fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego PIIB

Co zawiera regulamin nadawania uprawnień PIIB?

W artykule znajdziesz:

Czym jest regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych?

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych jest dokumentem regulującym proces nadawania uprawnień budowlanych w Polsce.

Regulamin jest opracowany przez organy samorządu zawodowego (PIIB i IARP) na podstawie obowiązujących przepisów regulujących proces budowlany. 

Kandydaci przystępujący do egzaminu na uprawnienia budowlane powinni zapoznać się z regulaminem, aby sprawdzić czy spełniają wymagania formalne oraz w celu zapoznania się z przebiegiem procesu kwalifikacyjnego.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa został zatwierdzony w dniu 16 października 2019r. uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i w takiej formie obowiązuje do dziś.

Co zawiera regulamin postępowania kwalifikacyjnego?

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego określa szczegółowo przebieg procesu ubiegania się o uprawnienia budowlane. W regulaminie zawarto informacje o rodzajach i zakresach uprawnień jakie można uzyskać w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Ponadto regulamin określa: 

 • miejsce i termin złożenia wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, 
 • dokumenty jakie należy złożyć celem weryfikacji posiadanego wykształcenia i odbytej praktyki budowlanej,
 • organizację procesu ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych lub specjalizacji techniczno-budowlanych,
 • wymagania formalne związane z weryfikacją dokumentów składanych przez kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane,
 • zasady uzupełnienia braków w złożonych dokumentach,
 • zasady oceniania egzaminu przez członków komisji kwalifikacyjnej.

 

Regulamin ponadto określa wymagania stawiane osobom ukaranym z tytułu odpowiedzialności zawodowej. W regulaminie postępowania kwalifikacyjnego znajdują się też informacje dotyczące wynagradzania członków komisji kwalifikacyjnych oraz  regulacje związane z obsługą administracyjną przez biura samorządów zawodowych. 

Do regulaminu dołączono załączniki stanowiące wzory dokumentów, jakie należy złożyć celem ubiegania się o uprawnienia budowlane oraz dokumenty związane z przeprowadzaniem egzaminu i procesu kwalifikacji, takie jak wzór wezwania do uzupełnienia dokumentów. 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego - pobierz plik

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego PIIB – POBIERZ

Załączniki do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Regulamin nadawania uprawnień PIIB

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego PIIB stosowany jest do wszystkich specjalności, poza specjalnością architektoniczną.

Do regulaminu dołączone są następujące załączniki, stanowiące głównie wzory dokumentów wykorzystywanych w procesie ubiegania się o uprawnienia budowlane, a także szczegółowe wytyczne związane z przeprowadzeniem egzaminów:

 • załącznik 1wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
 • załącznik 2formularz osobowy 
 • załącznik 3zaświadczenie potwierdzające praktykę zawodową 
 • załącznik 4 – wniosek o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej 
 • załącznik 5 – wzór protokołu z postępowania kwalifikacyjnego 
 • załącznik 6 – wzór decyzji o nadaniu specjalizacji techniczno-budowlanej 
 • załącznik 7 – decyzja o odmowie nadania specjalizacji techniczno-budowlanej 
 • załącznik 8 – regulamin powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych 
 • załącznik 9 – wzór wezwania do uzupełnienia dokumentów kwalifikacyjnych 
 • załącznik 10 – informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
 • załącznik 11 – protokół z postępowania kwalifikacyjnego 
 • załącznik 12 – decyzja o odmownie nadania uprawnień budowlanych 
 • załącznik 13 – zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane 
 • załącznik 14 – zawiadomienie o możliwość ponownego przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane 
 • załącznik 15 – wzór wniosku o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane – 
 • załącznik 16 – szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane 
 • załącznik 17 – wzór protokołu z przebiegu egzaminu na uprawnienia budowlane 
 • załącznik 18 – klauzula informacyjna – o możliwości nagrywania egzaminu ustnego 
 • załącznik 19 – karta oceny zespołu egzaminacyjnego 
 • załącznik 20 – decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych
 • załącznik 21 – decyzja o odmowie dopuszczenia do części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane 
 • załącznik 22 – wzór decyzji odmawiającej nadania uprawnień budowlanych

Podstawy prawne regulowania postępowania kwalifikacyjnego

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych w Polsce jest uchwalony w oparciu o następujące przepisy: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (ściągnij PDF)

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (ściągnij PDF)

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (ściągnij PDF)

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

4. Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (ściągnij PDF)

6. Rozporządzenie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Nadawanie uprawnień budowlanych w Polsce

Kto nadaje uprawnienia budowlane w Polsce?

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com