fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podczas wykonywania robót budowlanych często spotykamy się z nieprawidłowościami, są to błędy wykonawcze. Błędy te wynikają głównie z niewiedzy wykonawców. Ogólne błędy wykonawcze popełniane na placu budowy przedstawiamy poniżej:

Teren

Teren budowy należy zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób niezatrudnionych. Plac należy wyposażyć w niezbędne środki łączności, pierwszej pomocy medycznej oraz p.poż. Prace budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie. Należy tak prowadzić roboty aby nie wpływały na użyteczność obiektu. Wywóz gruzu oraz dowóz materiałów i sprzętu na teren budowy należy wykonać za pomocą samochodów o odpowiednich gabarytach. Trzeba przewidzieć trudności wynikające z wjazdu samochodów na teren budowy.

błędy wykonawcze
błędy wykonawcze

Materiały

Stosowane do wykonania zadania wyroby budowlane muszą być wprowadzone do obrotu i być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wyroby te mogą być stosowane wyłącznie wówczas gdy producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat zgodności i oznakował wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE. Materiały muszą odpowiadać wyrobom określonym w dokumentacji projektowej, być prawidłowo opakowane i oznakowane oraz mieć aktualną datę ważności. Przy użyciu, składowaniu i transporcie materiałów należy przestrzegać kart technicznych poszczególnych wyrobów. Materiały należy składować w wyznaczonych do tego miejscach, tak by nie utrudniały dojścia i dojazdu.

 

Sprzęt

Sprzęt użyty do wykonania zadania nie może negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót, materiały oraz na środowisko. Eksploatacja urządzeń powinna przebiegać zgodnie z zaleceniami producenta. Należy systematycznie kontrolować używany sprzęt budowlany oraz maszyny transportowe.

 

Zasady bhp

Przed rozpoczęciem prac należy przeszkolić pracowników z zakresu BHP. Każdy z pracowników musi mieć aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku. Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony indywidualnej. Na budowie,  w miarę możliwości, stosować środki ochrony zbiorowej. Należy przestrzegać norm i zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w szczególności.:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (U. 2003 nr 47 poz. 401)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (U. 2000 nr 82 poz. 930)
  • przepisy zawarte w instrukcjach i ulotkach informacyjnych producentów

W celu uchronienia przed pożarem prace (w szczególności przy więźbie dachowej) prowadzić z dala od ognia, w warunkach przewiewu. Miejsce pracy zabezpieczyć podsypką z trocinami, a nasycone trociny spalić w wydzielonym do tego miejscu. Środki rozcieńczane rozpuszczalnikami powinny być używane z dala od ognia. W czasie pracy nie należy spożywać posiłków i palić tytoniu.

 

Rusztowanie (montaż/demontaż)

Ustawienie i demontaż rusztowań należy powierzyć osobom przeszkolonym w tym zakresie pod kierownictwem upoważnionej osoby. Rusztowanie oraz sposób jego montażu i demontażu  musi być zgodny z kartą techniczną i instrukcją producenta. Podczas wznoszenia i rozbiórki rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie. Strefa ta nie może być mniejsza niż 1/10 wysokości rusztowania i zarazem nie mniejsza niż 6,0 m. Zabrania się ustawiania i rozbiórki rusztowania o zmroku, przy zbyt małym oświetleniu, w czasie gęstej mgły i opadów oraz przy wietrze o prędkości powyżej 10m/s. Rusztowanie należy ustawić na terenie utwardzonym lub na drewnianych podkładach. Należy przewidzieć elementy komunikacji pionowej oraz uziemienie. Całe rusztowanie musi być osłonięte siatkami zabezpieczającymi przed upadkiem przedmiotów. W miejscu przejść należy przewidzieć daszki ochronne na wys. nie mniejszej niż 2,4m ze spadkiem w kierunku źródła zagrożenia. Stan ustawienia rusztowania należy okresowo sprawdzać. Wykonane rusztowanie nie może odkształcać się pod wpływem działającego obciążenia. Musi ono zachować sztywność i niezmienność konstrukcji zarówno w okresie korzystania jak i przerw technologicznych. Dopuszczenie do użytkowania rusztowania musi być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru rusztowania.

 

Prace na wysokości

Duża część prac związana z realizacją zadania będzie odbywała się na wysokości. Należy przewidzieć środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej zabezpieczające pracowników przed upadkiem z dachu lub z rusztowań. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość ponad 1m powinny być instalowane balustrady (na wys. 1,1m) oraz krawężniki (o wys. min. 15cm).  Pomiędzy balustradą a krawężnikiem powinna być zainstalowana poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być  wypełniona. Jeśli ze względu na rodzaj pracy montaż balustrad jest niemożliwy należy wówczas przewidzieć inne środki ochrony pracowników przed upadkiem. Praca na wysokości jest zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych i w związku z tym pracodawca ma obowiązek zapewnić nadzór nad tymi pracami. Przed przystąpieniem do prac na wysokości należy przeprowadzić instruktaż pracowników, który powinien uwzględniać przede wszystkim imienny podział pracy, kolejność wykonywania powierzonych zadań oraz zasady bhp przy poszczególnych czynnościach.

 

Nieprawidłowe rozplanowanie prac związanych może utrudniać funkcjonowanie obiektu.

Wszelkie prace budowlane należy rozplanować w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać negatywnie na pracę obiektu. W przypadku użycia wyciągu należy należy go ustawić w taki sposób, aby jednocześnie zabezpieczyć teren ewentualnego upadku belki.

Brak dogłębnej wiedzy technicznej Wykonawcy i odpowiedniego nadzoru może powodować błędy w wykonawstwie.

Na stanowisku kierownika powinna znajdować się osoba która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane oraz posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Dodatkowo osoba taka powinna mieć doświadczenie w prowadzeniu prac o podobnym zakresie. W związku ze skomplikowaniem prac nadzór na budowie powinien być stały. Pracownicy wykonujący roboty również powinni mieć doświadczenie przy pracy na tego typu obiektach. Ograniczy to w dużym stopniu błędy wykonawcze.

Nieprawidłowe wykonanie prac może pociągać za sobą liczne konsekwencje.

Nieprawidłowe wykonanie prac może:

  • sprawić że elementy konstrukcyjne nie będą spełniały swojej funkcji projektowej,
  • sprawić że elementy konstrukcyjne ulegną zniszczeniu,
  • stwarzać zagrożenie życiu i zdrowiu ludzi,
  • sprawić że ponownie wystąpią przemieszczenia konstrukcji dachu.
  • sprawiać że budynek będzie wyglądał nieestetycznie,

Większości tych problemów można zapobiec lub przynajmniej je zminimalizować poprzez odpowiednie projektowanie, zastosowanie odpowiednich materiałów, wykonawstwo i eksploatację.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com