fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów robót.

Plan BIOZ sporządzony jest dla robót budowlanych polegających na przebudowie i adaptacji budynku w Gdańsku przy ul. Mickiewicza 2.

Kolejność realizacji poszczególnych etapów robót:

 1. Roboty rozbiórkowe: 2015r. – X.2016r.
 2. Wykonanie podłoży i posadzek: 2016r. – X.2016r.
 3. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej : 2016r. – X.2016r.
 4. Montaż wind: 2016r. – VIII.2016r.
 5. Wykonanie robót malarskich i elewacyjnych: 2016r. – X.2016r.
 6. Wykonanie robót remontowych ogrodzenia wraz ze śmietnikiem: 2015r. – X.2016r.
 7. Wykonanie robót sanitarnych: 2016r. – X.2016r.
 8. Wykonanie robót elektrycznych i sygnalizacji p. poż. : 2016r. – X.2016r.
 9. Dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznego: 2016r. – X.2016r.

 

bioz
bioz

Termin rozpoczęcia realizacji:

24.11.2015r.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Adaptacji  będą podlegały budynki przy ul. Mickiewicza 2.

Rozbiórce będzie podlegał: nie dotyczy.

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

 •  rusztowanie,
 • wykop,
 • źródło poboru energii elektrycznej,
 • miejsce transportu pionowego,
 • magazyn materiałów,
 • magazyn narzędzi.

 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

 1. zagrożenie elementami ostrymi i wystającymi, ruchomymi i luźnymi;
 2. zagrożenie związane ze złym stanem technicznym maszyn;
 3. zagrożenie związane z pracą na drabinie i rusztowaniu;
 4. zagrożenie związane z pracą na znacznej wysokości;
 5. zagrożenie przysypaniem ziemi;
 6. zagrożenie związane z odpryskami i odłamkami w czasie wyburzeń i demontażu;
 7. przewożenie osób na maszynie lub osprzęcie;
 8. zagrożenie związane ze złym stanem dróg dojazdowych do miejsca pracy;
 9. nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego;
 10. obsługiwanie maszyn urządzeń przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień;
 11. występowanie niekorzystnego mikroklimatu np. zimno, mokro, ślisko;
 12. zapylenie np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp. ;
 13. hałas;
 14. możliwość porażenia prądem elektrycznym;
 15. zagrożenie pożarem lub wybuchem;

 

Szczególne zagrożenie dla pracowników budowy stwarzają:

 • prace na wysokości (możliwość upadku z wysokości),
 • montaż i demontaż rusztowań,
 • prace w wykopie (możliwość przysypania ziemią),
 • roboty blacharskie (możliwość upadku z wysokości i uszkodzeń ciała narzędziami),
 • używanie chemii budowlanej (możliwość zatrucia i uszkodzenia wzroku).

 

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót  budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.

 • Praca na wysokości – wydzielić strefę niebezpieczną, oznakować ją taśmą ostrzegawczą i tablicami.
 • Praca w wykopie – wydzielić strefę niebezpieczną, oznakować ją taśmą ostrzegawczą i tablicami.
 • Teren budowy powinien być ogrodzony oraz zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

 

Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  robót szczególnie niebezpiecznych.

 • wykonawca procesu budowlanego przed rozpoczęciem prac szczególnie niebezpiecznych przeprowadza instruktaż pracowników  obejmujący w szczególności:
  1. imienny podział pracy
  2. zakres pracy jaki mają wykonać
  3. kolejność wykonywania zadań
  4. wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach w tym niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich stosowania

1) Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

 1. oddalić się ze strefy zagrożonej,
 2. zabezpieczyć miejsce niebezpieczne przed wejściem osób postronnych,
 3. powiadomić przełożonych pełniących bezpośredni nadzór nad wykonywanymi robotami.

2) Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających  przed skutkami zagrożeń.

 • pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

 

3) Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

 • bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku sprawuje odpowiedni kierownik budowy, kierownik robót oraz majster budowy stosownie do zakresu obowiązków.

 

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

– wyroby chemiczne tj. impregnaty do drewna, środki adhezyjne, farby, lakiery, rozcieńczalniki przechowywać w opakowaniach fabrycznych producenta, w zamykanym pomieszczeniu ( kontenerze) magazynowym. W czasie transportu i stosowania postępować ściśle wg instrukcji producenta.

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym o zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych  zagrożeń.

 

Przepisy ogólne:

Inwestor jest obowiązany powiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego Inspektora Pracy, na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

 

Warunki przygotowania i prowadzenia robót:

 1. Środki ochrony indywidualnej obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.
 2. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawuje kierownik budowy.
 3. Stanowiska pracy na wysokości należy zabezpieczyć stosując zabezpieczenia zbiorowe takie jak balustrady, siatki ochronne, zadaszenia.
 4. Środki ochrony indywidualnej (np. szelki), są dopuszczalne, gdy nie ma możliwości zastosowania ochrony zbiorowej.

 

Zagospodarowanie terenu: 

 1. Zagospodarowanie terenu należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych w zakresie:
 • ogrodzenie terenu zaplecza budowy.
 • doprowadzenia energii elektrycznej i wody.
 • urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
 • urządzenie składowisk materiałów.
 1. Ogrodzenie terenu zaplecza budowy o wysokości co najmniej 1,50 m nie może stanowić zagrożenia dla ludzi. Teren budowy oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.
 2. Przy ręcznym przenoszeniu ciężarów pochylenie dróg transportowych max. 10 %.
 3. Drogi komunikacyjne mogą mieć nachylenie:
 • 5 % dla wózków.
 • 10 % dla taczek.
 1. Pomosty transportowe powyżej 1 m od terenu należy zabezpieczyć balustradą.
 2. Balustrada wysokości 1,10 m posiada poręcz ochronną, pośrednią i krawężnicę.
 3. Przejścia o nachyleniu powyżej 15 % należy wyposażyć w listwy poprzeczne w rozstawie co 40 cm.
 4. Wyznaczone strefy niebezpieczne należy oznakować oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
 5. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej należy zabezpieczyć daszkiem ochronnym. Miejsca zagrożone upadkiem przedmiotów z wysokości należy odgrodzić balustradą.
 6. Strefę niebezpieczną wyznaczono w odległości 1 m od zewnętrznej ściany budynku.
 7. Daszki ochronne należy umieścić na wysokości min. 2,4 m od terenu. Nachylenie pod kątem 45 º w kierunku źródła zagrożenia.
 8. Materiały drobne układać w stosy o wysokości max. 2 m. Materiały workowane krzyżowo do 10 warstw.
 9. Przy składowaniu materiałów zachować odległości:
 • 0,75 m od ogrodzenia zabudowania,
 • 00 m od stałego stanowiska pracy,
 • 1,5 m od zewnętrznej główki szyny.

 

Warunki socjalne i higieniczne :

 1. Na terenie budowy należy urządzić pomieszczenia szatni i ustępu.
 2. W sprawach innych dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych obowiązują ogólne przepisy w tym zakresie.

 

Roboty na wysokości:

Osoby pracujące na wysokości powyżej 1 m od poziomu powinny być zabezpieczone przed upadkiem. Otwory w stropach i inne należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia. Otwory w ścianach zewnętrznych których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m należy zabezpieczyć balustradą.

Stanowisko pracy na wysokości należy zabezpieczyć przed upadkiem narzędzi lub innych przedmiotów. Długość linki bezpieczeństwa szelek nie może być większa niż 1,5 m. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki z aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m. Roboty murarskie i tynkarskie powyżej 1 m należy wykonywać z rusztowania. Pomosty należy umieszczać 0,5 m od górnej krawędzi muru. Wykonywanie robót  murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po świeżo wykonanym murze, stropie, przykryciu jest zabronione. Roboty wykonywane w wykopie dozwolone są po zabezpieczeniu ścian wykopu. Odległość ściany od skarp min. 0,7 m.

 

Rusztowania i podesty robocze

Rusztowanie i podesty należy wykonać zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe należy montować zgodnie i dokumentacją projektową. Montaż rusztowań, ich eksploatację i demontaż należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy. Odbiór rusztowania należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy lub protokole odbioru technicznego.

 

Wpis na protokół powinien zawierać:

 • użytkownika rusztowania,
 • przeznaczenie rusztowania,
 • wykonawcę montażu imiennie,
 • dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji,
 • datę przekazania do użytku,
 • oporność uziomu,
 • terminy kolejnych przeglądów.

Odległość stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego max. 20 m, a odległość pomiędzy pionami komunikacyjnymi max. 40 m.

Rusztowania należy ustawiać na podłożu wyrównanym i utwardzonym.

Eksploatacja rusztowań jest zabroniona:

 • o zmroku bez odpowiedniego oświetlenia,
 • w czasie mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi,
 • w czasie burzy lub wiatru o prędkości powyżej 10 m/s.

Zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań.

 

Roboty ziemne:

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.

Bezpieczną odległość wykonywania robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębinie wykopów podziemnych powinno odbywać się ręcznie.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robot można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy:

 1. w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu;
 2. likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy;
 3. sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

 1. w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
 2. w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:

 1. w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5 m;
 2. w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3m.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

 

Roboty murarskie i tynkarskie:

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1m należy wykonywać z pomostów opartych na rusztowaniach. Pomost do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5m od jego górnej krawędzi. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

 

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe :

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.

Impregnacja drewna lub innych materiałów może być wykonywana przez osoby zapoznane z występującymi zagrożeniami i instrukcją producenta dotyczącą posługiwania się stosowanymi środkami impregnacyjnymi.

Osób, u których występują objawy uczulenia na środki chemiczne, nie należy zatrudniać przy robotach impregnacyjnych.

W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

 • używanie otwartego ognia;
 • palenie tytoniu;
 • spożywanie posiłków.

Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na posiłki osobom wykonującym roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i korzystanie ze środków higieny osobistej.

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt do gaszenia pożarów, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego oraz ogrodzić i zaopatrzyć w odpowiednie tablice ostrzegawcze.

W pomieszczeniach zamkniętych, w których są wykonywane roboty impregnacyjne, należy zainstalować wentylację mechaniczną. Miejsca, w których są wykonywane roboty impregnacyjne, należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska środkami impregnacyjnymi.

Środki impregnacyjne powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta.

Osoby, u których stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby do impregnacji powinny być natychmiast odsunięte od kontaktu z tymi środkami.

Roboty odgrzybieniowe powinny być prowadzone z uwzględnieniem instrukcji producenta środków służących do wykonywania tych zabiegów.

Teren, na którym będą prowadzone roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe, należy odpowiednio oznakować i przygotować w sposób uniemożliwiający skażenie środowiska w przypadku rozlania impregnatu.

W czasie wykonywania robót impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie wolno prowadzić na tym samym stanowisku pracy innych robót budowlanych.

Przygotowanie impregnatów i prowadzenie robót impregnacyjnych powinno odbywać się w oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy pod zadaszeniem.

Pomieszczenia zamknięte powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną i w miarę potrzeby w wentylację mechaniczną.

W przypadku zakwalifikowania tych pomieszczeń do pomieszczeń zagrożonych wybuchem, narzędzia elektryczne i inne narzędzia używane w tych pomieszczeniach nie powinny powodować iskrzenia oraz mieć zabezpieczenia chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym.

Prowadzenie robót impregnacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych powinno mieć zapewnioną kontrolę stężenia substancji i preparatów chemicznych w powietrzu . Wartości tych stężeń w środowisku pracy nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i zabezpieczone poręczami chroniącymi przed wejściem osób postronnych.

Miejsca i pomieszczenia, gdzie odbywają się prace impregnacyjne i odgrzybieniowe, należy zaopatrzyć w sprzęt przeciwpożarowy dostosowany do rodzaju impregnatu.

Osoby wykonujące roboty związane z przygotowaniem podłoża pod impregnację narażone na pylenie powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej.

Przy impregnowaniu elementów obiektu wchodzących w skład konstrukcji należy przestrzegać następujących zasad:

1)  przewody i urządzenia elektryczne powinny być zabezpieczone przed działaniem impregnatu;

2)  do oświetlenia stanowisk pracy należy stosować lampy elektryczne zasilane prądem o napięciu bezpiecznym.

Impregnowane materiały mogą być użyte do montażu dopiero po zupełnym wyschnięciu impregnatu.

Zabronione jest zbliżanie się do otwartego ognia w odzieży zanieczyszczonej impregnatem.

Podgrzewanie pasty impregnacyjnej może odbywać się wyłącznie w specjalnie do tego celu przeznaczonych naczyniach.

Środki oleiste należy podgrzewać na słabym ogniu, w naczyniach z pokrywami lub w beczkach z wykręconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika.

W czasie podgrzewania należy chronić środek oleisty przed opadami atmosferycznymi i nie można przekroczyć temperatury zapłonu tego środka.

Roztwory wodne soli oraz płyny oleiste można podgrzewać na otwartym ogniu w odległości nie mniejszej niż 10m od obiektów murowanych i 15 m od obiektów drewnianych.

Osoby wykonujące roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do występujących zagrożeń.

W czasie wykonywania robót metodą powlekania i natrysku szczotki i pędzle oraz końcówki urządzeń natryskowych powinny być osadzone na trzonkach z osłonami zapobiegającymi ściekaniu impregnatu na ręce pracownika.

Podgrzewany impregnat może być pobierany wyłącznie po zgaszeniu otwartego ognia.

 

 

Sprzęt ciśnieniowy:

Sprzęt ciśnieniowy służący do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiadać wymaganiom dla urządzeń ciśnieniowych.

Załadowywanie i wyładowywanie drewna z wanien i basenów powinno być zmechanizowane. Wanny i baseny po napełnieniu drewnem powinny zostać przykryte.

W czasie wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych:

 1. metodą iniekcji – należy przestrzegać przepisów dotyczących robót z urządzeniami ciśnieniowymi;
 2. metodą bandażowania – należy stosować pędzle do nanoszenia impregnatów przed przygotowaniem bandaży;
 3. metodą suchej impregnacji – należy miejsce jej stosowania zabezpieczyć przed przeciągami.

Wchodzenie do basenów i wanien w celu wykonania prac konserwacyjnych jest możliwe wyłącznie po opróżnieniu i przewietrzeniu tych basenów i wanien, a wchodzący pracownicy powinni być asekurowani i zabezpieczeni linką bezpieczeństwa.

Osoby zatrudnione przy pracach, przy których istnieje możliwość zetknięcia się ze szkodliwymi dla zdrowia substancjami, powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej i krem ochronny. Przed rozpoczęciem impregnacji osoby te powinny natrzeć odkryte miejsca ciała kremem ochronnym.

W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinna znajdować się apteczka podręczna, zaopatrzona w szczególności w środki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz środki opatrunkowe.

Powinien tam również być umieszczony numer telefonu najbliższego punktu pomocy medycznej.

 

Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.

 • Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy muszą być wykonane i użytkowane w sposób nie stanowiący zagrożenia pożarowego i porażeniowego.
 • Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą mogą wykonywać wyłącznie osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
 • Stanowiska pracy, składowiska i stanowiska maszyn mogą być lokalizowane w odległości:
 • 3 m od linii do 1 kV.
 • 5 m od linii od 1 kV do 15 kV.
 • 10 m od linii od 15 kV do 30 kV.
 • 15 m od linii od 30 kV do 110 kV.
 • 30 m od linii powyżej 110 kV.

Wykonywanie robót bezpośrednio pod linią energetyczną przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych jest dopuszczalne po uzgodnieniu bezpiecznych warunków pracy z użytkownikiem tej linii.

 • Rozdzielnie budowlane należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Rozdzielnie budowlane umieszczać w odległości max. 50 m od odbiorników energii.
 • Okresową kontrolę urządzeń stacjonarnych należy przeprowadzać jeden raz w miesiącu, a kontrolę stanu i oporności tych urządzeń co najmiej dwa razy w roku.

Ponadto:

 • przed uruchomieniem po dokonaniu zmian i napraw.
 • przed uruchomieniem jeżeli urządzenie nie pracowało przez ponad miesiąc.
 • przed uruchomieniem po jego przeniesieniu.

Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczeń powinny znajdować się u kierownika budowy. Dokonywane naprawy należy odnotować w książce konserwacji urządzenia..

 

Elektronarzędzia:

Elektronarzędzia należy eksploatować, konserwować i naprawiać wg instrukcji producenta. Muszą one być w stanie sprawności technicznej, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone oraz obsługiwane przez osoby przeszkolone.  Roboty budowlane nie będą prowadzone w strefach szczególnego zagrożenia lub ich sąsiedztwie. Teren  budowy położony jest blisko drogi co zapewnia bezpieczną i sprawną komunikację i tym samym ewakuację  na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com