fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praca na stanowisku technika elektryka

Opisywany zawód wykonywany jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z energią elektryczną (budynki mieszkalne, usługowe, obiekty przemysłowe, teren otwarty).

Warunki pracy zależ(od miejsca jej wykonywania. Jeżeli technik elektryk pracuje przy naprawie maszyn, będzie narażony na podwyższony poziom hałasu oraz wibracje. Praca na wolnym powietrzu, to z kolei zmienna temperatura i niedostateczne oświetlenie.

Czynnikami niebezpiecznymi i uciążliwymi, występującymi w tym zawodzie, s(ruchome części maszyn, poruszające się narzędzia, obecność ostrych, wystających drutów itp. oraz kontakt z niebezpiecznym napięciem elektrycznym.

Technik pracujący w rozdzielniach energii elektrycznej lub przy naprawach awarii elektroenergetycznych boryka się także z ograniczonymi, wąskimi przestrzeniami i dojściami, a także z nierównymi i śliskimi powierzchniami na znacznych wysokościach podczas pracy na słupach elektrycznych.

Opisywane czynniki mogą powodować choroby układu ruchu (np. po długoletniej pracy przy instalacji przewodów elektrycznych).

 

Organizacja pracy na stanowisku technika elektryka

Technik elektryk poza świadczeniem usług, jest często także doradcą w sprawach organizacji i wykonania prac elektroenergetycznych.

Opisywana praca ma charakter indywidualny, jeżeli dotyczy naprawy i konserwacji urządzeń i narzędzi elektrycznych oraz zespołowy w wypadku instalatorstwa elektroenergetycznego.

 

Przeciętnie praca technika elektryka trwa od 6 do 9 godzin dziennie. Godziny pracy zwykle nie są stałe – z powodu zmianowości w zakładach pracy, samodzielnego ustalania czasu w razie samo zatrudnienia oraz z powodu konieczności usuwania nagłych awarii w dzień czy w nocy.

Nadzór nad wykonywanymi czynnościami technika elektryka zależy od tego czym się on zajmuje. Im większe ryzyko i odpowiedzialność (instalatorstwo, remonty maszyn elektrycznych), tym jest on dokładniejszy.

W wypadku samo zatrudnienia np. przy remontach sprzętu gospodarstwa domowego lub elektronarzędzi nie występuj(zależności organizacyjne. W zakładach i przedsiębiorstwach technik elektryk pełni z reguły funkcję podwładnego inżyniera.

Praca technika elektryka wiąże się z odpowiedzialności(za wyposażenie i maszyny oraz za bezpieczeństwo ludzi na nich pracujących.

Niefachowość wykonywanych czynności może doprowadzić do utraty prawa wykonywania zawodu.

Praca ta nie wymaga pokonywania znacznych odległości, a do jej wykonywania niezbędne jest posiadanie ubrania roboczego i czasami ochronnego.

W zawodzie tym może być wymagana praca w niedziele i święta oraz wolne soboty.

 

Wymagania psychologiczne

Do głównych wymagań psychologicznych należą zdolność koncentracji i podzielność uwagi, umiejętność logicznego rozumowania oraz uzdolnienia techniczne.

W zawodzie tym podstawowymi cechami dobrego pracownika (samokontrola i samodzielność, ale także umiejętność podporządkowania się zaleceniom przełożonych.

Czynności elektroinstalatorskie lub nadzór nad działaniem urządzeń elektrycznych to praca mozolna i żmudna, tak więc umiejętność pracy w warunkach monotonnych i wytrzymałość na długotrwały wysiłek jest bardzo pożądana. Praca technika elektryka wymaga także wytrwałości i przede wszystkim wszystko dokładności.

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Do głównych z nich należy dość wysoka ogólna wydolność fizyczna, duża sprawność narządów równowagi, wzroku i słuchu oraz zmysłu dotyku.

Najważniejszymi przeciwwskazaniami są: epilepsja, daltonizm oraz lęk wysokości i klaustrofobia. Osoby niepełnosprawne – szczególnie z niedowładem kończyn dolnych – mogą być zatrudniane na niektórych stanowiskach.

 

Warunki pracy na stanowisku technika elektryka

Aby zdobyć zawód technika elektryka należy ukończyć szkołę średnią – technikum elektryczne lub elektroenergetyczne. Szkół tego typu jest wiele i rozproszone są one na terenie całego kraju.

Do wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem, niezależnie od stanowiska, konieczne jest uzyskanie kwalifikacji w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich oraz ukończenie kursów bhp. Zaświadczenie kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (E) do 1 kV uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną SEP i ważne jest 5 lat.

 

Awans i praca podejmowana przez osoby dorosłe

Zawód daje pewne możliwości jeżeli chodzi o awans i rozwój kariery zawodowej. Z podwładnego elektryka po uzyskaniu wyższych kwalifikacji i uprawnień można zostać brygadzistą lub kierownikiem zespołu elektryków.

Istnieje możliwość dalszego kształcenia w szkołach wyższych np. politechnikach na wydziałach elektrycznych, których ukończenie pozwala zostać inżynierem lub magistrem inżynierem elektrykiem.

Nie ma formalnych ograniczeń wiekowych do podjęcia pracy w zawodzie. Kształcenie do zawodu dla dorosłych i pracujących odbywa się w technikach wieczorowych lub technikach dla dorosłych.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com