fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Nawierzchnie asfaltowe

Nawierzchnia asfaltowa jest konstrukcją składającą się z jednej lub kilku warstw. Warstwy te służą do przejmowania i rozkładania obciążeń na podłoże. Jest to najczęściej mieszanka mineralno-asfaltową składającą się z mieszanki kruszyw i lepiszcza asfaltowego. W decydującym stopniu odpowiada on za właściwości asfaltu.
Asfalt jest lepiszczem termoplastycznym. Zależnie od rodzaju, warunków obciążenia i temperatury asfalt może występować w trzech podstawowych stanach: lepkim, lepkosprężystym i sprężystym. Konsystencja asfaltu zmienia się pod wpływem temperatury i czasu obciążenia. Nawierzchnie asfaltowe mogą się różnić pomiędzy sobą ze względu na rodzaj użytej mieszanki mineralno-asfaltowej. Ponadto różnice mogą wynikać z rodzaju lepiszcza jaki został użyty w tych mieszankach.

 

Mieszanki mineralno-asfaltowe

Rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych:
-Beton asfaltowy jest najczęściej stosowanym rodzajem mieszanki mineralno-asfaltowej, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym tworzy strukturę wzajemnie się klinującą.
-Mastyks grysowy jest to mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grubego, łamanego kruszywa o nieciągłym uziarnieniu, związanego mastyksem.
-Asfalt lany jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, w której objętość wypełniacza i lepiszcza jest większa niż zawartość wolnych przestrzeni w kruszywie.
-Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych o grubości od 20 do 30 mm, w której kruszywo ma nieciągłe uziarnienie.
Asfalt porowaty jest to mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo dużej zawartości połączonych wolnych przestrzeni. Umożliwiają one przepływ wody i powietrza w celu zapewnienia właściwości drenażowych i zmniejszenia hałasu komunikacyjnego.

Mieszanki te mogą się od siebie dodatkowo różnić uziarnieniem, wymiarem użytego kruszywa, gęstością pozorną, oraz technologią wykonania („na gorąco”, „na ciepło”, „na zimno”)

Rodzaje lepiszczy

Rodzaje lepiszczy:
1. asfalty drogowe ( modyfikowane i wielorodzajowe)

  • asfalty modyfikowane polimerami (Stosowane do modyfikacji polimery to najczęściej elastomery (SBS, SIS). Poprawiające odporność lepiszczy w całym zakresie temperatur eksploatacyjnych nawierzchni lub plastomery poprawiają odporność lepiszczy na powstawanie kolein)
  • lepiszcza gumowo-asfaltowe (uzyskuje się poprzez dodanie miału gumowego uzyskanego z rozdrobnienia zużytych opon samochodowych, charakteryzują się zwiększoną odpornością na odkształcenia trwałe)
  • modyfikacja asfaltu dodatkiem soli organometalicznej

2. emulsje asfaltowe (wodna zawiesina drobnych cząsteczek asfaltu z dodatkiem emulgatorów i stabilizatorów, które zapewniają trwałość otrzymanego układu.Polepszają połączenia między różnymi warstwami bitumicznymi)
3. asfalty upłynnione (alternatywą są lepiszcza ekologiczne)
4. asfalty spienione (materiał kompozytowy składający się z asfaltu, pary wodnej i dodatków,)

 

Więcej na ten i inne tematy znajdziesz na naszej stronie:

www.uprawnienia-budowlane.com

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com