fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane złożony jest z dwóch części. Na egzaminie pisemnym znajdziesz głównie pytania z Ustaw i Rozporządzeń. Pytania na egzaminie ustnym dotyczyć mogą również innych aspektów, w tym norm i praktyki. Grunty budowlane to jeden z tematów poruszanych na tym egzaminie. Sprawdź czego możesz się spodziewać:

grunty budowlane
grunty budowlane

Co to jest posadowienie bezpośrednie budowli? Odpowiedź: Posadowienie budowli na fundamentach przekazujących obciążenie na grunt wyłącznie przez powierzchnie podstawy.

Co to są grunty wysadzinowe? Odpowiedź: są to grunty zawierające więcej niż 10% cząstek o średnicy zastępczej mniejszej niż 0,02mm i wszystkie grunty organiczne

Co to jest opór podłoża gruntowego graniczny i obliczeniowy? Odpowiedź: graniczny- jaki stawia działającemu obciążeniu grunt w stanie granicznym, Obliczeniowy- wartość oporu granicznego podłoża ustalona dla obliczeniowych parametrów geotechnicznych.

Jakie czynniki należy uwzględniać przy ustalaniu głębokości posadowienia budowli?  Odpowiedź: głębokość warstw, wody gruntowe i ich zmiany, występowanie gruntów pęczniejących, zapadowych i wysadzinowych, projektowaną niweletą terenu, posadowienie sąsiednich budowli, głębokość przemarzania.

Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu liczby wierceń I sondowań badawczych gruntu? Odpowiedź: dla obiektów liniowych co 100m , dla budowli o zwartym obrysie powinny tworzyć trójkąt obejmujący każdą część budowli,

Podaj określenie podłoża gruntowego jednorodnego. Odpowiedź: stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości równej co najmniej 2B poniżej poziomu posadowienia.

Podaj określenie podłoża gruntowego. Odpowiedź: strefa , której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie wykonywanie i eksploatacje budowli.

Podaj określenie wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych. Odpowiedź: wartości uwzględniające niejednorodność gruntów oraz niedokładność ich badania.

Podaj określenie stanu granicznego podłoża gruntowego lub budowli posadowionej na tym podłożu. Odpowiedź: po osiągnięciu którego uważa się , że budowla zagraża bezpieczeństwu lub nie spełnia określonych wymagań użytkowych.

Jakie dane o gruntach konieczne są do projektowania budowli? Odpowiedź: dane o gruntach: przekroje geotechniczne i ewentualnie mapy, wyniki badań gruntów i wód gruntowych, dane o niekorzystnych warunkach, ocenę okresowych zmian gruntów i wód.

Podaj określenie podłoża gruntowego warstwowego. Odpowiedź: w którym do głębokości 2B poniżej poziomu posadowienia występuje więcej niż jedna warstwa geotechniczna.

Podaj określenie warstwy geotechnicznej. Odpowiedź: strefa w podłożu gruntowym dla której ustala się jednakowe wartości parametrów geotechnicznych

Podaj określenie stanu granicznego naprężenia w podłożu gruntowym. Odpowiedź: w którym w każdym pkt danego obszaru występują naprężenia styczne równe wytrzymałości na ścinanie

Podaj określenie wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych. Odpowiedź: średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane w normach.

Podaj określenie powierzchni poślizgu. Odpowiedź: pow na której w każdym jej punkcie występują naprężenia styczne równe wytrzymałości gruntu na ścinanie.

Podaj określenie parametrów geotechnicznych. Odpowiedź: wielkości określające cechy gruntów budowlanych.

Jaka jest zalecana minimalna głębokość zagłębienia podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni przyległego terenu? Odpowiedź: min 0,5m oraz należy sprawdzić na wypór gruntu.

Jak należy mierzyć umowną głębokość przemarzania w budynkach ogrzewanych i nieogrzewanych? Odpowiedź: należy mierzyć od poziomu gruntu lub posadzi piwnic w nieogrzewanych piwnicach

Jaki warunek powinien być spełniony przy ustaleniu głębokości posadowienia w gruntach wysadzinowych? Odpowiedź: głębokość posadowienia nie powinna być mniejsza od głębokości przemarzania, głębokość przemarzania

Przed jakimi czynnikami należy zabezpieczyć podłoże gruntowe w czasie wykonywania robót budowlanych przy projektowaniu posadowień bezpośrednich? Odpowiedź: przed: rozmoczeniem, wysuszeniem, przemarznięciem

W jakich przypadkach, parametry geotechniczne należy ustalać metodą A polegającą na bezpośrednim oznaczeniu wartości parametrów za pomocą polowych lub laboratoryjnych badań gruntu? Odpowiedź: gdy brak jest wartości korelacyjnych i gdy obciążenie zmienne wynosi więcej niż 70% obciążenia stałego

Wymień rodzaje I stanu granicznego. Odpowiedź:- wypieranie podłożą spod fundamentu, usuwisko lub zsuw fundamentów, przesunięcie się w poziomie

Czy dopuszczalne wartości umownych przemieszczeń i odkształceń podane w PN dotyczą fazy wykonywania czy eksploatacji budowli? Odpowiedź: dotyczą fazy eksploatacji.

Jakie dwie grupy stanów granicznych podłoża gruntowego fundamentów należy sprawdzić w obliczeniach przy projektowaniu fundamentów bezpośrednich? Odpowiedź: nośności i użytkowania

Jakie stosuje się metody ustalenia parametrów geotechnicznych i na czym one polegają? Odpowiedź: metody A (bezpośrednia), B(korelacyjna), C(przyjęcie normowych wartości parametrów)

Wymień rodzaje II stanu granicznego. Odpowiedź: średnie osiadanie fundamentów, przechylenie budowli, odkształcenie konstrukcji.

Jakie wartości parametrów geotechnicznych, charakterystyczne czy obliczeniowe, stosuje się w obliczeniach I i II stanu granicznego? Odpowiedź: w stanie I wartości obliczeniowe w II stanie wartości charakterystyczne.

Jakie naprężenia w gruncie są uwzględniane we wzorze przy obliczeniu osiadania fundamentu? Odpowiedź: naprężenia wtórne i pierwotne.

Do jakiej głębokości należy wykonywać wiercenia badawcze i sondowania w terenie? Odpowiedź: do głębokości Zmax czyli kiedy naprężenia dodatkowe wynoszą 30% naprężeń pierwotnych.

W zależności od czego PN-81/B-03020 pozwala znaleźć inżynierowi wartości gęstości objętościowej „?” dla poszczególnych gruntów spoistych i niespoistych? Odpowiedź: Na podstawie rodzaju gruntu i stanu wilgotności

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com