fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kto nadaje uprawnienia budowlane?

Nadawanie uprawnień budowlanych w Polsce

W artykule znajdziesz:

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Za przeprowadzenie postępowania o nadanie uprawnień budowlanych w Polsce odpowiedzialne są organy samorządu zawodowego IARP (dla specjalności architektonicznej) oraz PIIB (dla pozostałych specjalności). 

 

Podstawowymi zadaniami Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej jest:

 • kwalifikowanie wykształcenia jako odpowiedniego lub pokrewnego dla specjalności o jaką ubiega się kandydat,
 • ocena odbytej praktyki zawodowej,
 • przeprowadzenie egzaminu,
 • wydane decyzji w sprawie nadania lub odmowy nadania uprawnień budowanych. 

Kto nadaje uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane nadawane są przez Okręgowej Komisje Kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Komisje te są zobligowane do nadawania uprawnień budowlanych w następujących specjalnościach:

 • mostowa
 • drogowa
 • konstrukcyjno-budowlana
 • elektryczna
 • sanitarna
 • telekomunikacyjna
 • hydrotechniczna
 • kolejowa KOB
 • kolejowa SRK
 • wyburzeniowa


oraz rodzajach uprawnień:

 • projektowania bez ograniczeń
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • projektowania w ograniczonym zakresie
 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie


Uprawnienia są nadawane na podstawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego.

Kto nadaje uprawnienia architektoniczne?

Uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia architektoniczne nadawane są przez Okręgowej Komisje Kwalifikacyjne Izby Architektów RP.

Komisje te są zobligowane do nadawania uprawnień w specjalności architektonicznej do:

 • projektowania bez ograniczeń
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • projektowania w ograniczonym zakresie
 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie


Uprawnienia są nadawane na podstawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego.

Podstawy prawne nadania uprawnień budowlanych

Jakie przepisy regulują uprawnienia budowlane w Polsce?

Proces nadawania uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowany następującymi przepisami prawa:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (ściągnij PDF)

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (ściągnij PDF)

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (ściągnij PDF)

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

4. Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (ściągnij PDF)

6. Rozporządzenie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Poza wskazanymi wyżej przepisami prawnymi proces nadawania uprawnień budowlanych regulowany jest przez:

 
W regulaminach znajdują się zapisy dotyczące procesu kwalifikacji, dokumentowania praktyki praz przeprowadzania egzaminów pisemnych i ustnych.

Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze od decyzji Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej należy do zadań:

 • Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP, w przypadku specjalności architektonicznej,
 • Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w przypadku pozostałych specjalności.

Postępowanie kwalifikacyjne

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne?

kwalifikacja uprawnienia budowlane
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com