dokręcanie śrub w złączach wielośrubowych nie sprężanych. Odpowiedź: śruby powinny być dokręcane do pierwszego oporu, sukcesywnie od środka każdego złącza wielośrubowego ale nie powinny być przeciążane

Wymienić metody dokręcania śrub w połączeniu sprężanym. Odpowiedź: śruby powinny być wstępnie dokręcone ręcznie, dokręcenie śrub należy wykonać sukcesywnie od środka każdego złącza do uzyskania równomiernego napięcia śrub. Metody(kontrolowanego momentu dokręcania, kontrolowanego obrotu nakrętki, kombinowaną, bezpośrednich wskaźników napięcia)

Kiedy należy przewidzieć otwory odpowietrzające w blasze podstawy słupa? Odpowiedź: jeżeli odległość od krawędzi podstawy jest większa niż 150 mm

Określić sposób wypełniania betonem kielichów stóp, po osadzeniu słupów. Odpowiedź: należy wypełniać betonem klasy nie niższej niż klasa fundamentu, do wysokości 2/3 głębokości kielicha, pozostałą część kielicha wypełnić po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości pierwszej warstwy i po usunięciu klinów montażowych.

Jaka powinna być głębokość studzienki na śrubę kotwiącą słupa ( w stosunku do głębokości zakotwienia)? Odpowiedź: głębokość powinna być większa o 150 mm od głębokości zakotwienia.

Podaj dokładność usytuowania podstawy słupa w stosunku do wymaganego poziomu. Odpowiedź: Δ: +25, -5mm

Wymień rodzaje dopuszczalnych odchyłek wymiarowych przekroju kształtowników spawanych od wymiarów nominalnych. Odpowiedź: odchyłka wysokości, odchyłka szerokości pasa, położenie środnika, prostopadłości pasa do środnika, płaskości pasów, wymiarów przekroju, i prostokątności w miejscach przepon, deformacja ścianki.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com