fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dokumentacja praktyki zawodowej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktur i Rozwoju wydane dnia 11 września 2014 r. odnośnie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zmieniło trochę kwestię dokumentowania praktyki zawodowej.(testy na uprawnienia 2023). Teraz zasady dokumentacji praktyki zawodowej są w pełnie zależne od daty jej odbycia się. Tak więc jeśli wykonaliśmy praktykę zawodową przed 15 lutym 1995 r. należy pobrać odpowiednie zaświadczenie, które jest potwierdzeniem odbycia danej praktyki. Znajdziemy je na stronie odpowiedniej izby. Te osoby, które odbyły praktyki między 15 lutym 1995 r., a 25 września 2014 r. muszą posiadać książkę praktyki zawodowej. Jak widzimy dotyczy to tych, którzy praktykę zawodową mają już dawno za sobą. (dowiedz się więcej)

Tak więc Ci, którzy wykonywali praktykę po 25 września 2014 r. mają obowiązek przedstawić specjalne zaświadczenie. Jest ono załącznikiem do powyższego rozporządzenia. Ponadto oczywiście stanowi potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej.

Składanie oświadczenia

Takie oświadczenie należy złożyć wraz z całym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej. Co także stanowi załącznik do wspomnianego rozporządzenia.

Jednak samo oświadczenie i zbiorcze zestawienie nie wystarczy. Obowiązkiem każdego kandydata jest przedstawić też poniższe załączniki:
1) zaświadczenie, czyli po prostu potwierdzenie, że osoba nadzorująca praktykę zawodową przez cały jej okres trwania był członkiem odpowiedniej miejscowo izby samorządu zawodowego
2) decyzja nadania uprawnień budowlanych opiekunowi praktyk. Bardzo ważne jest by opiekun miał specjalność uprawnień zgodną z tymi, które wybrał kandydat, dodatkowo muszą być nieograniczone.
Opiekun praktyk pod każdym z powyższych dokumentów zobowiązany jest do złożeni swojego podpisu. (uprawnienia architektoniczne egzamin ustny)

Oczywiście czy dana praktyka kwalifikuje kandydata do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane jest decyzją należąca całkowicie do komisji kwalifikacyjnej. Musimy pamiętać, że ma ona prawo wymagać od nas przedstawienia dokumentów. (egzamin ustny uprawnienia budowlane)

Sposoby dokumentacji praktyki zawodowej

Przepisy zmieniają się nieustannie, dostosowując się do obecnych potrzeb. Również Prawo Budowlane, a także wszelkie przepisy związane z uprawnieniami budowlanymi i praktykami projektowymi czy budowlanymi ciągle ulegają przekształceniom. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane)

Zmiany te nie dotyczą jedynie strony praktycznej. Równie ważną kwestią związaną na przykład z odbiciem praktyk zawodowych jest jej dokumentacja. We wrześniu 2014 roku zostały zaktualizowane przepisy określające wymiar praktyk zawodowych oraz wszelkie formalności z tym związane. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Kto może kierować praktykami budowlanymi?

Jeśli chodzi o przeprowadzenie praktyk budowlanych, a także o potwierdzenie tego w dokumentach, może to zrobić jedynie osoba uprawniona. Takimi osobami są między innymi kierownicy budowy oraz kierownicy robót budowlanych. Wynika to z faktu, iż pieczę nad praktykantem może sprawować wyłącznie osoba pełniąca na placu budowy funkcję techniczną. Dzięki temu praktykant ma możliwość nabycia wiedzy i doświadczenia „od podszewki”, rozwiązując pod profesjonalnym okiem wszelkie zawiłości procesu budowlanego. (uprawnienia budowlane)

Sposób udokumentowania praktyk budowlanych

Kierownik praktyk budowlanych musi potwierdzić pomyślny ich przebieg. Dzieje się to za pomocą wypisanego przez niego oświadczenia. W oświadczeniu musi zawrzeć się potwierdzenie przebiegu praktyk budowlanych, uczestnictwa w konkretnych projektach i pełnienia funkcji technicznej na budowie.

Równie ważnym, co oświadczenie, dokumentem jest zestawienie praktyk budowlanych. Jest to zbiór wszystkich danych charakteryzujących miejsce, w którym odbywały się praktyki. W zestawieniu należy umieścić takie informacje jak rodzaj budowanego obiektu, nazwę inwestora, szczegółowe wyróżniki określające rodzaj danej budowy, a także chwyty techniczne wykorzystane w procesie budowy. (testy 2023 uprawnienia)

Na podstawie zestawienia praktyk budowlanych, można wysnuwać wnioski o szczegółach przebiegu praktyk zawodowych. Zestawienie praktyk budowlanych jest dokumentem obligatoryjnym do wydania oświadczenia o ich pomyślnym odbyciu.

Dokumentowanie praktyki zawodowej jest silnie zależna od miejsca, w którym się odbywała. Wiele ważnych przepisów odnośnie dokumentacji praktyki zostało zmienionych w 2014 roku. Wtedy to weszło nowe rozporządzenie dotyczące pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Aktualnie wyróżniamy dwa różne sposoby dokumentacji praktyki zawodowej. (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Dokumentacja praktyki zawodowej po 25 września 2014r.

Jeżeli nasza praktyka miała miejsce po wyżej wspomnianej dacie, będziemy potrzebowali tylko jednego dokumentu. Mowa tu o oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej. Znajdziemy je w załączniku do rozporządzenia dotyczącego samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Takie zaświadczenie musi zostać podpisane przez opiekuna naszej praktyki zawodowej, którym może być przykładowo kierownik budowy. Najważniejszym załącznikiem, bez którego nasza dokumentacja będzie niepełna, jest zbiorcze zestawienie praktyki. Dokument ten wyróżnia wszystkie prace, w których kandydat na uprawnienia aktywnie uczestniczył. (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia)

Dokumentacja praktyki zawodowej przed 25 września 2014r.

Gdy odbyliśmy praktykę zawodową przed pojawieniem się nowego rozporządzenia, wciąż możemy ją zaliczyć. W takiej sytuacji jesteśmy jednak zobligowani do przedstawienia książki praktyki zawodowej, oczywiście wypełnionej. Taka książka była bowiem wymagana jeszcze kilka lat temu podczas odbywania praktyki. Niezwykle istotny jest jednak fakt, czy tę książkę przed laty zarejestrowaliśmy w okręgowej izbie inżynierów. Jeśli nie dokonaliśmy tego przed rozpoczęciem praktyki zawodowej – nasza praktyka nie zostanie zaliczona. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Dokumentacja praktyki zawodowej za granicą i ważne informacje

Dokumentacja praktyki zawodowej odbytej poza granicami naszego kraju odbywa się w jeszcze inny sposób. Przede wszystkim należy mieć zaświadczenie od kierownika jednostki, w której praktykant odbywał swoje obowiązki. Myśląc o dokumentacji praktyki, warto pamiętać, że od 25 września 2014r. nie trzeba już rejestrować praktyk w izbach okręgowych. Koniecznie trzeba jednak pobrać wzory dokumentów ze strony internetowej naszej izby. Należy zbierać podpisy i pieczątki wszystkich opiekunów, których mieliśmy podczas trwania całej praktyki. Każdy z nich musi wypełnić oddzielne oświadczenie o praktyce danego kandydata. Ponadto do każdego takiego poświadczenia musimy dołączyć zbiorcze zestawienie praktyki. (testy uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com