fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Uprawnienia budowlane to bardzo ważny dokument potwierdzający wykształcenie i wiedzę. Dokumentowanie praktyki zawodowej jest dziś czytelne, ale na przełomie sierpnia 2014 roku nie było to takie jasne. Po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia ( tzn. po otrzymaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego) odbywana jest praktyka zawodowa. Zatwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej jest podpis osoby wpisanej na listę członków izby, która dysponuję konkretnymi uprawnieniami budowlanymi. Uprawnienia te nie mogą być ograniczone, czyli naszą praktykę potwierdza osoba z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi.

Praktykę zawodową można wykonywać już w okresie letnim po ukończeniu trzeciego roku studiów. Zakres merytoryczny takiej praktyki musi być taki sam jak zakres specjalności uprawnień budowlanych, o które dana osoba się ubiega. Nie może być to praktyka w kategorii budowy mostowej, gdy praktykant ubiega się o uprawnienia  w zakresie budowy dróg.

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Zmiany w dokumentowaniu praktyki zawodowej

Od 25 września 2014 r. zmieniło się prawo odnośnie dokumentów potwierdzających odbycie praktyk zawodowych. Na dzień dzisiejszy niezbędne jest oświadczenie, którego wzór jest załącznikiem do odpowiedniego rozporządzenia. Jeżeli natomiast praktyka odbywała się przed 10 sierpnia 2014 r. musi być w całości udokumentowana w formie dzienniczka.

Sytuacja formalna nie została do końca wyjaśniona w przypadku praktyki która miała miejsce między 10 sierpnia a 25 września 2014r. W tym okresie dzienniczki praktyk nie były już wydawane przez izbę. Osoby, które miały jednak w swoim posiadaniu książkę praktyki zawodowej mogły dokumentować przebieg praktyk aż do 24 sierpnia 2014 r.

Ważną kwestią odnośnie wpisów osób, które potwierdzały odbycie takich praktyk jest to, że wpis do dzienniczka nie mógł być wykonany później niż 21 dni od wejścia rozporządzenia w życie ( do 15.10.2014r. ).  Osoby, które chciały potwierdzić przebieg praktyk, a nie posiadały już książek praktyk ( mowa o okresie przejściowym między 10 sierpnia a 25 września 2014r.), były zmuszone postępować według ogólnych zasad znajdujących się w Kodeksie postępowania administracyjnego ( według art. 75). W Kodeksie jest zapis który informuje, że: „Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny” i „Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania”. Ustawodawca określa jasno, że do udokumentowania przebiegu praktyk wystarczy oświadczenie o odbyciu takich praktyk, potwierdzone przez osobę ubiegająca się o nadanie uprawnień.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0