fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Obowiązki inwestora budowlanego

Tworzenie obiektu budowlanego jest procesem skomplikowanym, który jest podzielony obowiązkami pomiędzy wieloma osobami. Inwestor podejmujący się budowy jest jedną z najważniejszych postaci takiego przedsięwzięcia i to na jego imię realizowana jest inwestycja. Inwestor inicjuje cały proces budowlany. Decyduje też o jego charakterze, czyli o przeznaczeniu, dokładnym położeniu, gabarytach obiektu, oraz wykorzystanych w nim technologiach i materiałach.

Uprawnienia budowlane to dokument potwierdzający, że osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie, przy projektowaniu są do tego dobrze przygotowane. Dołącz do zespołów, które mają uprawnienia budowlane.

Organizacja procesu budowy

Na inwestorze spoczywa na nim odpowiedzialność za zorganizowanie procesu budowy. Zalicza się do tego między innymi zapewnienie opracowania projektu budowlanego,  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, mianowania kierownika budowy oraz wykonania i odbioru robót budowlanych. Inwestor posiada prawo do  ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. Rolą inspektora jest ochrona interesów inwestora. Inspektor ma obowiązek czuwać nad prawidłowością procesu budowlanego. Pełni on funkcję kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, odnotowywane w  dzienniku budowy. W szczególnych przypadkach nie jest to prawo, a narzucony prawnie obowiązek, np. z uwagi na wysoki stopień skomplikowania obiektu.

Zgłoszenie budowy zgodnie z prawem

Osoba inwestująca według prawa budowlanego zobowiązana jest do zawiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wyrażono pozwolenie, odpowiednie organy administracji architektoniczno-budowlanej (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i osoby nadzorujące budowę (projektanta, inspektora). Wymaga się do tego na piśmie oświadczenia  kierownika budowy, które potwierdza spełnienie wymienionych wcześniej wymagań inwestora. Jednocześnie z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót budowlanych inwestor występuje również o wydanie dziennika budowy. Jest to dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności przebiegających w toku budowy.

Po zakończeniu budowy

Pełniący/pełniąca funkcję inwestora musi się upewnić, że powierza zadanie na budowie osobie o odpowiednich uprawnieniach budowlanych w tej specjalności. W przypadku zmiany kierownika budowy inwestor powinien niezwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ. Zawiadomienie składa się też w przypadku zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta. Jeśli po zakończeniu budowy doszło do szkód poprzez korzystanie z sąsiedniej nieruchomości naprawia się te zniszczenia. Jak widać, mimo tego że inwestor nie ma na co dzień do czynienia z budową jego rola w procesie budowlanym jest nieoceniona. Zwłaszcza, że nie posiada on kwalifikacji ani wiedzy technicznej.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com