fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Głębokość posadowienia

Głębokość posadowienia fundamentów zależy od:

 • Głębokości występowania gruntów nośnych, na których budowla może być bezpiecznie posadowiona; minimalną konstrukcyjną głębokość posadowienia przyjmuje się 0,5 m w odniesieniu do najniżej położonego przyległego terenu;
 • Głębokości przemarzania gruntów wysadzinowych, wg PN minimalne głębokości posadowienia fundamentów, liczone od powierzchni terenu do spodu  fundamentów        ze względu  na przemarzanie gruntów wynoszą 0,8- 1,4 m;
 • Głębokości rozmycia gruntu, np. przy fundamentach podpór mostowych;
 • Poziomu zwierciadła wody gruntowej;
 • Wymagań eksploatacyjnych stawianych budowli, np. konieczność podpiwniczenia;
 • Poziomu posadowienia sąsiednich fundamentów;
 • Głębokości występowania gruntów pęczniejących, zapadowych itp.

Fundamenty płytkie

Sposób posadowienia budowli ustala się biorąc pod uwagę rodzaj i sztywność konstrukcji budowli, warunki jej  wykonania i eksploatacji, właściwości techniczne podłoża gruntowego. W pierwszej kolejności bierze się pod uwagę możliwość bezpośredniego posadowienia fundamentów na gruncie fundamenty płytkie : warstwa nośna zalega na głębokości, do której możemy wykonać wykop otwarty bez stosowania specjalnych umocnień jego zboczy lub ścian bądź specjalnych metod wykonywania, obniżenia wody gruntowej itp. (głębokość ta nie przekracza zazwyczaj 3-4 m).

Fundamenty głębokie

Jeżeli warstwa nośna zalega głębiej fundamenty głębokie (pośrednie), przekazują one obciążenia od budowli na warstwę nośną za pomocą elementów konstrukcyjnych wprowadzanych w grunt, np. pali, studni, ścian szczelinowych.

 

Wykonywanie robót fundamentowych

Etapy wykonywania robót fundamentowych:

 1. Analiza dokumentacji projektowych i warunków geologiczno-inżynierskich.
 2. Wytyczenie osi głównych i pomocniczych.
 3. Wytyczenie fundamentów i granic wykopów.
 4. Wykonanie robót ziemnych:
 • Sprawdzenie, czy grunt osiągnięty wykopem spełnia warunki geologiczno-wytrzymałościowe,
 • Zabezpieczenie ścian wykopu,
 • Odpompowanie wody gruntowej,
 • Wykonanie fundamentu,
 • Zasypanie wykopów.

 

Izolacje fundamrntów

Rodzaje izolacji można podzielić na:

 1. Izolacje lekkie – ochrona budowli przed przenikaniem wilgoci z gruntu. Są to: izolacje bitumiczne bez wkładek (np. powłoki gruntujące), powłoki z tworzyw sztucznych, izolacje z mas powłokowych i środki uszczelniające powierzchnie materiałów konstrukcyjnych (np. środki do hydrofobizacji).
 2. Izolacje średnie – ochrona budowli przed wodą podciąganą kapilarnie i wodą opadową przesączającą się w kierunku przegrody. Należą tu: izolacje bitumiczne z dwiema wkładkami z papy, izolacje z asfaltów lanych, z mieszanek bitumicznych z wypełniaczami mineralnymi, z powłok z tworzyw sztucznych, z folii, tynków wodoszczelnych itp.
 3. Izolacje ciężkie – ochrona budowli przed wodą naporową (ściany piwnic, zbiorniki itp. Znajdujące się poniżej poziomu wody gruntowej).

Wykonuje się je jako izolacje bitumiczne z wkładkami (stosując lepiki bitumiczne, papy, tkaniny asfaltowe), folie z tworzyw sztucznych lub cienkie blachy metalowe.

 

Izolacje budynków niepodpiwniczonych

Izolację poziomą wykonuje się poniżej posadzki przyziemia i jednocześnie na wysokości 30 cm nad poziomem terenu. Ścianę zewnętrzną pokrywa się tynkiem odpornym na działanie wilgoci.

 

 

Izolacje budynków podpiwniczonych.

 1. Zwierciadło wody gruntowej poniżej poziomu podłogi.
 • Gdy dopuszcza się umiarkowaną wilgoć- izolacja pozioma jak w budynkach niepodpiwniczonych, izolację pionową można wykonać ze szczelnego tynku cementowego z domieszkami wodochronnymi,
 • Gdy podziemna część budynku ma być chroniona przed wilgocią; izolację poziomą podłogi układa się na podłożu betonowym (stosuje się tu izolację bitumiczną średnią z wkładkami, powłokę asfaltową jedno- lub dwuwarstwową lub tynk cementowy z domieszką uszczelniającą). Izolacja pozioma podłogi powinna znajdować się na tym samym poziomie co izolacja pozioma ściany nad fundamentem i łączyć się z nią.
 1. Zwierciadło wody gruntowej powyżej poziomu podłogi.

Należy wykonać izolację poziomą i pionową oraz izolację pod budynkiem jako izolację ciężką z wkładkami (ich liczba zależy od wysokości parcia wody gruntowej na budynek). Przed przystąpieniem do robót należy osuszyć wykop (powierzchniowo lub za pomocą studni rurowych, igłofiltrów).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com